Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes darbības galveno virzienu deklarācija. Projekts

No Barikadopēdija

Sociālismam kā iekārtai, kas balstās uz ražošanas līdzekļu sabiedrisko īpašumu, katra darbu, tautas labklājības pieaugumu, taisnīgumu un humānismu, piemīt savai attīstībai neizsmeļamas iespējas. Taču staļinisma un stagnācijas apstākļos mūsu valsti izveidojās administratīvi birokrātiskais sociālisma modelis, kura raksturīgās pazīmes ir partijas un valsts funkciju apvienošana, izpildvaras aparāta lomas pārspīlēšana pārvaldē, personības tiesību ierobežošana, valsts īpašuma formas monopols, resoru nekompetence un diktāts, salīdzinoši zems darbaļaužu dzīves līmenis un sociālistiskās likumības pārkāpšana.

Demokrātijas un atklātuma attīstība, ekonomiskā reforma, izmaiņas politiskajā sfērā, kuras uzsāka PSKP, izsauca PSRS administratīvi komandējošās sistēmas vājināšanos un ievērojamu tautas sabiedriski politisko aktivitāti. Atklājās un brīvi sāka izpausties dažādu sociālo un etnisko grupu intereses, viņu centieni iekļauties pārbūves procesā. Tas arī ir dažādu sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju rašanās cēlonis.

 

I. KOPĒJIE PRINCIPI

Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālā fronte (Interfronte) ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas veidota pēc darbaļaužu iniciatīvas ar mērķi iesaistīt republikas iedzīvotājus pārbūves īstenošanā un padziļināšanā. Tā apvieno savās rindās strādniekus, zemniekus. inteliģenci, jaunatni un nestrādājošos neatkarīgi no to partijas piederības un ticības.

Interfronte atzīst PSKP vadošo lomu sabiedrībā, darbojas patstāvīgi, demokrātiski, saskaņā ar PSRS Konstitūciju un likumiem. Latvijas PSR Konstitūciju un likumiem, Interfrontes Statūtiem un Deklarāciju, sadarbojas ar partijas, padomju un valsts orgāniem, darba kolektīvu padomēm, sabiedriski politiskajām organizācijām un citām biedrībām, kurām ir kopēji mērķi un uzdevumi ar Interfronti.

Interfronte iestājas par visu republikas veselīgo spēku aktīvu līdzdalību aso ekonomisko, sociālo un starpnacionālo problēmu risināšanā.

Interfronte cīnīsies par nacionālās pašapziņas attīstību, par visu republikā dzīvojošo nāciju un tautību līdztiesību, par viņu interešu aizstāvēšanu no birokrātijas un staļinisma, šovinisma izpausmēm, par politiskā klimata stabilizāciju mūsu kopēja mājā.

 

II. SABIEDRĪBAS DEMOKRATIZĀCIJA

Interfronte atzīst par nepieciešamu republikā veidot principiāli jaunas sabiedriskās attiecības, kuras būtu vērstas uz tādu apstākļu izveidošanos, lai katrai personai, ģimenei, visai sabiedrībai kopuma un atsevišķām tautām un nācijām būtu iespējams brīvi attīstīties un pašizteikties.

Interfronte aicina republikas pilsoņus savstarpējās attiecībās rīkoties brālības, vienlīdzības un sadarbības garā:

— atbalsta Vissavienības XIX partijas konferences ieteikto politiskās sistēmas radikālu reformu, partijas un valsts funkciju norobežošanu, Padomju varas atdzimšanu, likumdošanas, izpildvaras un tiesas atdalīšanos,

— iestājas par Latvijas PSR politisko, sociāli ekonomisko interešu nodrošināšanu PSRS sastāvā, par vispārējām, vienlīdzīgām visu pakāpju padomju vēlēšanām, par atklātu deputātu kandidātu sacensību, par vēlēšanu gaitas atklātumu.

Interfronte iestājas par sociālistiskas, tiesiskas valsts radīšanu. Visiem pilsoņiem ir labot tiesībām tieši piedalīties likumprojektu un citu normatīvo aktu apspriešanā.

