Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja LĒMUMS par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļa biedra A. Rubika vēstuli Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam un PSKP CK Politbirojam

No Barikadopēdija


1. Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs daudzējādā ziņā pievienojas vēstulē izteiktajām bažām par republikā izveidojušos politisko un sociālo saspīlējumu un situāciju republikas partijas organizācijā.

Komunistu izteiktie LTF, Interfrontes un citu sabiedriski politisko formējumu programmatisko dokumentu un praktiskās darbības vērtējumi būtiski atšķiras. Partijas organizācijas dažkārt izsaka pretējus viedokļus par PSKP biedru līdzdalību šajos formējumos. Tas viss tiešām rūpīgi jāizanalizē un jāapspriež kārtējā CK plēnumā.

Tajā pašā laikā CK birojs nevar piekrist visiem biedra A. Rubika argumentiem, konkrēti, viņa dotajam Latvijas Komunistiskās partijas rīcības programmas vērtējumam, vēstules pamācošajam tonim un dažiem neargumentētiem viņa apgalvojumiem.

2. CK birojs uzskata, ka Centrālās Komitejas locekļu, partijas komiteju un organizāciju galvenais uzdevums pašreizējā posmā ir īstenot Latvijas Komunistiskās partijas rīcības programmā ietvertos principus un orientācijas, kas pārbaudītas plašas apspriešanas gaitā. Tas ir partijas iekšējās dzīves tālākas demokratizācijas, komunistu, darbaļaužu saliedētības un stabilas ekonomiskās un morāli psiholoģiskās vides izveidošanas nepieciešams priekšnoteikums.

Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretariātam un nodaļām jākoncentrē uzmanība uz attiecīgas kontroles realizēšanu pār Latvijas Komunistiskās partijas rīcības programmas praktiskās izpildes gaitu un padomju, valsts un saimniecisko orgānu un sabiedrisko organizāciju vadītāju komunistu atbildības paaugstināšanu un ar rīcības programmas īstenošanu saistītā darba analīze jāiesniedz Latvijas Komunistiskās partijas CK kārtējam plēnumam.

3. Iestādamies par publiskuma un atklātuma maksimālu paplašināšanu, Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs pilnīgi noteikti izsakās par to, lai masu informācijas līdzekļi patiesīgi atspoguļotu reālās īstenības parādības un faktus, un kategoriski vēršas pret amatpersonu un atbildīgu darbinieku apzinātu diskreditēšanu, pret to, ka viņiem tiek piekarinātas dažādas birkas. Neauglīgi un nepamatoti ir atsevišķu publikāciju autoru mēģinājumi izkropļot Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas patieso lomu, apšaubīt V. I. Ļeņina idejiskā mantojuma dzīvotspēju.

Uzdot biedriem I. Ķezberam un L. Bartkevičam mēneša laikā apkopot un izskatīt CK locekļu, partijas komiteju un komunistu priekšlikumus, kas vērsti uz republikas masu informācijas līdzekļu struktūras noregulēšanu un nepieciešamību paaugstināt izdevēju un redakciju kolektīvu atbildību par publicējamo materiālu saturu un ievirzi. Iesniegt priekšlikumus Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai

* * *

Šobrīd ir īpaši svarīgi Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļu un partijas komiteju tieši pastāvīgi sakari ar darba kolektīviem un iedzīvotājiem. Vēlēto partijas orgānu locekļiem aktīvi jāpiedalās radušos problēmu risināšanā, drošuma, lietišķības un partijiska biedriskuma atmosfēras veidošanā. Mazāk dažādu abstraktu spriedelējumu, vairāk realitātes praktiskajā darbībā.