Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols Nr. 4

No Barikadopēdija


[[19880921|]]

PROTOKOLS Nr. 4

1988. gada 21. septembrī

Piedalās: orgkomitejas locekļi - E. Berklavs, I. Bišers, A. Cīrulis, J.Dripe, H. Dubins, I. Geidāns, J. Gulbis, S. Kalniete, A. Klotiņš, A. Ludviks, A. Maļcevs, E. Meļķisis, J. Rubenis, D. Sniedze, J. Škapars, V. Šteins, D. Titavs, V. Turins, J. Vidiņš, J. Vītiņš, O. Skudra (LKP CK), Ē. Ikaunieks (LTF skaitļošanas centra vadītājs).

Sēdi vada: J. Peters.
Sēdi protokolē: R. Muižniece.


J. Peters: Pirmais un svarīgākais jautājums - noteikt pārstāvniecību TF kongresā. Ir priekšlikums - visu orgkomiteju iekļaut delegātos, bet to mēs atklāti paziņojam presei tad pat, kad informāciju par noteikto pārstāvniecību.

J. Škapars: Ir 2030 atbalsta grupu, tajās 77 tūkstoši biedru. Vēl nav galīgo datu par individuālajiem un sīkajām grupām, kuras arī būtu paturamas prātā, sevišķi lauku rajonos, citādi nebūs pārstāvēti veseli reģioni.

J. Peters: Politizglītības namā ir 1180 vietas. Ir priekšlikums 180 vietas atstāt viesiem un presei, delegātiem paliek 1000 vietas. 100 vietas jārezervē orgkomitejai un redakcijas komisijai.

V. Turins paziņo, ka Neformālā tautas fronte arī piesakās - 2000 cilvēku, 200 grupas.

S. Kalniete un J. Škapars izsaka izbrīnu par to, ka šī nodaļa praktiski nav piereģistrēta. Bija sen zināms un publicēts presē, ka pēdējais reģistrācijas datums ir 20. septembris.

D. Sniedze: Tā ir konkrēti V. Turina vaina. Bet NTF ir aktīva sabiedrības daļa, to nevajadzētu noraidīt. Sapulcē Mežaparkā vienotība ar TF tika apliecināta.

J. Peters: Viena cilvēka dēļ nevar ciest vesela kustība. Vajadzētu nosodīt V. Turinu, atzīt viņa rīcību par nekorektu.

I. Bišers tomēr grib dzirdēt NTF programmu, statūtus, struktūru.

J. Škapars: Neformālās grupas Tautas frontē iekļaujas ar nodaļas tiesībām. Pagaidām. Varbūt pēc kongresa būs izmaiņas.

A. Cīrulis: Tomēr nevienam nevajadzētu nekādas privilēģijas, un tai pašā laikā citiem diskriminējošus noteikumus. Citādi TF turpmāk nodarbosies tikai ar šādu jautājumu izšķiršanu.

Balso vienprātīgi par to, ka NTF tiek uzņemta kā nodaļa, bet V. Turina rīcība novērtēta kā nekorekta


J. Škapars: Tātad kopā 2230 grupas ar 79 tūkstošiem TF biedru.

J. Rubenis: Tautas frontes kongresa koncerts notiks svētdien. Būtu loģiski, ja šai rītā - 9. oktobrī plkst. 7.30 - notiktu dievkalpojums: aizlūgums par TF. Tas būtu ļoti nozīmīgs solis tautas vienošanā. Reliģijas lietu padome ļoti pretojas tam, ka baznīca iesaistītos TF. Visu konfesiju vadības tādēļ pašlaik distancējas no TF. Līdz ar to darbojošā baznīcā šāds aizlūgums nav iespējams. Bet to varētu Domā no plkst. 7.30 līdz 9.00. No turienes tūliņ varētu doties uz kongresa sēdi.LTF dibināšanas kongresa organizācijas
komitejas priekšsēdētājs

J. Peters

Protokolēja

R. Muižniece

______________________________________________________________

Avots: Latvijas Tautas fronte 1988-1991. Veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas tautas frontes dibināšanas desmitgadei. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1988., 399 lpp.>22.-23.lpp.