Interfronte uzskata, ka tiesai savā darbībā jākļūst patiesi neatkarīgai savā darbībā un jāvadās tikai pēc likuma. Jāizveido tiesa ar paplašinātu tautas piesēdētāju kolēģiju. Interfronte atbalsta ideju par republikas konstitucionālās Komitejas (tiesas) izveidošanu. Augstāko uzraudzību par likumu precīzu un vienveidīgu pielietošanu jārealizē PSRS Ģenerālprokuroram, bet Latvijas PSR — viņa ieceltam un viņam pakļautam Latvijas PSR prokuroram. Interfronte iestājas par izmeklēšanas atdalīšanu patstāvīgā iestādē, par pilsoņu tiesībām pārsūdzēt tiesā nelikumīgus amatpersonu un koleģiālo orgānu lēmumus, par likumu pilnveidošanu, kas regulē pilsoņu aizturēšanu un apcietināšanu, par aizstāvju piedalīšanos izmeklēšanas procesā no pilsoņa aizturēšanas brīža un par tiesībām pārsūdzēt tiesā aizturēšanu un apcietināšanu.

Interfronte iestājas par pilnīgu atklātumu valsts un sabiedriskajā dzīvē, par nepieciešamību regulāri sniegt iedzīvotājiem ar masu informācijas līdzekļu starpniecību politisko, ekonomisko, ekoloģisko, demokrātisko, medicīnisko, socioloģisko un cita veida informāciju. Uzskata, ka patiesi sociālistisku demokrātiju var nodrošināt tikai sociālistiskais uzskatu plurālisms. Iestājas par atklātību valsts drošības orgānu un iekšējā karaspēka darbības kontroli, par nepieciešamību pieņemt Likumu par valsts noslēpumiem. Visām sabiedriskajām organizācijām, tai skaitā arī Interfrontei, jādod iespēja izteikt savus uzskatus masu informācijas līdzekļos.

Interfronte atbalsta arodbiedrību demokratizācijas procesu un uzskata, ka to galvenais uzdevums ir darbaļaužu tiesību un interešu aizstāvēšana, darba aizsardzībā, iestājas par visu strādājošo vienlīdzību sociālās nodrošināšanas līdzekļu izmantošanā.

Interfronte uzskata, ka PSRS ir vienota daudznacionāla valsts, un atbalsta vienotas vissavienības pilsonības noteikšanu visā PSRS teritorijā. Latvijas PSR pilsonības statuss jāizstrādā atbilstoši PSRS un Latvijas PSR Konstitūcijām.

Interfronte atbalsta republikas sabiedrības prasības par demokrātisku latviešu kultūras un valodas attīstības nepieciešamību, par kardinālām ekoloģiskās un demogrāfiskās situācijas izmaiņām, par rūpniecības un lauksaimniecības attīstību, ievērojot republikas un Baltijas reģiona īpatnības.

Interfronte uzskata, ka valsts aizsardzības jautājumus nepieciešams nodot PSRS kompetencē, jo ir tās prerogatīva.

Interfronte iestājas par mieru, vispārēju un pilnīgu atbruņošanos, par Baltijas un Skandināvijas reģiona pasludināšanu par kodolbrīvu zonu, par republikas pilsoņu brīviem sakariem ar citu valstu pilsoņiem, par katra pilsoņa tiesībām, ievērojot konkrētos apstākļus, izvēlēties dzīves vietu kā PSRS teritorijā, tā arī jebkura citā pasaules valsti.

Interfronte ierosina publicēt nacistisko noziedznieku, nacionālistisko bandu tiešo organizatoru un to noziegumu aktīvo izpildītāju un staļinisko represiju veicēju uzvārdus, kas darbojušies Latvijas teritorijā.

 

III. EKONOMISKĀ REFORMA

Par Latvijas PSR ekonomiskās reformas galveno uzdevumu Interfronte uzskata kvalitatīvi jauna stāvokļa piešķiršanu republikas ekonomikai, kurš ļautu paaugstināt sabiedriskās ražošanas efektivitāti un darbaļaužu reālo dzīves līmeni. Svarīgi padarīt laimīgus ļaudis šodien, nodrošinot viņiem pārliecību par rītdienu sev, bērniem un mazbērniem.

