Partijai, padomju tautai

No Barikadopēdija
[[CN19890114|]]

Dārgie biedri!

Saskaņā ar PSRS Augstākās Padomes ārkārtējās sesijas lēmumu 1989. gada martā notiks PSRS tautas deputātu vēlēšanas.

Ar tautas gribas izpausmi tiks izveidots Tautas deputātu kongress, dots starts jaunai valsts orgānu sistēmai un sākta realizēt politiskās reformas galvenā ideja: visa varas pilnība — padomēm. Tā būs svarīga robežlīnija padomju sabiedrības revolucionārās atjaunotnes ceļā.

Gatavojoties vēlēšanām, PSKP Centrālā Komiteja uzskata par nepieciešamu apkopot pirmo pārbūves gadu rezultātus un darīt tautai zināmus galvenos partijas politikas virzienus tuvākajā nākotnē.

Šajos gados par realitāti kļuvis krass pavērsiens mūsu zemes dzīvē, pavērsiens no stagnācijas ekonomikā, politikā un garīgajā sfērā uz atdzimšanu un veselīgo spēku atraisīšanu, uz pašas sociālistiskās idejas atjaunināšanu pēc tam, kad tā atbrīvota no iesīkstējušo dogmu gūsta un atguvusi savu revolucionāro ļeņinisko saturu. Šo pavērsienu partija uzsāka 1985. gada aprīlī un vada to.

Varenu impulsu atjaunotnei piešķīra PSKP XXVII kongress. Drosmīgi skatoties patiesībai acīs, partija kritiski novērtēja stāvokli mūsu zemē un izstrādāja viengabalainu pārbūves programmu un praktiskās rīcības stratēģiju un taktiku. Partijas izvirzītās idejas atspoguļo tautas centienus un cerības, un tauta tās enerģiski atbalsta.

Šķiet, ka nav tāda cilvēka, kas nejustu, kā mainījusies visa atmosfēra sabiedrībā. Cilvēki ceļ pārbūvi, bet pārbūve ceļ cilvēkus. Visur atklāti un ieinteresēti apspriež to, kas ir sasāpējis, un domā, kā visu labāk nokārtot. Inertuma un sociālās apātijas vietā nāk pilsoniska aktivitāte, iniciatīva un drosmīgi meklējumi.

Lielas pārmaiņas briest un vēršas plašumā ekonomikā. Dzīvē ienāk saimnieciskais aprēķins un pašfinansēšanās, kooperācija un noma, daudzveidīgas sociālistiskā īpašuma formas. Tas viss darbaļaudīs attīsta uzņēmību un saimnieka sajūtu. Protams, nedrīkst ļauties ilūzijām: paveikts nebūt nav viss, kas iecerēts un nepieciešams. Taču pozitīvas pārmaiņas ir acīm redzamas. Uzlabojušies nacionālā ienākuma un darba ražīguma rādītāji. Paplašinās pārtikas produktu un preču ražošana, plašāk tiek sniegti dažādi pakalpojumi. Mūsu zemes tautas saimniecība iegūst skaidrāk izteiktu sociālo ievirzi. Tā rezultātā ir apturēta slīdēšana pretim krīzei un ir manāmas augšupejas pazīmes.

Kas garantē pārbūves panākumus un padara to neatgriezenisku? Partija ir pārliecināta: pārbūve varēs sekmīgi noritēt tikai tad, ja par tās galveno darbojošos personu kļūs cilvēks. Tālab arī vajadzīga demokratizācija, kuras padziļināšanai kalpo politiskā reforma, kas tiek realizēta saskaņā ar partijas XIX Vissavienības konferences lēmumu.

Partija pārkārtošanos sākusi ar sevi, skaidrāk noteikdama, kādas funkcijas tai piekrīt kā sabiedrības politiskajam avangardam, paaugstinādama atbildību, realizēdama pašattīrīšanos un vēl stingrāk prasīdama, lai komunisti ievērotu partijiskuma un tikumības principus. Pabeigta partijas aparāta reorganizācija, un tas ir skaitliski stipri samazināts. Vadībai piepulcējas svaigi spēki.

