Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās

No Barikadopēdija
[[CN19890730|]]
PAR TO SEKU POLITISKO UN TIESISKO NOVĒRTĒJUMU, KĀDAS LATVIJAI IZRAISĪJA 1939.-1940. GADĀ STARP PSRS UN VĀCIJU NOSLĒGTĀS VIENOŠANĀS

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai PSRS tautas deputāta, PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskās un tiesiskās novērtēšanas komisijas locekļa I. Ķezbera informāciju par šīs komisijas darbības pirmā posma rezultātiem.

2. Ievērojot to, cik ārkārtīgi svarīgas Latvijai ir 1939. —1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgto vienošanos politiskās un tiesiskās sekas, izveidot republikas komisiju šo seku izvērtēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

Anatolijs Gorbunovs — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs, PSRS tautas deputāts.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ivars Ķezbers — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretārs, PSRS tautas deputāts.

Komisijas locekļi:

Romāns Apsītis — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes docents, juridisko zinātņu kandidāts (Latvijas Juristu biedrība);

Sergejs Babajevs — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes docents, juridisko zinātņu kandidāts;

Leonards Bartkevičs — Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Valdis Bērziņš — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures Institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vēstures zinātņu kandidāts:

Juris Bojārs — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes docents, juridisko zinātņu doktors, PSRS tautas deputāts;

Valērijs Čevačins — Latvijas PSR Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Ņina Deņisenko — Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāte;

Pāvels Dergačs — personālais pensionārs;

Timofejs Duškevičs — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Valsts un tiesību nodaļas vadītājs, Latvijas PSR Augstākās Padomes Likumdošanas ierosinājumu komisijas priekšsēdētājs;

Jānis Gustsons — personālais pensionārs;

Zenons Indrikovs — Latvijas PSR iekšlietu ministra vietnieks;

Vija Jākobsone — Latvijas PSR Advokātu kolēģijas prezidija priekšsēdētāja vietniece;

Visvaris Millers — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesību Institūta direktors, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Nikolajs Neilands — Latvijas PSR ārlietu ministra vietnieks, PSRS tautas deputāts;

Indulis Ronis — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktora vietas izpildītājs, vēstures zinātņu kandidāts;

Kārlis Rūtenbergs — Agrorūpnieciskā kompleksa darbinieku arodbiedrības republikāniskās komitejas priekšsēdētājs, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Viktors Skudra — Latvijas PSR tieslietu ministrs; PSRS tautas deputāts;

Irēna Šneidere — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures Institūta nodaļas vadītāja, vēstures zinātņu kandidāte;

Vitauts Varnas — Latvijas Komunistiskās partijas Balvu rajona komitejas pirmais sekretārs, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Mārtiņš Virsis — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Partijas vēstures Institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vēstures zinātņu kandidāts;

Mavriks Vulfsons — Latvijas Mākslas akadēmijas vecākais pasniedzējs, PSRS tautas deputāts;

Gvido Zemribo — Latvijas PSR Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts;

Ļubova Zīle — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Partijas vēstures institūta direktore, vēstures zinātņu doktore, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāte;

3. Uzdot komisijai izstrādāt attiecīgus konstitucionāla rakstura priekšlikumus un sagatavotos dokumentus iesniegt Latvijas PSR Augstākajai Padomei apspriešanai.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs

I. DAUDIŠS

Rīgā, 1989. gada 28. jūlijā