Interfronte iestājas par republikas ekonomisko patstāvību valsts vienota tautsaimniecības kompleksa ietvaros un atbilstoši saimnieciskā aprēķina principiem, darba kolektīvu pašfinansēšanos un pašpārvaldi, pamatojoties uz šo, kā arī citu ekonomiskās reformas likumu un principu reālu ieviešanu dzīvē, par visu pakāpju tautas deputātu Padomju varas pilnību kā ekonomikas vadīšanu, tā arī republikas iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā.

Par republikas ekonomiskās patstāvības nodrošināšanas materiālo pamatu jābūt zinātniski ietilpīgām, resursu saglabājošām, bezatlikumu, konkurētspējīgām, un ekoloģiski tīrām ražotnēm un tehnoloģijām rūpniecībā un lauksaimniecībā, ievērojot republikas vēsturiskās un kultūras tradīcijas.

Interfronte atzīst ražošanas līdzekļu sociālistiskā īpašuma formu daudzveidību. Tā veicinās darbuzņēmumu, rentes, koncesiju attīstību, kopēju ar ārvalstu kapitālu uzņēmumu, speciālo ekonomisko zonu izveidošanu Latvijas PSR teritorijā un citu progresīvo saimniekošanas formu ieviešanu:

— atbalstīs ražošanas līdzekļu sociālistiskā īpašuma formu daudzveidības attīstību, atsevišķu valsts uzņēmumu nodošanu rentē darba kolektīviem, kooperatīvās kustības un individuālā darba formu attīstību, zemes nodošanu zemniekiem uz beztermiņa rentes noteikumiem,

— iestājas par lauku saimniecību ekonomisko patstāvību, izvēloties saimniekošanas formas, tai skaitā ģimenes saimniecību veidošanu, brīvprātīgu kooperēšanos, tiešiem sakariem ar tirgu, atbalstot viņu darbību ar atvieglinājumu un kredītu sistēmu.

Ekonomiskās reformas ietvaros Interfronte ierosina: veikt rekonstrukciju, bet vajadzības gadījumā arī likvidēt neefektīvi darbojošos uzņēmumus; veidot vidējus un sīkus patstāvīgus uzņēmumus, kuri izmantotu progresīvāko tehnoloģiju; pārveidot vienu no lauksaimniecības mašīnu būves uzņēmumiem par specializētu zinātnisko ražošanas apvienību lauksaimniecības tehnikas ražošanai Baltijas reģiona vajadzībām; izstrādāt republikas rūpniecības energoietilpības samazināšanas programmu un efektīvu elektrostaciju celtniecību, kuras harmonētu ar apkārtējo vidi; ieguldīt savas pūles galveno ekonomisko programmu neatkarīgas zinātniski pamatotas ekspertīzes veikšanai, kas tiktu nodota tautas apspriešanai.

Preču ražotāju darbības valsts regulēšanu veikt ar ekonomiskām metodēm: nodokļiem, subsīdijām, rentes maksām, valsts iepirkumu, aizdevuma procentiem utt. Atteikties no preču ražotāju vadīšanas ar administratīvi komandējošām metodēm.

Interfronte nosoda republikas ekonomisko un ražošanas spēku ekstensīvo attīstības ceļu, iestājas par rūpniecības attīstības plānu izstrādāšanu, kuri vispirms izriet no republikā esošiem darbaspēka resursiem. Pastāvošais iedzīvotāju mehāniskais pieaugums ir kategoriski jāpārtrauc ar ekonomiska rakstura pasākumu kompleksu. Interfronte kopā ar citām ieinteresētajām organizācijām ņems aktīvu līdzdalību Likuma par pasākumiem Latvijas PSR iedzīvotāju skaita mehāniskā pieauguma apturēšanai izstrādāšanā.

Lai nodrošinātu lauksaimniecības attīstības prioritāti republikā, Interfronte uzskata par nepieciešamu radīt Agrorūpnieciska kompleksa ekonomiskās attīstības akciju banku uz speciālu ilgtermiņa noguldījumu rēķiniem, no pilsoņu personīgajiem noguldījumiem un no Latvijas PSR darba kolektīvu peļņas daļas.