Atjauninātā sabiedrībā jādarbojas atjauninātai Komunistiskajai partijai — tāda ir pārbūves loģika. Atbrīvojoties no kārtējo saimniecisko darbu nastas, partija gūst iespēju koncentrēt savus pūliņus aktuālo sociālisma teorijas, iekšpolitikas un ārpolitikas problēmu izstrādāšanai, politiskajam, organizatoriskajam un ideoloģiskajam darbam masās.

Pārbūve, kas vēršas pie katra padomju cilvēka prāta un jūtām, ir izraisījusi nepieredzētu tautas, garīgās dzīves atplaukumu. Mēs visi dzīvojam pārbūves garā. Mēs visi lielā mērā esam kļuvuši citādi, mēs pa jaunam raugāmies uz pagātni, tagadni un nākotni un citādi redzam mērķus un to sasniegšanas ceļus. Tiek reformēta izglītība, atliec muguru zinātne, bagātāka un daudzveidīgāka kļūst kultūras dzīve. Krietni pastiprinājusies preses publikāciju, televīzijas programmu un radioraidījumu sabiedriskā rezonanse. Masu informācijas līdzekļi kļuvuši par plašu atklātuma un uzskatu daudzveidības tribīni.

Pārbūves gaitā bagātinās strādnieku šķiras, zemniecības un inteliģences savienība, palielinās sabiedrisko organizāciju un kustību ietekme. Demokratizācijas process aizvien dziļāk skar arī starpnacionālās attiecības, tiek radīti apstākli te uzkrājušos problēmu atrisināšanai un jaunu saturu iegūst Oktobra novēlētā visu PSRS nāciju un tautību savienība, kas atbilst katras nācijas un tautības un visas mūsu zemes pamatinteresēm.

Dziļās pārmaiņas padomju sabiedrības iekšējā dzīvē ir nesaraujami saistītas ar sava rakstura ziņā revolucionārajām pārmaiņām, kas notiek arī mūsu ārpolitikā. Jaunais politiskās domāšanas veids, kas rod izpausmi praktiskā rīcībā, kļuvis par pamatu vissarežģītāko starptautisko problēmu konstruktīvai risināšanai. Ikviens cilvēks, kas brīvs no aizspriedumiem, redz, kā ar Padomju Savienības iniciatīvām pasaule kļūst drošāka un naida un aizdomīguma vietā nāk uzticība un sadarbība.

Pēc aprīļa uzkrātā pieredze neapstrīdami parāda: pārbūve ir vienīgā pareizā izvēle. Cita ceļa mums nav. Un mēs stingri iesim šo ceļu, turpināsim radošos meklējumus, neatlaidīgi realizēsim vērienīgos pārveidojumu plānus un paātrināsim virzīšanos uz priekšu.

Vai šis ceļš var būt vienkāršs? Protams, ne. It sevišķi sākumā. Partija apzinās, ka atjaunotnes process ir sarežģīts un pretrunīgs un ka pārbūves modinātās un sabiedrības sāpēs izlolotās cerības nebūt netiek pilnīgi piepildītas. Vairākās jomās, arī sociālajā sfērā, notiek mīņāšanās uz vietas. Sāktās reformas dažkārt darbojas tukšgaitā. Partija neatbrīvo sevi no atbildības par to. Tā ar skaidru skatienu novērtē situāciju un redz visu, kas bremzē pārbūvi. Pārvarēdama grūtības un šķēršļus, PSKP izvirza augstākas prasības vispirms sev, komunistiem.

Mūsu tautas dabā nav gaidīt uz ziliem brīnumiem. Kad notiek pārbūve, neviens nedrīkst turēt rokas klēpī, stāvēt malā un nepiedalīties. Savus kopīgos mērķus mēs varam sasniegt tikai ar apvienotiem pūliņiem. Pārbūve ir mūsu liktenis. Tā ir izdevība, ko mums dod vēsture, un to nevar, nedrīkst atstāt neizmantotu.

Nākdama klajā ar savu priekšvēlēšanu programmu, partija apliecina visiem padomju cilvēkiem, ka tā arī turpmāk nelokāmi ies pārbūves ceļu, visus spēkus, kolektīvo domu un kolektīvo gribu veltījot mūsu sabiedrības revolucionārajai atjaunotnei. Partija cer, ka ikviens no jums palīdzēs aktīvi īstenot nospraustos plānus.

Biedri vēlētāji!

