Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LIKUMS par valsts valodu. Projekts

No Barikadopēdija

 

Latvija ir vienīgā etnogrāfiskā teritorija pasaulē, kuru latviešu tauta apdzīvo kopš senseniem laikiem. Taču pēdējos gadu desmitos neierobežotās migrācijas un staļiniskās «tautu saplūdināšanas» politikas rezultātā tai draud briesmas kļūt par minoritāti savā zemē. Latviešu valodas lietošana valsts un sabiedriskajā dzīvē ievērojami sašaurinājusies, no vairākām sfērām latviešu valoda pat izzudusi.

Rūpējoties par latviešu valodu, LPSR Augstākā Padome tai ir atjaunojusi valsts valodas statusu. Tas rada tiesiskas garantijas arī latviešu kultūras un pašas tautas pastāvēšanas un attīstības iespējai.

Likums par valsts valodu nepieciešams, lai nodrošinātu latviešu valodas saglabāšanu, funkcionēšanu, attīstību un aizsardzību, respektējot arī citu tautību pilsoņu tiesības lietot un attīstīt savu dzimto valodu.

1. nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju Latvijas PSR valsts valoda ir latviešu valoda.

Latvijas PSR Likums par valsts valodu nosaka valodas izvēles tiesības, valsts valodas lietošanu valsts un sabiedriskās darbības sfērās, kā arī valsts valodas aizsardzību.

Šis likums neregulē valodu lietošanu pilsoņu personiskajos kontaktos.

2. pants. Valsts valoda jālieto Latvijas PSR valsts un sabiedrisko orgānu darbībā, tautas izglītības, kultūras, zinātnes, ražošanas, apkalpošanas, sakaru un citās sabiedriskās dzīves sfērās, visos uzņēmumos, iestādēs un organizācijās neatkarīgi no resorpakļautības (izņemot PSRS Bruņotos Spēkus).

3. pants. Federatīvajās attiecībās Latvijas PSR valsts iestādes, uzņēmumi, organizācijas un amatpersonas lieto krievu vai citu pusēm pieņemamu valodu, bet saziņā ar ārvalstīm — jebkuru pusēm pieņemamu valodu.

4. pants. Valsts nodrošina cieņpilnu attieksmi pret visām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā lietotajām valodām.

 

2. nodaļa

VALODAS IZVĒLES TIESĪBAS

5. pants. Pilsoņu saskarsmē ar valsts varas un valsts pārvaldes orgāniem, kā arī ar iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām saziņas un informācijas valodu izvēlas pilsonis. Visu līmeņu tautas deputātiem, visiem valsts varas un valsts pārvaldes orgānu, kā arī iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst saskare ar pilsoņiem, ir jāprot valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo pienākumu veikšanai.

6. pants. Latvijas PSR rīkotajos kongresos, konferencēs, sēdēs, sanāksmēs un sapulcēs runātāju valodas izvēle ir brīva; ja nepieciešams, rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā.

 

3. nodaļa

VALODA VALSTS VARAS UN VALSTS PĀRVALDES ORGĀNOS

7. pants. Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgānos gan lietvedības, gan sēžu un visu citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda.

Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgānu akti tiek pieņemti un publicēti valsts valodā, nepieciešamības gadījumā dodot tulkojumu krievu valodā.

8. pants. Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgāni un to amatpersonas uzsāk saziņu ar pilsoni valsts valodā, bet turpmākajā saziņā lieto abām pusēm pieņemamu valodu.

Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgāni un to amatpersonas atbild uz pilsoņu iesniegumiem un sūdzībām valsts valodā vai citā abām pusēm pieņemamā valodā. Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgāni un to amatpersonas pieņem dokumentus no pilsoņiem valsts valodā vai citā abām pusēm pieņemamā valodā.

Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgāni izsniedz dokumentus pilsoņiem valsts valodā vai citā valodā, vai arī vairākās valodās atkarībā no dokumenta rakstura.

 

4. nodaļa

VALODA TIESVEDĪBĀ UN ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

9. pants. Tiesvedība un administratīvais process Latvijas PSR notiek valsts valodā vai pēc atbildētāja pieprasījuma — krievu valodā. Nepieciešamības gadījumā tiesvedībā un administratīvajā procesā tiek nodrošināta tulkošana.

Personām, kas piedalās lietā, ir tiesības lietas izskatīšanā lietot arī citas valodas, izmantojot tulka pakalpojumus.

 

5. nodaļa

VALODA IESTĀDĒS, UZŅĒMUMOS UN ORGANIZĀCIJĀS

10. pants. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā esošajās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās (izņemot 13. pantā minētās) iekšējās lietvedības, sēžu un visu citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda.