 

IV. SOCIĀLĀ SFĒRA

Interfrontes galvenais mērķis sociālajā sfērā ir republikas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšana, darbaļaužu radošo spēku attīstīšana, visāda veida sociālā taisnīguma nodrošināšana, «speciālo» labumu likvidēšana — grūtības, ko izcieš tauta, ar vienādu spēku jāizjūt arī tās vadītājiem.

SADALES JOMA

Uz sabiedriskās ražošanas efektivitātes rēķina palielināt nacionālā ienākuma daļu, kura tiek novirzīta patēriņam.

Lai ekonomiski ieinteresētu katru strādājošo sava darba ražīgumā, uzlabotu uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) ekonomisko stāvokli, nepieciešams atcelt visus ierobežojumus darba ienākumiem valsts ražošanas sektorā. Augsti kvalificēts un intensīvs darbs augsti jāapmaksā. Jāatceļ darba algas centralizēta regulēšana, dodot tiesības pašiem darba kolektīviem noteikt darba algas un prēmiju apmērus, vadoties no uzņēmuma darbības gala rezultātiem. Interfronte nosoda darbaļaužu iesaistīšanu darbā izejamās dienās ar piespiedu metodēm, tā saucamajām «ražošanas vajadzībām».

Noteikt dzīves minimumu un atbilstoši tam garantēt darba algu, pensiju, pabalstu, stipendiju minimālo apmēru. Cenu palielināšanos uz pirmās nepieciešamības precēm jāatlīdzina ar attiecīgo minimālās darba algas un citu izmaksu palielināšanu.

Nepieciešams izveidot republikānisko mātes un bērna fondu, uz kura rēķina nodrošināt visus republikas iedzīvotājus: ar pabalstu trīs gadu laikā pēc bērna piedzimšanas, samazināt darba laiku strādājošām mātēm, kurām ir nepilngadīgi bērni, daļēji dzēst kredītus dzīvojamās platības iegādei, ģimenes tipa pirmsskolu iestāžu finansēšanai, palīdzību daudzbērnu ģimenēm un vientuļajām mātēm.

Atbalstīt darba kolektīvu padomju iniciatīvu samazināt darba dienu (darba nedēļu) nepilngadīgu bērnu mātēm, pilnīgi vai daļēji kompensējot tām zaudēto peļņas daļu no uzņēmuma fondiem.

Sadarbībā ar valsts un citām sabiedriskajām organizācijām piedalīties kompleksās programmas «žēlsirdība» izstrādāšanā ar nolūku radīt apstākļus tam, lai invalīdi sajustu sevi par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un varētu atbilstoši savām iespējām darboties jebkurās cilvēciskās darbības sfērās.

Interfronte ir par sociāli taisnīgākas kārtības noteikšanu, uzņemot dzīvokļu uzskaites un sadales rindā, atkarībā no dzīvošanas ilguma dotajā vietā, dzīvojamās platības labiekārtojuma, ģimenes sastāva, nepārtrauktā darba stāža utt., nepieciešams veikt republikānisko vasarnīcu inventarizāciju un nodot derīgās, mazizmantojamās vasarnīcas izpildkomiteju dzīvokļu fondam, to tālākai rekonstrukcijai un piešķiršanai ģimenēm, kurām nepieciešams uzlabot dzīves apstākļus. Visu šo darbu nepieciešams veikt stingrā sabiedrības kontrolē, ievērojot atklātumu. Ieviest diferencētu maksu par dzīvokli, atkarībā no labiekārtojuma pakāpes un komforta līmeņa. Dot iespēju mainīt dzīvojamo platību uz mazāku par attiecīgu kompensāciju vientuļiem un veciem cilvēkiem tā paša rajona vai pilsētas robežās.

Lai samazinātu dzīvokļu rindas, nodrošināt katru ģimeni, kurai nepieciešams uzlabot dzīves apstākļus, ar neapšaubāmām tiesībām iestāties dzīvokļu celtniecības kooperatīvos vai atļaut individuālo celtniecību.