Pašu pārbūves ideju radījusi gādība par cilvēku. Padomju cilvēku labklājības celšana un dzīves uzlabošana ir visas PSKP sociāli ekonomiskās politikas kodols. Partijai ir tuvas un saprotamas tautas vitālās vajadzības, un tā neatlaidīgi strādā, lai jau tuvākajos gados padomju cilvēki sāktu dzīvot labāk.

Kam te jāpiešķir prioritāra nozīme? Vispirms tā ir nepieciešamība atrisināt visakūtāko problēmu — pārtikas problēmu. Partija to saista ar uzdevumu padarīt lauku darba cilvēku par pilntiesīgu zemes saimnieku, atjaunot pilsētas un lauku līdzsvaru, veikt lauku sociālo modernizāciju. Tagadējās agrārās politikas realizēšanas ceļus izskatīs gaidāmais PSKP CK Plēnums. Mēs uzskatām, ka paredzētie pasākumi ļaus drīzāk apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc pārtikas produktiem.

Cilvēki gaida, kad veikalos būs pietiekami daudz augstas kvalitātes rūpniecības preču. Partija izvirzījusi uzdevumu būtiski paplašināt to izlaidi. Vieglās rūpniecības modernizācijai tiek piešķirti lieli līdzekļi. Tiešajām tautas vajadzībām strādās visas industrijas nozares, arī aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas daļēji tiek pārprofilēti civiliem mērķiem. Tiek iesaistītas ārvalstu organizācijas un firmas, top kopīgi uzņēmumi, kas ražos paaugstinātas kvalitātes preces.

Partija zina, cik akūts mūsu zemē joprojām ir dzīvokļu jautājums, cik ļoti tas rūp daudzām ģimenēm, it īpaši jaunajām. Tā darīs visu nepieciešamo, lai atrisinātu nosprausto uzdevumu — līdz 2000. gadam katru ģimeni nodrošināt ar atsevišķu dzīvokli vai māju. Jau nākamās piecgades beigās ik gadus nodos lietošanā līdz 3 miljoniem jaunu dzīvokļu, tas ir, pusotras reizes vairāk nekā tagad. Šajā nolūka tiks izmantotas visas iespējas — gan valsts celtniecība, gan uzņēmumu, kolhozu un padomju saimniecību līdzdalība, gan kooperatīvās un individuālās dzīvokļu celtniecības attīstība, gan brīvprātīgs ieinteresēto cilvēku un it īpaši jauniešu darbs.

Sabiedrības labklājība nozīmē arī nodrošinātas vecumdienas. Topošais likums par pensijām radīs labākus apstākļus tiem, kas pēc ilgiem apzinīga darba gadiem aizgājuši pelnītā atpūtā. Paredzēts manāmi palielināt pensiju apmērus, noteikt vienotu pensionāro nodrošinājumu strādniekiem, kalpotājiem un kolhozniekiem un pilnveidot visu tā sistēmu.

Ikvienam no mums tuvi un dārgi ir jēdzieni: māja, ģimene, bērni. Mēs uzskatām, ka sabiedrībai lielāka uzmanība jāpievērš ģimenei, rūpēm par tās nostiprināšanu, jāpalielina atbildība par bērnu audzināšanu. Paplašināsies palīdzība bērniem — tiks palielināti pabalsti maznodrošinātajām ģimenēm, noteikts ilgāks apmaksāts atvaļinājums mātēm bērna kopšanai un radīts ģimeņu bērnu namu tīkls.

Rūpējoties par padomju cilvēku veselību, partija pieņēmusi plašus lēmumus, lai radikāli uzlabotu iedzīvotāju medicīnisko apkalpošanu, un uzskata to izpildi par vienu no saviem programmatiskajiem uzdevumiem.

PSKP saprot padomju cilvēku bažas sakarā ar ekoloģiskās situācijas saasināšanos un vispusīgi risina sarežģītās problēmas, kas rodas šajā jomā. Tiek izstrādāta vides atveseļošanas un aizsardzības, kā arī racionālas dabas saimniecības programma.

