Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols Nr. 3

No Barikadopēdija


[[19880914|]]


PROTOKOLS Nr. 3

1988. gada 14. septembrī

Piedalās: orgkomitejas locekļi - E. Berklavs, I. Bišers, V. Bogdanovs, A. Cīrulis, J. Dripe, H. Dubins, J. Gulbis, A. Klotiņš, V. Krūmiņš, I. Ļitvinova, A. Maļcevs, E. Meļķisis, J. Rubenis, J. Rukšāns, D. Sniedze, V. Stešenko, J. Škapars, V. Šteins, D. Titavs, V. Turins, J. Vidiņš, J. Vītiņš, O. Skudra (LKP CK), Raginskis (Latvijas neatkarības aizstāvju savienība), Lazdāns (Mākslas akadēmija), Ž. Punepa (Latvijas neatkarības aizstāvju savienība), A. Silaroze (Latvijas neatkarības aizstāvju savienība), Davidovs, I. Gailums (“Lauku Avīze”), A. Jansons (LRAP Kultūras nodaļa), E. Rutkovskis (LKP CK izdevniecība un tipogrāfija), I. Helmane (“Padomju Jaunatne”), V. Šķēle (“Dzimtenes Balss”), I. Burāns (Drāmas teātra TF grupa), D. Kuple (Jaunatnes teātra TF grupa).

Sēdi vada: J. Škapars.
Sēdi protokolē: R. Muižniece.


J. Škapars: Ir ideja pirms kongresa 7.oktobrī sarīkot lielu sanākšanu Mežaparka estrādē - līdzīgi kā bija igauņiem. Ar dziesmām, demokrātisku domu apmaiņu plašākā lokā. Sarīkot ir grūti, jo laika ir maz. Galvenais motīvs varētu būt - par tautas valsti, par sociālo taisnīgumu.

V. Turins: Galvenais Igaunijā - par neatkarību. Tādas dziesmas, kā tur dziedāja, mēs neiedrošināsimies.

J. Škapars: Diez vai vajadzētu izvirzīt - par neatkarīgu Latviju. Jautājumu lokam vajadzētu būt plašākam, tā ir Konstitūcijas diena.

V. Krūmiņš: Varētu būt - par tautas varu tautai.

A. Silaroze: Igauņiem bija ļoti pareiza devīze - par neatkarību.

Vienbalsīgi nolemj: Tautas sapulce Mežaparka estrādē 7.oktobrī plkst. 14.00 - “Par tiesisku valsti Latvijā”. Atbildīgais - V. Krūmiņš.


J. Škapars: Kongresam nav jābūt skaidrojošam. Pie patiesības jāiet ar kauju, problemātika jāstāda vēl asāk nekā programmā, citādi TF noslāps jau sākumā.

H. Dubins: Tas ir jādara katram koreferentam savā nozarē.

J. Škapars: Un jāiet vēl tālāk par jau pateikto. Ar perspektīvu. Iesaku koreferātiem:

1) par ekonomiku - akad. A. Kalniņš,

2) par lauksaimniecības prioritāti - J. Lucāns,

3) par kultūru - A  Klotiņš,

4) par baznīcu un ētiku - J. Rubenis,

5) par valsts tiesību jautājumiem - E. Meļķisis,

6) par nacionālo jautājumu - nav priekšlikumu,

7) par vēsturi - J. Stradiņš,

8) TF, neformālās organizācijas - V. Avotiņš,

9) par latviešu un slāvu problēmām - V. Stešenko,

10) par ekoloģiju - P. Cimdiņš.

Koreferātus nevajadzētu laist vienā kopā, bet starp debatēm.

D. Sniedze: Neredzu iespēju uzstāties neformāļiem. Jāparedz sava vieta, piem., V.Turinam, ja viņš to vēlas. Jānovērtē viņu veiktais darbs. Un te jādod vairāk nekā 15 min.

V. Krūmiņš: Stingri atbalstu šo priekšlikumu.

I. Bišers arī novērtē V.Turinu un Vides aizsardzības klubu. Bet Neformālās frontes programmā ir uzdevums cīnīties pret mūsu, tātad formālo TF. Vai dosim vārdu šķeltniekiem?

V. Turins noliedz, ka būtu izvirzīts tāds uzdevums. Ir par apvienošanos.

D. Sniedze apliecina, ka neformālie ir pieslēgušies TF. Ar to ir beigusies sapulce Mežaparkā 10. septembrī.

V. Turins: Ir nodibināta Neformālā TF nodaļa ar 200 grupām. A.Ulme ir cita patstāvīga vienība.

E. Berklavs: V.Turinam būtu jārunā par šiem neformāļiem.

H. Dubins: Par vienu jautājumu var runāt divi.

Nobalso - vienprātīgi par 2 runātājiem neformāļu jautājumā.


J. Vidiņš: Pie kongresa kandidātu apspriešanas vajag piedalīties arī neformāļiem - V. Turinam, D. Titavam, E. Berklavam.


LTF dibināšanas kongresa organizācijas
komitejas priekšsēdētāja vietā

J. Škapars

Protokolēja

R. Muižniece

__________________________________________________________________

Avots: Latvijas Tautas fronte 1988-1991. Veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas tautas frontes dibināšanas desmitgadei. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1988., 399 lpp.>20.-21.lpp.