 

TAUTAS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Interfronte uzskata, ka nepieciešams nostiprināt skolu materiāli tehnisko bāzi, radīt visām skolām, neatkarīgi no mācību valodas, vienādus apstākļus attiecībā uz sekojošo: nodrošināt ne vairāk kā 25 skolēnu skaitu klasē, nodrošināt ar uzskates līdzekļiem, mēbelēm, skaitļošanas tehniku, sporta bāzu izmantošanas iespējām, izglītības darbinieku izvirzīšanu uz konferencēm un kongresiem.

Lēmumi par mācību laika ilguma un to satura izmaiņām jāpieņem tikai ar skolu tautas izglītības padomju vairākuma piekrišanu.

Interfronte uzskata, ka nav mērķtiecīgi noteikt citus skolēnu brīvlaiku termiņus, kas atšķirtos no Vissavienībā pieņemtajiem, jo tas darītu ļaunumu skolēnu internacionālajā audzināšanā, ierobežotu viņu iespējas piedalīties kultūras un sporta pasākumos, braucienos pa valsti.

Interfronte iestājas par militārās apmācības pārtraukšanu jaunietēm skolās un augstākajās mācību iestādēs, atbalsta domu par augstskolu studentu iesaukšanu dienestā Padomju Armijā atlikt uz laiku, par apmācības kārtības izmaiņām kara katedrās.

Interfronte ir par skolas atdalīšanu no baznīcas.

Par estētiskās un vispārējās kultūras audzināšanas līmeņa paaugstināšanu skolās un profesionāli tehniskajās skolās, sistemātiski tajās rīkot masu kultūras pasākumus ar Latvijas PSR radošo apvienību biedru piedalīšanos.

Vispārizglītojošās skolas mācību programmai jānodrošina visu priekšmetu zināšanas atbilstoši prasībām, kuras ir iestājeksāmenos PSRS augstākajās mācību iestādēs. Dot skolām iespēju izvēlēties kā republikāniskās, tā Vissavienības mācību programmas un plānus ar noteikumu pilnībā realizēt republikāniskās programmas iedaļas par Latvijas PSR vēsturi, ģeogrāfiju un literatūru.

Atbalstīt ideju par autorskolu izveidošanu. Atjaunot laukos pamestās skolas, izveidojot tās par kultūras un izglītības centriem laukos. Šo skolu skolotājiem noteikt atbilstošus atvieglojumus.

Interfronte uzskata par nepieciešamu, lai katra augstākā un vidējā speciālā mācību iestāde nodrošinātu latviešu vai krievu valodas mācīšanu tiem studentiem, kuriem tā nav dzimtā valoda, tādā apjomā un virzībā, kas nepieciešams sekmīgam darbam nākamajā specialitātē.

Nodrošināt iespēju apgūt izglītību visās specialitātēs, kuras nepieciešamas republikai, kā latviešu, tā krievu valodās.

 

ZINĀTNES UN KULTŪRAS JOMĀ

Interfronte uzskata par lietderīgu republikas zinātnieku konsolidāciju ar nolūku likvidēt esošos šķēršļus akadēmiskajām un resoru iestādēm. Interfronte sniegs palīdzību Latvijas PSR zinātnieku sasniegumu ieviešanā, kas sekmē republikas tautas saimniecības attīstību, atbalstīs tos Latvijas PSR zinātniekus, kuru pētījumi sekmē republikas zinātnes prestiža nostiprināšanos PSRS un ārvalstīs, atbalstīs atklātumu zinātnē, zinātnieku tiesības brīvi izklāstīt savu viedokli, zinātnisko ekspertu un to ekspertīžu neatkarību no administrēšanas un resorisma izpausmēm.

Iestājas par Latvijas PSR dzīvojošo nāciju vispusīgām iespējām savu nacionālkulturālo prasību realizēšanā, reliģisko vajadzību apmierināšanā, atbalsta latviešu nacionālās kultūras prioritāti, neierobežojot citu tautību valodas un kultūras. Zināmu dalu (ne mazāk par divām trešdaļām) no valsts budžeta līdzekļiem, kas izdalīti kultūras attīstībai, sadalīt proporcionāli katras nācijas pārstāvju skaitam, atlikušo trešdaļu papildus izdalīt latviešu nacionālās kultūras attīstībai.