Kā zināms, stipras sociālās politikas pamats ir efektīva ekonomika. Mūsu ekonomika sāk atbrīvoties no orientēšanās uz bruto izmaksām un arvien vairāk pievēršas cilvēka vajadzībām. Ar janvāri visi ražošanas nozaru uzņēmumi pārgājuši uz pilnīgu saimniecisko aprēķinu un pašfinansēšanos. Tiek tālāk noslīpēts saimnieciskais mehānisms. Notiek pāreja uz ražošanas līdzekļu vairumtirdzniecību, tiek pārkārtota plānošana, finansēšana un kreditēšana.

Un tomēr ekonomika pagaidām vēl nav sākusi strādāt pa jaunam. Cilvēki vēl nav pilnīgi sajutuši tās pārkārtošanas rezultātus. Vēl daudz jādara, šajā ziņā partijai ir skaidrs rīcības plāns: paātrināt zinātniski tehnisko progresu, īstenot radikālo ekonomisko reformu un panākt, lai ienākumi būtu tieši atkarīgi no darba efektivitātes un kvalitātes.

Konsekventi ieturēdama reformu kursu, partija uzskata, ka droši jāaizšķērso ceļš mēģinājumiem izmantot ekonomiskos instrumentus šauru grupu egoistiskās interesēs, kas kaitē iedzīvotājiem, mākslīgi paaugstināt cenas un palielināt peļņu, liekot darbaļaudīm maksāt par citu darbinieku neprasmi un trūkumiem.

Gan sociālā politika, gan ekonomika kļūs īsti efektīva tikai tad, kad mēs izvērsīsim enerģisku cīņu, lai izskaustu dažādas neražīgas izmaksas, tautas resursu zudumus, izlaupīšanu un izšķērdēšanu, pārvarēsim nerentablo saimniekošanu. Katrs rublis jāiegūst darbā. Ikvienam cilvēkam, ikvienam kolektīvam, tāpat kā visai sabiedrībai, jādzīvo no nopelnītajiem līdzekļiem. Plašie pasākumi un progresīvās reformas jāpapildina ar ikviena augstu atbildību, apzinīgu disciplīnu un radošu pieeju darbam.

Partija darīs visu iespējamo, lai īstenotu aktīvu sociālo programmu, kurā paredzēts celt padomju cilvēku labklājību, pamatojoties uz kvalitatīvu tautas saimniecības atjaunināšanu un attīstīšanu. Tā veltīs maksimālus pūliņus, lai PSRS ekonomika kļūtu dinamiska un novatoriska, lai ievērojami paātrinātos zinātniski tehniskais progress un paaugstinātos sabiedriskās ražošanas efektivitāte.

Biedri!

Padomju sabiedriskā iekārta radās ar darba tautas varas lozungu. Tālākās attīstības dramatismu noteica tas, ka vienkāršajam cilvēkam bija liegts reāli īstenot politisko varu. Pārbūve pašos pamatos groza šo stāvokli. Radikālās politiskās reformas mērķis ir nodrošināt tautai pilnīgu varu. Te mēs stingri ievērojam partijas XIX Vissavienības konferences lēmumus.

PSRS Tautas deputātu kongresa ievēlēšana dos iespēju īstenot nākamo politiskās reformas posmu. Paredzēts reorganizēt padomes republikāniskajā un vietējā līmeni un nodrošināt tām pilnīgu varu. Šim mērķim kalpos likums par vietējo pašpārvaldi un pašfinansēšanos. Ir svarīgi panākt, lai pārvaldes aparāts būtu elastīgs un efektīvs, pakļauts padomēm un to kontrolei. Pārvaldes demokratizācija, cilvēku sociālā aktivitāte un atbildība ir droša garantija pret atgriešanos pie komandēšanas un administrēšanas sistēmas.

Tautas varas atdzimšana nav šķirama no tiesiskas valsts tapšanas. Jāizdara tiesu reforma. Jāpieņem likumi par jaunatni, par presi un par apziņas brīvību, kā arī citi akti, kas skar ļoti svarīgas mūsu dzīves puses. Tas viss palielinās valsts atbildību pilsoņu priekšā un pilsoņu atbildību valsts priekšā, nostiprinās cilvēka tiesību garantijas un visu vienlīdzību likuma priekšā.

Partija darīs visu, lai panāktu sociālistiskās demokrātijas tālāku attīstību un katra cilvēka aktīvu līdzdalību sabiedriski politiskajā dzīvē un pārvaldē, īstas un pilnīgas tautvaldības uzvaru.

Biedri!

