Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitā sesija. Informatīvais ziņojums

No Barikadopēdija
[[CN19881123|]]

22. novembrī Rīgā, Politiskās izglītības namā, notika Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitā sesija.

Pulkstenis 10. Vietas zālē ieņem biedri J. Vagris, V. Bresis, A. Briļs, A. Gorbunovs, V. Grišins, A. Klaucēns, K. Ņukša, J. Oherins, V. Soboļevs, A. Zitmanis, G. Loskutovs, I. Priedītis, S. Zukulis un PSKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas instruktors A. Lagno.

Piedalīties sesijas darbā uzaicināti PSRS Augstākās Padomes deputāti, zinātnes darbinieki, atbildīgi ministriju un resoru darbinieki, partijas rajonu un pilsētu komiteju pirmie sekretāri, pilsētu un rajonu izpildkomiteju priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomiteju plāna un budžeta komisiju priekšsēdētāji, vairāku izpildkomiteju un ciemu padomju izpildkomiteju priekšsēdētāji un sekretāri, daudzu darba kolektīvu, sabiedrības un Latvijas Tautas frontes pārstāvji.

Sesiju atklāja Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietniece R. Bērziņa (Olaines 276. vēlēšanu apgabals). Sakarā ar to, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs deputāts A. Drīzulis slimības dēļ nepiedalās sesijā, R. Bērziņa Vecāko padomes uzdevumā izteica priekšlikumu uzdot vadīt sesijas sēdes Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam A. Gorbunovam. Šo priekšlikumu deputāti vienbalsīgi pieņēma.

Tika apstiprināta Vecāko padomes sēdē un Augstākās Padomes partijas grupas izskatīta un akceptēta sesijas darba kārtība.

Sesijas darba kārtība tika vienbalsīgi apstiprināta.

Darba kārtības pirmajā jautājumā referātu nolasīja Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs deputāts M. Ramāns.

Pēc tam klātesošie noklausījās referātu par Latvijas PSR 1989. gada valsts budžetu un par 1987. gada valsts budžeta izpildi, ko nolasīja Latvijas PSR finansu ministrs deputāts J. Blekte.

Sēdes vadītājs A. Gorbunovs uzdeva J. Blektem jautājumu:

— Jūs un M. Ramāns teicāt, ka mums ir ļoti strauji darba algas pieauguma tempi, bet darba ražīguma pieauguma tempi atpaliek. Jūs savā referātā nosaucāt konkrētas organizācijas, kurās disproporcija šo tempu ziņā ir sevišķi liela. Liela to daļa ir Savienības pakļautības organizācijas, it īpaši celtniecības organizācijas. Jautājums ir šāds: vai jums kā finanšu ministram ir reālas iespējas ietekmēt šos procesus? Vai mums šajā sakarā nepieciešams pieņemt lēmumu vai arī speciāli jāizstudē šī problēma? Mēs taču visi zinām un labi varam iedomāties, pie kā mūs novedīs šī inflācija.

J. Blekte: Šī problēma mums ir jāizstudē, lai izstrādātu konkrētus priekšlikumus un grieztos ar tiem attiecīgās organizācijās konkrētu lēmumu pieņemšanai.

Augstākās Padomes plāna un budžeta komisijas un citu pastāvīgo komisiju referātu par Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1989. gada valsts plānu, par Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1988. gada valsts plāna izpildes gaitu, par Latvijas PSR 1989. gada valsts budžetu un par Latvijas PSR 1987. gada valsts budžeta izpildi nolasīja plāna un budžeta komisijas priekšsēdētājs V. Blohins.

Sesijas darba gaitā deputāti aktīvi, prasīgi un ar lielu ieinteresētību apsprieda republikas attīstības plānus. Debatēs runāja deputāti B. Puriņš (Rīgas 46. vēlēšanu apgabals) un A. Čepānis (Rucavas 227. vēlēšanu apgabals), P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes tautas saimniecības plānošanas katedras vadītāja docente E. Dubra, deputāti A. Klaucēns (Rīgas 54. vēlēšanu apgabals), A. Kramiņš (Rīgas 93. vēlēšanu apgabals), V. Paršuto (Ventspils 143. vēlēšanu apgabals) un Z. Petkevičs (Rikavas 268. vēlēšanu apgabals), J. Nesaule (Bērzes 187. vēlēšanu apgabals), N. Kaftailovs (Valmieras 322. vēlēšanu apgabals), A. Strode (Ļaudonas 247. vēlēšanu apgabals), A. Goris (Vangažu 285. vēlēšanu apgabals), V. Kalnbērzs (Rīgas 71. vēlēšanu apgabals), A. Builis (Madonas 248. vēlēšanu apgabals) un I. Pilenieks (Kabiles 217. vēlēšanu apgabals).

Pēc tam, kad referenti — deputāti M. Ramāns un I. Blekte bija teikuši galavārdus un apspriežamajos projektos bija izdarīti vairāki būtiski papildinājumi un precizējumi, Augstākā Padome pieņēma attiecīgus likumus un lēmumus. Tika pieņemts priekšlikums par to, lai nākamajā sesijā republikas valdība informētu deputātus, kas konkrēti tiek darīts, lai izpildītu šajā sesijā izteiktos vēlējumos un atrisinātu šeit izvirzītās problēmas.