Interfronte iestājas par nacionālo kultūrbiedrību, kurām ir masu bāze, juridisku atzīšanu, atbalsta domu par avīžu izdošanu latgaliešu, ukraiņu, poļu, baltkrievu, vienā no ebreju valodām un ikmēneša bērnu žurnāla izdošanu krievu valodā ar Latvijas PSR mazākuma tautību valodu lappusēm; neatkarīgas redakcijas izveidošanu Latvijas PSR televīzija raidījumiem krievu un citu mazākuma tautību valodās.

 

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Interfronte uzskata par nepieciešamu izveidot personificētus sabiedrības veselības aizsardzības fondus, kurus veidot uz sekojošu līdzekļu pamata — atskaitījumiem no valsts budžeta, valsts sociālās apdrošināšanas, uzņēmumu, iestāžu, kolhozu, padomju saimniecību, kooperatīvu sociālās attīstības fondiem, no sabiedrisko organizāciju un atsevišķu pilsoņu ziedojumiem, ar mērķi segt visus izdevumus, kas saistīti ar iedzīvotāju medicīnisko apkalpošanu. Veselības aizsardzības iestāžu darbinieku darba apmaksu veikt atbilstoši saimnieciskā aprēķina principiem, brigādes (kolektīva, kooperatīva) rentes līguma pēc darba galīgiem rezultātiem — «Veselības indeksa». Veikt iedzīvotāju medicīniskās nodrošināšanas sistēmas pilnveidošanu, radot teritoriālos (reģionālos) veselības centrus.

Lai uzlabotu ekoloģisko stāvokli republikā, nepieciešams izveidot neatkarīgu no vietējiem varas orgāniem sanitāri epidemioloģisko dienestu, kuram būtu reālas tiesības pārtraukt projektēšanu, celtniecību, vai slēgt ekoloģiski kaitīgu ražotni. Visa veida transporta pārvadājumu dienestiem obligāti jādod savlaicīga informācija, bet sanitāri epidemioloģiskajam dienestam jāveic pilnīga kontrole par ekoloģiski bīstamu kravu pārvadājumiem republikas teritorijā un ūdeņos. Republikas sanitāri epidemioloģiskā dienesta galvenais ārsts jānozīmē Latvijas Augstākās Padomes Prezidijam un jāatskaitās tam.

Interfronte iestājas par pastāvīgu un regulāru ārstniecības iestāžu apgādi ar medikamentiem un reaktīviem, ko veic vietējās Padomes pēc normām, ko kopēji nosaka veselības aizsardzības ministrija un Latvijas PSR Republikāniskā arodbiedrību padome.

Interfronte aicina darba kolektīvus izstrādāt ekonomiskus stimulus iedzīvotāju veselības nostiprināšanai, pilsoņu personīgo ieinteresētību veselības stāvokļa nostiprināšanā un saglabāšana, mazināt iedzīvotāju kaitīgos ieradumus (alkoholismu, smēķēšanu, narkomāniju u.t.t.). Jāpārtrauc izveidojusies prakse, kad atsevišķiem neapzinīgiem pilsoņiem ir ekonomiski izdevīgāk «slimot», nevis strādāt.

Nepieciešams stingri cīnīties ar tādām negatīvām parādībām veselības aizsardzībā kā pārlieku lielas medicīniskās atskaites un lietvedība un citiem trūkumiem.

Pēc Interfrontes uzskatiem jaunu sanatoriju un atpūtas bāzu celtniecība un izveidošana, veco ļaužu pansionātu iekārtošana jāveic pēc normatīviem, kas atbilstu iedzīvotāju dzīves materiālā līmeņa pieaugumam. Interfronte iestājas par bērnu atpūtas bāzu un pionieru nometņu pārcelšanu no Jūrmalas pilsētas uz Vecāķu— Saulkrastu teritoriju.

 

FIZISKĀS KULTŪRAS UN SPORTA JOMĀ

Interfronte par galveno uzskata masveidību, sporta bāzu un būvju pieejamību, iespēju bez vecuma ierobežojumiem nodarboties ar jebkuru sporta veidu pēc personīgiem ieskatiem; saglabāt valsts finansēšanu tikai masu fiziskās kultūras vajadzībām un ieviest saimnieciskā aprēķina sistēmu klubu profesionālajā sportā.