Pārbūve atbilst visu mūsu daudznacionālās Savienības tautu centieniem. Partija iestājas par cieņas pilnu attieksmi pret katras nācijas un tautības nacionālajām interesēm, savdabību un pašapziņu.

Nacionālā celtniecība, kas balstās uz taisnīgumu, sociālisma ieguvumiem un vērtībām, ir mūsu kopīgā rūpe, par ko mums kopīgi jāatbild. Šis process nevirzīsies uz priekšu, ja rīkosimies savrup: tikai savai republikai un savai tautai, pat nodarot ļaunu citām. Panākumu ķīla ir sadarbība, katras nācijas un tautības, katras republikas un visas mūsu zemes interešu savienošana.

Balstoties uz savas XIX Vissavienības konferences lēmumiem, partija izstrādā plašus pasākumus starpnacionālo attiecību pilnveidošanai un harmonizēšanai. Gaidāmais PSKP CK Plēnums šai ziņā pieņems plašu rīcības programmu tuvākajiem gadiem. Tiks ievērojami paplašinātas republiku tiesības, nostiprināsies to suverenitāte. Ar atjaunināto padomju darbību tiks īstenots partijas izvirzītais princips: stipra savienība ir stiprs centrs un stipras republikas.

Saimnieciskais aprēķins radīs stingrus pamatus republiku patstāvībai un savstarpējai atbildībai, darīs galu resoru diktātam. Palielināsies katras republikas iespējas risināt nobriedušos ekonomikas un sociālās sfēras, kultūras, valodas un vēsturiskā mantojuma jautājumus, saglabāt dabu, kas tautai, kura gadsimtiem ilgi dzīvo savā zemē, ir šūpulis un mājvieta, nevis vienkārši ekoloģiskā vide.

Tagad neviens nav jāpārliecina, ka mēs esam stipri tad, kad esam kopā. Visa mūsu zeme, katra republika, katra padomju ģimene izjuta Armēnijas sāpi kā savējo. Un katrs tai juta līdzi bēdās, palīdzēja. Tautu draudzība un sadarbība, saliedētība, internacionālisms un solidaritāte ir liels ieguvums. To svēti glabāsim un vairosim!

Partija vienmēr un visās lietās īstenos ļeņinisko nacionālo politiku, radīs tādus apstākļus, lai katra Padomju zemes nācija un tautība dzīvotu labāk, lai pilnīgāk un spilgtāk izpaustos to nacionālā savdabība, kļūtu bagātāka un stiprāka mūsu brālīgā savienība.

Biedri!

Pārbūves gaitā bagātinās padomju sabiedrības garīgā dzīve. Tiek atbrīvota cilvēku apziņa, mainās arī pati pieeja tās veidošanai. Personības nivelēšanu nomaina individuālo spēju atraisīšanās, prātu un talantu sacensība; ārišķīgo vienprātību — plašs domu un uzskatu spektrs un augsta diskusiju kultūra; paļaušanos uz direktīvu spēku — plašs dialogs ar cilvēkiem, viņu uzskatu respektēšana, pilsoņu līdzdalība lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā.

Partija arī turpmāk centīsies panākt tikumiskās gaisotnes atveseļošanos, labo jūtu, patiesības un taisnīguma, žēlsirdības un brālības nostiprināšanos. Mums visiem kopā jādod pretspars divkosīgajai morālei, jāizskauž noziedzība, alkoholisms, narkomānija un citi sociāli tikumiskie trumi. Sabiedrības tikumiska attīrīšana un pacelšana augstākā pakāpē kļūst par visas tautas uzdevumu.

Viena no mūsu galvenajām rūpēm ir jaunās paaudzes audzināšana un izglītošana. Protams, tas nav vienas dienas darbs, tas nav jādara komjaunatnei vien. Ir nepieciešama viengabalaina valsts politika attiecībā uz jaunatni. Tās uzdevums ir palīdzēt jauniešiem atrast cienīgu vietu dzīvē, labāk realizēt savas spējas un aicinājumu, efektīvāk iekļauties pārbūvē.

Jāturpina līdz galam vidējās un augstākās izglītības reforma, jānodrošina pāreja uz kvalitatīvi jaunu mācību tipu un nepārtrauktu izglītību. Skola ir atbildīga sabiedrības priekšā. Taču arī sabiedrība atbildīga skolai, kur dzimst tās nākotne. Kopīgi nostiprināsim mācību iestāžu materiālo bāzi, paaugstināsim izglītības sabiedrisko prestižu un skolotāja autoritāti!

