Latgales kultūras biedrības programma

No Barikadopēdija

      

Latgaliešu kultūra ir viens no senākajiem baltu un latviešu kultūras zariem, ko raksturo savdabīga mentalitāte un kas balstās uz Latgales vēsturiskajām tradīcijām, reāli pastāvošajām atšķirībām valodā, vairāk nekā divsimtpiecdesmit gadu literārajām tradīcijām, latgaliešu pašapziņu. Pēckara laikā kultivētā nihilistiskā attieksme pret latgaliešu kultūru ir bremzējusi Latgales novada attīstību visās dzīves jomās. Tāpēc Latgales kultūras biedrība par savu mērķi (darbības pamatmērķi) izvirza nacionālās identitātes saglabāšanu, kultūras attīstības līdztiesības atgūšanu un kultūras autonomijas realizēšanu, latgaliešu etniskās pašapziņas atjaunošanu un kopšanu, lai apzinātu sevi kā pilnvērtīgu etnisku un kultūras kopību, kuras kultūras tradīcijām ir unikāla vērtība latviešu, baltu, indoeiropiešu un visas cilvēces kultūras kopībā.

Latgales kultūras biedrība rosinās kultūras mantojuma apgūšanu un kopšanu, kā arī kultūras tradīciju tālāku attīstīšanu, ar to iekļaujoties mūsdienu latviešu kultūras procesos.

Biedrība piedalīsies latgaliešu literārās valodas un literārās tradīcijas izpētē, attīstībā un popularizēšanā, rūpēsies par dažādu Latgales novadu izlokšņu īpatnību apzināšanu un eventuālu iekļaušanu latgaliešu literārajā valodā.

— Rūpēsies par latgaliešu etnogrāfisko un kultūras tradīciju pilnīgāku apgūšanu un apzināšanu.

— Rūpēsies par Latgales vēstures problēmu pētniecību un popularizēšanu.

— Veicinās izglītības, arī augstākās izglītības, attīstību Latgalē.

— Iestāsies par latgaliešu literatūras vēstures un latgaliešu valodas ieviešanu skolas kopējā latviešu valodas un literatūras kursā.

— Rūpēsies par latgaliešu gramatikas, ābeces, Latgales kultūras vēstures gatavošanu un izdošanu.

— Izstrādās un realizēs Latgales kultūras mantojuma apguves un attīstības programmu un saskaņā ar to veicinās daiļdarbu, literāro gadagrāmatu, kalendāru, žurnālu un avīžu izdošanu latgaliešu literārajā valodā, par regulāru raidījumu gatavošanu latgaliešiem radio un televīzijā.

— Uzstāsies par pašdarbības un arī profesionālo teātru izrāžu gatavošanu latgaliešu literārajā valodā.

— Biedrība veiks kultūras un izglītošanas darbu savās reģionālajās nodaļās un interešu klubos.

— Latgales kultūras biedrība atbalsta Latvijas Tautas frontes Programmu, tā sadarbosies ar pārējām kultūras biedrībām un sabiedriskajām organizācijām.

— Biedrība iestāsies par katoļu baznīcas līdzdalību biedrības rīkotajos pasākumos.

— Tā veicinās Latgalē dzīvojošo poļu, baltkrievu, lietuviešu, ebreju un citu tautu kultūras tradīciju saglabāšanu un kopšanu.