Aicinājums Latvijas komunistiem

No Barikadopēdija

Biedri komunisti! Partijā pašlaik ir izšķirīgas izvēles brīdis, tāpēc mēs nedrīkstam stāvēt malā un nogaidīt. Atteiksimies no pašapmāna, ieklausīsimies tautas paustajā viedoklī, neslēpsim savas pārdomas, lai cik rūgtas un neierastas tās būtu.

Atzīsim, ka līdz šim mēs esam bijuši utopisku ideālu, dogmatisku principu, nedemokrātiskas rīcības varā, neesam spējuši ievirzīt savu darbību tautas un katra cilvēka interesēs. PSKP jau ilgus gadus nav partija šā vārda īstajā nozīmē: no sabiedriskas kustības, masu politiskas organizācijas tā pārvērtusies par varas mehānismu. Sastingusi un no realitātes atrauta teorija, pretenzijas uz neapstrīdamu patiesību, partijas aparāta monopols uz varu, pārvaldi un ideoloģiju, objektīvu ekonomisko likumu neievērošana un politiskā plurālisma apspiešana ir novedusi pie sabiedrības un pašas partijas krīzes. Tāpēc daudzi komunisti nevēlas turpmāk būt un darboties partijas rindas.

Vai mēs, Latvijas komunisti, spēsim pārvarēt pašu kļūdas un konservatīvo spēku pretestību, pārveidot partiju, lai šķietamas, likuma noteiktas autoritātes vietā iegūtu patiesu tautas atbalstu? Mūsuprāt, spēsim vienīgi tad, ja partijas darbības pamatā liksim tautas intereses.

Augustā pieņemtā LKP rīcības programma iesāka progresīvas pārmaiņas partijā, tomēr šobrīd kļuvis skaidrs, ka ar to sperti tikai pirmie soļi partijas pārbūvē. Mēs uzskatām, ka LKP atjaunotne un vienotība nav panākamas ar idejiskiem kompromisiem, kā tas darīts līdz šim. Pavērsiens LKP politikā nav atliekams. Bez partijas demokrātiskas reformas nav iespējamas kardinālas pārmaiņas visās dzīves jomās. Lai to izdarītu, mēs izvirzām šādas pamatnostādnes:

— LKP iestājas par vispārcilvēcisko vērtību prioritāti, par tādas sabiedrības izveidi, kas balstītos uz demokrātiskā sociālisma principiem, atsakoties no utopiskā komunistiskas sabiebrības izveidošanas mērķa un marksisma-ļeņinisma dogmatiska traktējuma;

— aizstāvot nāciju pašnoteikšanās tiesības pilnā apjomā, LKP piedalās neatkarīgas, demokrātiskas, sociālistiskas Latvijas valsts izveidošanā atbilstoši Latvijas tautas gribai;

— Latvijas tautas interešu vārdā LKP jākļūst par politiski, organizatoriski un saimnieciski patstāvīgu partiju. Mēs attīstām katras republikas komunistu tiesības pašiem noteikt savas organizācijas statusu un esam gatavi veidot savas attiecības ar PSKP, savienoto republiku komunistiskajām un citām partijām uz savstarpējas cieņas un līdztiesīgas partnerības pamatiem;

— LKP jākļūst par parlamentāras Latvijas valsts politiskās sistēmas sastāvdaļu, atsakoties no konstitucionāli garantēta varas monopola;

— radikāli jāmaina LKP organizatoriskie pamati. Sastingumu izraisošais centrālisms jāaizstāj ar apzinātu ideju un mērķu kopību un uz tās balstītu partijas disciplīnu, jānodrošina diskusiju brīvība un jāgarantē mazākuma tiesības. Jāatceļ pašreizējā nomenklatūras sistēma;

— balstoties uz vēsturiski izveidojušos LKP daudznacionālo sastāvu, tai jāiestājas par dažādu tautību cilvēku konsolidāciju partijā un visā sabiedrībā uz vispārcilvēcisku principu, līdztiesības un demokrātisma pamata, jākliedē nedrošības izjūta un apātija.

Mēs apzināmies, ka ik vilcināšanās diena bremzē sabiedrības pārveides gaitu, tāpēc iestājamies par Latvijas Komunistiskās partijas kārtējā kongresa sasaukšanu 1990. gada pavasarī, par LKP Programmas un Statūtu pieņemšanu šai kongresā.

Aicinām Latvijas komunistus apspriest un atbalstīt mūsu priekšlikumus.

===========================

Piezīme:

Paraksti publicēti laikraksta nākamajā numurā.

Lasītāju zināšanai

Padomju Jaunatne, Nr. 230 (1989-12-01)

30. novembrī «Padomju Jaunatnē» publicēto «Aicinājumu Latvijas komunistiem» ir parakstījuši Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļi: J. Blaževičs, A. Brigmanis, I. Krastiņš, I. Priedītis, M. Rukmane, V. Sarkans, E. Svars, Ļ. Zīle.

Partijas rajonu komiteju (pilsētu komiteju) un partijas pirmorganizāciju sekretāri:

H. Plauks, A. Kauliņš, D. Skulte, M. Goba, A. Indzeris, T. Zvaigznons, G. Demiters, E. Slišāns, E. Tauriņš, J. Vanags, J. Krastiņš, A. Čiščakovs, P. Ludbāržs, I. Kalniņš, E. Gailītis, V. Hermanis, A. Jermaka, V. Ozoliņš, A. Endziņš, A. Cars, J. Švolkovskis, I. Paegle, R. Skudra, G. Valujevs, Ē. Strods, J. Karlsons, A. Ozers, E. Pelkaus, A. Putniņš, H. Zīle, A. Uzuliņš.