Pirms nākamā darba kārtības jautājuma izskatīšanas sesijas vadītājs A. Gorbunovs izteica protestu sakarā ar Latvijas Tautas frontes Domes locekļu S. Kalnietes un J. Škapara nekorekto rīcību. Pārtraukumu sesijā viņi izmantoja aģitācijas materiālu izplatīšanai tieši zālē. Es domāju, teica A. Gorbunovs, ka aģitācijas materiālus var un vajag izplatīt, bet tas ir jādara ar mēra izjūtu.

Daudzi sesijas deputāti un viesi ar aplausiem atbalstīja šo protestu.

Pēc tam vārds tika dots Latvijas PSR Valsts rūpniecības komitejas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam deputātam V. Ņižņikam, kurš ziņoja par darbu, kas tiek veikts, pildot deputātu pieprasījumu par republikas iedzīvotāju nodrošināšanu ar augstas kvalitātes apaviem pietiekamā sortimentā. Šī jautājuma apspriešanā piedalījās Latvijas PSR Augstākās Padomes tautas patēriņa preču komisijas priekšsēdētāja vietnieks deputāts A. Jakutins.

Šajā jautājumā tika pieņemts attiecīgs lēmums.

Vārds tika dots Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam deputātam A. Gorbunovam, kas sniedza ziņojumu par PSRS likumu projektiem. PSRS likuma projekta par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un PSRS likuma projekta par PSRS tautas deputātu vēlēšanām apspriešanā piedalījās P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesors, juridisko zinātņu doktors A. Plotnieks un deputāti T. Duškevičs (Daugavpils 110. vēlēšanu apgabals), J. Kalējs (Kalnciema 205. vēlēšanu apgabals), A. V. Artmane (Rīgas 100. vēlēšanu apgabals), J. Djačkovs (Rēzeknes 150. vēlēšanu apgabals), E. Svars (Alūksnes 152. vēlēšanu apgabals), J. Blūms (Pampāļu 289. vēlēšanu apgabals), partijas Ventspils pilsētas komitejas pirmais sekretārsJ. Blaževičs un deputāti I. Ziedonis (Ogres 251. vēlēšanu apgabals) un G. Luss (Rīgas 22. vēlēšanu apgabals).

Spraiga diskusija izvērtās par lēmumu šajā jautājumā. Tas tika pieņemts par pamatu, astoņiem no balsošanas atturoties, bet tālākās apspriešanas gaitā — arī kopumā, atturoties četriem. Šajā lēmumā Augstākā Padome akceptē 1988. gada 17. novembra lēmumā izteikto Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija viedokli par apspriežamajiem PSRS likumprojektiem. Turklāt Augstākā Padome atzīst, ka minētie Prezidija priekšlikumi ir nepieciešams demokratizācijas un šo dokumentu pieņemšanas priekšnoteikums. Augstākā Padome pieņēma zināšanai, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nosūtījis PSRS Augstākās Padomes Prezidijam priekšlikumus ar konkrētiem PSRS likumprojektu attiecīgo pantu labojumiem. Lēmumā izteikts lūgums PSRS Augstākajai Padomei izveidot konstitucionālo komisiju PSRS jaunās Konstitūcijas projekta izstrādāšanai, šīs komisijas sastāvā iekļaujot visu savienoto republiku pārstāvjus. Republikas Augstākās Padomes Prezidijam uzdots līdz 1988. gada 25. novembrim nosūtīt šo lēmumu PSRS Augstākās Padomes Prezidijam, kā arī apkopot un nosūtīt priekšlikumus un piezīmes, kas izteikti likumprojektu apspriešanas gaitā republikas Augstākās Padomes sēdēs. Attiecībā uz priekšlikumu par «veto» tiesībām sēdes laikā tika paskaidrots, ka šīs tiesības ietvertas mūsu juristu priekšlikumos jautājumā par 108. pantu, PSRS likuma projekta «Par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem» ceturto daļu.

Sēdes gaitā Latvijas Tautas fronte atvainojās par tās pārstāvju rīcību. Līdz ar to klātesošie uzskatīja incidentu par izsmeltu.

Ziņojumu par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu apstiprināšanu nolasīja Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre deputāte V. Klibiķe.

Augstākā Padome apstiprināja dekrētus, ko sesiju starplaikā bija pieņēmis republikas Augstākās Padomes Prezidijs.

Tālāk sesijā tika izskatīts jautājums par izmaiņām Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju sastāvā,

Latvijas PSR Augstākā Padome izskatīja jautājumu par komisijas izveidošanu, kas izstrādās projektus Latvijas PSR Konstitūcijai (Pamatlikumam) un likumam par vēlēšanām. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs deputāts J. Vagris, par priekšsēdētāja vietnieku — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs deputāts A. Gorbunovs.

Pēc tam Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitā sesija beidza darbu.

 

LATINFORM