Interfronte atbalsta republikas olimpiskās komitejas izveidošanu kā PSRS Nacionālās olimpiskās komitejas nodaļu.

 

V. STARPNACIONĀLĀS ATTIECĪBAS

Interfronte uzskata, ka pašreiz starpnacionālās attiecības republikā ir saspriegtas. Starpnacionālās problēmas jārisina, balstoties uz sociālistiskās demokrātijas un sociālā taisnīguma principiem, vadoties pēc PSRS un Latvijas PSR Konstitūcijām, ievērojot cilvēka Vispārējo tiesību deklarāciju un ,cltus PSRS valdības parakstītos un ratificētos starptautiskos dokumentus, kas attiecas iiž cilvēku tiesībām.

Pamatnoteikums starpnacionālo attiecību normalizēšanā ir visu Latvijas PSR dzīvojošo nāciju, tautību un nacionālo grupu brīva attīstība un savstarpēja bagātināšanās. Interfronte ierosina izveidot Latvijas PSR Augstākās Padomes ietvaros tautību Padomi, bet vietējās padomēs pastāvīgi darbojošās komisijas nacionālajos jautājumos.

Ieceļot valsts amatos, pirmkārt, vajag ievērot kandidātu profesionālās un morālās īpašības. Noteikt to amatu nomenklatūru, kuros nepieciešamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Interfronte uzskata, ka asā demogrāfiskā situācija republikā izveidojusies galvenokārt tāpēc, ka vissavienības resori nav rēķinājušies ar republikas iespējām darboties darba resursu nodrošināšanā un ignorējuši sociālās infrastruktūras attīstību ražotnēs un pilsētās, kā arī ar zemiem zinātnes un tehnikas progresa attīstības tempiem. Interfronte iestājas par iedzīvotāju mehāniska pieauguma izbeigšanu, ar ekonomiskām metodēm un rūpniecības uzņēmumiem apgūstot modernu tehnoloģiju. Nav pieļaujams, ka ļaudis, kas nokļuvuši Latvijas PSR nepārdomātas demogrāfiskās politikas rezultātā, tiktu ierobežoti savās pilsoņu tiesībās. Interfronte aicina darba kolektīvu padomes, saimnieciskos vadītājus, strādnieku šķiru ņemt savā kontrolē iedzīvotāju mehāniskā pieauguma pārtraukšanas jautājumu.

Interfronte uzskata par nepieciešamu nostiprināt Latvijas PSR Konstitūcijā valsts valodas statusu latviešu un krievu valodai, ko nosaka vēsturiski izveidojušies apstākļi. Republikas iedzīvotājiem jādod iespēja lietot jebkuru no abām valodām un saņemt oficiālus dokumentus vienā vai otrā valodā pēc izvēles, arī lietvedībā jābūt divvalodībai Nepieciešams veikt veselu tiesisku un ekonomisku pasākumu kopumu, kuri sekmētu divvalodības dabīgu un harmonisku attīstību, visāda veida administratīva iejaukšanās šajā problēma rada sasprindzinājumu starpnacionālajās attiecībās.

Interfronte ierosina uzlabot neapmierinošo stāvokli latviešu valodas mācīšanā visās mācību iestādēs, veikt neatliekamus pasākumus pasniedzēju sagatavošanā. Izstrādāt vienotas prasības latviešu un krievu valodas zināšanās skolu abiturientiem. Radīt apstākļus visiem republikas iedzīvotājiem latviešu un krievu valodas mācīšanā, izdot masu tirāžās mācību literatūru tiem, kas vēlas patstāvīgi apgūt latviešu valodu.

Interfronte uzskata, ka nepieciešams rūpīgi izpētīt un dot objektīvu Latvijas vēsturi, te jā skaitā arī tās «baltos plankumus».

Interfronte perspektīvā ierosina atcelt aili «nacionalitāte» visa veida valsts anketās, jo jēdziens «nacionalitāte» ir kultūrvēsturisks, ne administratīvi pārvaldniecisks. Interfronte ierosina tiesību aizsardzības orgāniem aktivizēt darbu par pilsoņu saukšanu pie atbildības par nacionāla naida kurināšanu.