Darba kārtībā ir uzdevums paātrināti attīstīt padomju zinātni, it īpaši fundamentālos pētījumus, palielināt sociālo zinātņu un dabaszinātņu reālo atdevi. Nevienu svarīgu lēmumu politikā, ekonomikā, pārvaldē un ekoloģijā nedrīkst pieņemt bez nopietna zinātniska pamatojuma un objektīvas zinātnieku ekspertīzes.

PSKP visnotaļ atbalstīs auglīgus meklējumus daiļrades sfērā, likvidēs «pārpalikuma principu» sociālajā un kultūras celtniecībā, palielinās masu informācijas līdzekļu efektivitāti un atbildību, to organizatorisko lomu.

Partija uzskata par savu pienākumu palielināt pārbūves intelektuālo potenciālu, radīt nepieciešamos apstākļus vispusīgi attīstītas, sabiedriski aktīvas personības veidošanai. PSKP cenšas konsekventi iesakņot mūsu sabiedrības dzīvē publiskumu, atklātumu, cildenus humānos ideālus un sociālisma vērtības.

Dārgie biedri!

Pamatojoties uz jauno politiskās domāšanas veidu, atrastas novatoriskas nestandarta pieejas galvenajām starptautiskās dzīves problēmām. Neveselīgajai un bīstamajai konfrontācijas psiholoģijai likta pretim saprāta, labas gribas un konstruktīva dialoga loģika. Starptautiskais saspīlējums sācis mazināties, pasaulē kļūst mierīgāk un drošāk. «Aukstais karš» atkāpjas, tiek radīti reāli nosacījumi cilvēces pārejai uz mierīgu vēstures posmu.

Tiek realizēts Padomju Savienības un Savienoto Valstu līgums par vidēja un mazāka darbības rādiusa raķešu likvidēšanu: pavērušās labas perspektīvas noslēgt PSRS un ASV vienošanos par stratēģisko uzbrukuma ieroču arsenālu samazināšanu.

Mūsu lēmums par Bruņoto Spēku un parastā bruņojuma vienpusēju samazināšanu neapšaubāmi veicinās sarunas arī par šo bruņojuma klašu būtisku un līdzsvarotu ierobežošanu; ir pamats cerēt, ka sekmīgi tiks pabeigtas sarunas par ķīmisko ieroču un pašas šo ieroču ražošanas bāzes likvidēšanu.

Notiek pavērsiens uz reģionālo konfliktu pārvarēšanu. Mēs darām visu, kas no mums atkarīgs, lai drīzāk tiktu noregulēts Afganistānas jautājums un lai tiktu pabeigta padomju karaspēka izvešana saskaņā ar Ženēvas nolīgumiem.

Mūsu aicinājums nostiprināt jauno politiskās domāšanas veidu rod aizvien plašāku atbalsi. Risināt kardinālās problēmas politiskiem līdzekļiem — tāda ir Padomju Savienības atbilde uz mūsu laika mesto izaicinājumu. Spēka tiesību vietā jāstājas tiesību spēkam, visu valstu likumīgo interešu obligātai respektēšanai.

Mēs esam nolēmuši turpmākajos gados sadarbībā ar citām sociālistiskajām valstīm un visu pasaules asociāciju panākt, lai tiktu pilnīgi izbeigts «aukstais karš» un lai nostiprinātos mierīga līdzāspastāvēšana kā universāls starptautisko attiecību princips, lai attīstītos harmoniski, savstarpēji lietderīgi sakari un lai visas valstis saliedētu savus spēkus globālo XX gadsimta problēmu atrisināšanas vārdā. Mēs neatlaidīgi centīsimies sekmēt starptautisko attiecību radikālu atveseļošanos, nopietnu progresu atbruņošanās jomā un kara rūpniecības ievirzīšanu mierlaika gultnē. Tas viss tiek darīts, nekaitējot valsts aizsardzībai un drošībai. Par to padomju cilvēki var būt pārliecināti.

Partija apliecina: mūsu ārpolitika arī turpmāk maksimāli kalpos galvenajam mērķim — mierīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai šai un nākamajām padomju cilvēku paaudzēm.

