Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes piecpadsmitās sesijas pēdējā darba dienā

No Barikadopēdija

2. martā deputāti turpināja apspriest deputāta V. Millera ziņojumu. Viņš vada komisiju, ko republikas Augstākās Padomes Prezidijs izveidojis, lai dotu juridisku novērtējumu Rīgas pilsētas tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vēlēšanām.

Pieņemtajā papildinājumā likumam par vietējo pašvaldību teikts: ja uz padomes sesiju neierodas noteiktais deputātu skaits, sesija tiek sasaukta atkārtoti, negrozot darba kārtību, un ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vismaz puse ievēlēto deputātu.

Sesijā pieņemtajā lēmumā «Par Rīgas pilsētas tautas  deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vēlēšanām» teikts: «Ņemot vērā Rīgas pilsētas tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vēlēšanu laikā pieļautos trūkumus procedūras jautājumos, kuru dēļ daļa deputātu izteikuši atšķirīgu vērtējumu aizklātās balsošanas principam un atteikušies piedalīties balsošanā, ieteikt Rīgas pilsētas tautas deputātu padomei sarīkot atkārtotas izpildkomitejas priekšsēdētāja vēlēšanas vai atkārtotu balsošanu.»

Pēc tam tika apstiprināta komisija Latvijas ekonomiskās un politiskās neatkarības atjaunošanas pasākumu izstrādāšanai.

Atbildot uz kāda deputāta jautājumu, PSRS tautas deputāts I. Bišers sīki pastāstīja par Baltijas republiku sešu tautas deputātu tikšanos ar M. Gorbačovu 27. februārī.

Piecpadsmitās sesijas pēdējā sēdē, ar ko beidzās vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes darbs, pirmais tika izskatīts Latvijas PSR likuma projekts «Par bankām». Referātu šajā jautājumā nolasīja projekta izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs Latvijas Universitātes profesors E. Zelgalvis. Pēc apspriešanas tika pieņemts likums «Par bankām».

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. Daudišs deva tiesisku novērtējumu Daugavpils pilsētas tautas deputātu padomes sesijas 1990. gada 22. februāra lēmumam par nepieciešamību sarīkot pilsētā referendumu jautājumā par Latvijas PSR suverenitāti. Šā jautājuma apspriešanā piedalījās deputāts V. Žarkovs un PSRS tautas deputāti A. Cīrulis un A. Plotnieks. Sesija ar balsu vairākumu kā likumam neatbilstīgu atcēla Daugavpils pilsētas tautas deputātu padomes lēmumu par nepieciešamību sarīkot pilsētā aptauju referendumu jautājumā par Latvijas PSR suverenitāti.

Pēc republikas Ministru Padomes priekšlikuma sesija pieņēma lēmumu par nepieciešamību regulēt preču ievešanu un izvešanu no Latvijas PSR.

Tika dotas atbildes uz deputātu pieprasījumiem.

Augstākā Padome nosūtīja M. Gorbačovam un D. Jazovam vēstuli ar lūgumu nepieļaut no Varšavas līguma valstīm izvedamā karaspēka kontingenta izvietošanu Latvijas PSR teritorijā. Sesija pieņēma arī aicinājumu PSRS Augstākajai Padomei, kurā tiek lūgts no Latvijas obligātajā karadienestā iesauktos jauniešus neizmantot starpnacionālo strīdu risināšanai citos PSRS reģionos.

Sesijas nobeigumā runāja A. Gorbunovs. Viņš pateicās republikas vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes deputātiem par raženo darbu laikā, kad Latvijas dzīvē notiek pavērsiens.