Interfronte uzskata par nepieciešamu noteikt valsts, tautas, nacionālo svētku un piemiņas dienu statusu Latvijas PSR.

 

VI. VIDES AIZSARDZĪBĀ

Interfronte uzskata ekoloģiskas situācijas uzlabošanu par svarīgāko problēmu republikā un domā, ka, lai izveidotu ekoloģiski pamatotu dabas izmantošanas sistēmu, nepieciešams izstrādāt un nodot visas tautas apspriešanai zinātnisku koncepciju un programmu ekoloģijā un vides aizsardzībā.

Nav pieļaujama jebkura rūpniecības vai lauksaimniecības objekta projektēšana bez ekoloģiskās ekspertīzes un tās rezultātu atklātas apspriešanas. Nepieciešams būtiski paaugstināt ne tikai vadītāju, bet arī visu iedzīvotāju ekoloģisko izglītību un ekoloģisko kultūru.

Nepieciešams izveidot zemes kadastru un ieviest diferencētu maksu par zemes un ūdeņu izmantošanu; nodrošināt pilnu zaudējumu atlīdzināšanu par videi nodarīto bojājumu un efektīvu sankciju piemērošanu vainīgajiem; nodrošināt efektīvu kontroli par apkārtējai videi un veselībai bīstamu vielu ievešanu, to tranzīta pārvadāšanu, izmantošanu un to atkritumu glabāšanu; nepieļaut republikas teritorijā toksisko un radioaktīvo atkritumu uzkrāšanu, jo to avoti atrodas ārpus republikas robežām; regulāri publicēt presē un pa radio un televīziju ziņot datus par apkārtējās vides stāvokli un tās piesārņojumiem, kā arī par iespējamām sekām.

Interfronte iestājas par ekoloģiski pamatotām lauksaimniecības darbu veikšanas metodēm. Nepieciešams iekļaut zemes lietošanas struktūrā nelielos mežus un birztalas, atjaunot bijušās un veidot jaunas dabas aizsardzības zonas Latvijas PSR, panākt efektīvu dabas aizsardzības pasākumu veikšanu teritorijās, kuras atrodas PSRS Aizsardzības ministrijas pārziņā.

Interfronte palīdzēs Latvijas PSR direktīvajiem orgāniem kopā ar Igaunijas PSR direktīvajiem orgāniem izstrādāt programmu par ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu Rīgas jūras līci un noteikt, sākot ar 1991. gadu, šā baseina lieguma zonas statusu, kas ļaus tā resursus izmantot tikai iedzīvotāju atpūtas un ārstēšanās nolūkos, ka arī zvejniecībai un kuģniecībai.

Interfronte uzskata par nepieciešamu aizliegt projektēt Rīgā un citās lielās pilsētās dzīvojamās un sabiedriski administratīvas ēkas bez pazemes garāžām, pārtraukt republikā objektu celtniecību, kuri nav nodrošināti ar attīrīšanas iekārtām, neatkarīgi no to resoru piederības.

Interfronte sniegs palīdzību attīrīšanas iekārtu celtniecībā Rīgā.

Interfronte aktīvi sadarbosies ekoloģijas un vides aizsardzības jomā ar citām organizācijām, tajā skaitā arī ar ārvalstu organizācijām.

Interfronte aicina visus republikas iedzīvotājus neatkarīgi no to nacionalitātes konsolidēties cīņā par pārkārtošanos, paust maksimālu pilsonisku atbildību par tās likteni Latvijas PSR un Padomju Valsti. Interfronte griežas pie visām pirmorganizācijām, rajonu un pilsētas organizācijām ar priekšlikumu detalizēt šo Deklarāciju un sekmēt tās nolikumu īstenošanu ar konkrētiem darbiem pārbūves labā.

 

Labojumus un priekšlikumus sūtīt rajonu Interfrontes Padomēm vai republikāniskajai Orgkomitejai. Adrese: 226019, Rīga-19, Lomonosova iela 1. Telefons: 240237, 240193.

 

 --------------------------------------------------

  • Deklarācijas projektu publicējam pēc iesniegtā manuskripta.