Dārgie biedri! Godājamie pilsoņi!

Pašreizējo pārveidojumu vēriens un dziļums ļauj sacīt, ka partijas izvirzītā pārbūves programma kļuvusi par visas tautas programmu. Tā pārbaudīta un atbalstīta visas partijas un visas tautas vaļsirdīgās diskusijās. Mūsu kurss ir pareizs. Mēs noraidām jebkurus mēģinājumus apturēt mūsu virzīšanos uz priekšu un atkal iegremdēt sabiedrību stagnācijas purvā. Tikpat kategoriski mēs vēršamies arī pret steigu, avantūrismu un ambiciozitāti. Atbildīgas politikas gudrība māca nezaudēt ne dienu, ko vēsture mums devusi pārbūvei, bet arī neatrauties no realitātes. Mums savā darbībā allaž skaidri jāizprot visa notiekošā mērķi un mērogi.

Neviens mūsu vietā mūsu problēmas neatrisinās. Ir svarīgi saprast: strādādams pārbūves labā, katrs strādā pats  savā labā, savas ģimenes labklājībai, mūsu Dzimtenes uzplaukumam. Pārbūve jāaizstāv un — pats galvenais — enerģiski un konsekventi jāvirza uz priekšu. Tikai mēs paši kopīgi ar saskanīgiem pūliņiem varam pārvarēt visas grūtības un sasniegt nosprausto mērķi. Mums ir viss, kas tam nepieciešams.

Mums ir dziļa pārliecība par kardinālu pārmaiņu nepieciešamību. Ir kolektīva politiskā griba tās realizēt. Ir zinātniska pārbūves teorija un politika, praktiskas rīcības programma visām sabiedrības dzīves sfērām. Ir materiālie un garīgie priekšnoteikumi sekmīgai pārkārtojumu īstenošanai. Ir ļeņiniskā partija, kas darbos pierāda spēju risināt jaunos uzdevumus un uzņemties maksimālu atbildību vēstures lūzuma posmos. Visbeidzot, ir pats galvenais — atmodināta un tiek likta lietā radošā enerģija, kas piemīt mūsu lielajai tautai, kura spēj veikt lielus darbus.

PSKP CK griežas pie strādnieku šķiras un zemniecības, pie visiem darbaļaudīm. Visi partijas plāni ir pakļauti tautas interesēm. No to izpildes ir atkarīgs, kā veidosies dzīve rīt, ko nesīs rītdiena. Un tas viss ir pašas tautas rokās. Jūsu darbs, meistarība, sociālā aktivitāte un sabiedriskā nostāja ir svarīgākā panākumu ķīla. Izvirziet par kandidātiem un atbalstiet PSRS tautas deputātu vēlēšanās aktīvus pārmaiņu piekritējus, cilvēkus, kas domā un rīkojas valstiski, drosmīgi, atbildīgi un vērienīgi!

PSKP CK aicina padomju inteliģenci būt savas misijas augstumos šajā Dzimtenei likteņlēmējā laikā. Atcerēties, cik dziļi tautā atbalsojas jūsu vārdi un domas. Apgaismības vārdā strādāt progresa labā, apvienot cilvēkus, celt un aizstāvēt sociālisma un humānisma vērtības un savstarpējo attiecību kultūru, ar savu cildenumu un konsolidāciju rādīt personisku paraugu.

PSKP CK aicina sabiedriskās organizācijas — arodbiedrības, Ļeņina komjaunatni, kooperatīvās organizācijas, sieviešu padomes, kara un darba veterānu un zinātnisko darbinieku apvienības, PSRS radošās savienības un citus formējumus attīstīt sabiedrisko pašdarbību un pilsoņu kustību pārbūves ideju atbalstīšanai, tautas interešu un sociālisma mērķu vārdā.

PSKP CK aicina komunistus un bezpartijiskos, vīriešus un sievietes, veterānus un jauniešus, Padomju Armijas un Jūras flotes karavīrus — visus pilsoņus apvienoties uz partijas platformas pamata.

Lai gaidāmās PSRS tautas deputātu vēlēšanas kļūst par demokrātijas skolu, par pilnīgas tautas varas triumfu!

 

PADOMJU SAVIENĪBAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS CENTRĀLĀ KOMITEJA