Sarakstē ar Latvijas PSR valsts varas un valsts pārvaldes orgāniem, kā arī savstarpējā sarakstē republikas iestādes, uzņēmumi un organizācijas lieto valsts valodu.

Latvijas PSR iestādes, uzņēmumi un organizācijas sarakstē ar iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām ārpus Latvijas PSR lieto abām pusēm pieņemamu valodu.

11. pants. Latvijas PSR iestāžu, uzņēmumu un organizāciju izstrādātās tehniskās un projektu dokumentācijas valoda ir valsts valoda, ja šo dokumentāciju ir paredzēts izmantot Latvijas PSR teritorijā.

12. pants. Valsts valodas un citu valodu lietošana Latvijas PSR iestāžu, uzņēmumu un organizāciju un to amatpersonu saziņā ar pilsoņiem, tai skaitā dokumentu pieņemšanā un izsniegšanā, notiek tādā pašā kārtībā, kāda noteikta šī likuma 8. pantā.

13. pants. Iestādēs un organizācijās, kas izveidotas pēc valodas vai nacionālā principa (mācību iestādes, teātri, nacionālās kultūras biedrības u. tml.), iekšējās lietvedības valodas izvēle ir brīva.

 

6. nodaļa

VALODA IZGLĪTĪBĀ, ZINĀTNĒ UN KULTŪRAS DZĪVĒ

14. pants. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā ir garantētas tiesības iegūt vispārējo izglītību valsts valodā, kā arī krievu valodā.

Tiesības uz izglītību dzimtajā valodā ir arī citu republikā dzīvojošo tautību pilsoņiem.

15. pants. Latvijas PSR nodrošina vidējās speciālajās, profesionālajās un augstākajās mācību iestādēs mācības valsts valodā visās Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā apgūstamajās specialitātēs neatkarīgi no mācību iestādes resorpakļautības. Atbilstoši republikas vajadzībām un iespējām šajās specialitātēs nodrošina izglītību arī krievu valodā.

16. pants. Visās Latvijas PSR mācību iestādēs ar citu mācībvalodu neatkarīgi no šo iestāžu resorpakļautības tiek mācīta latviešu valoda.

Latvijas PSR vidējās speciālajās un augstākajās mācību iestādēs jākārto iestājeksāmens valsts valodā visiem reflektantiem, izņemot tos, kas tiek uzņemti uz līguma pamata.

Latvijas PSR vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu beidzējiem jākārto kvalifikācijas eksāmens valsts valodā.

Latvijas PSR atbalsta latviešu valodas apmācību un tās pētīšanu ārpus republikas.

17. pants. Kvalifikācijas celšana Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā notiek valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā var veidot grupas ar citu mācībvalodu.

18. pants. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā ir zinātniskās darbības un publikāciju valodas brīva izvēle.

19. pants. Latvijas PSR garantē latviešu valodas prioritāti grāmatu un iespieddarbu izdošanā, teātru darbā un koncertdarbībā, kinofilmu uzņemšanā, masu informācijas līdzekļos un citās kultūras sfērās.

20. pants. Reģionālās un novadnieciskās kultūras apvienības savā darbībā var izmantot arī izloksnes un publicēt tajās iespieddarbus.

Latvijas PSR atbalsta iespieddarbu publicēšanu latgaliešu literārajā rakstu valodā, kā arī tās fakultatīvu mācīšanu skolās.

21. pants. Latvijas PSR tiek morāli un materiāli stimulēta republikā dzīvojošo tautību nacionālās kultūras attīstīšana dzimtajā valodā. Latvijas PSR atbalsta bērnu iestāžu, skolu, kultūras iestāžu un periodisko izdevumu dibināšanu šo tautību valodās.

 

7. nodaļa

VALODAS AIZSARDZĪBA

22. pants. Latvijas PSR garantē latviešu valodas vispusīgu attīstību un izpēti, valodas un valodniecības pieminekļu (vērtīgu iespieddarbu, unikālu rokrakstu un kartotēku) aizsardzību, atbalsta rūpes par pareizas latviešu valodas prestiža paaugstināšanu.

23. pants. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā vietvārdi ir valsts aizsardzībā.

Topogrāfiski vizuālajā informācijā (ceļa rādītājos, ielu un citu objektu nosaukumu uzrakstos u. tml.) vietvārdi tiek rakstīti valsts valodā.

Latviešu vietvārdi citās valodās tiek atveidoti no oriģināla.

24. pants. Latviešu personvārdi lietojami saskaņā ar latviešu valodas tradīcijām (vārds un uzvārds) un likumībām.

25. pants. Latvijas PSR iestāžu, uzņēmumu un organizāciju nosaukumi veidojami valsts valodā. Spiedogu, zīmogu un veidlapu tekstos, uzrakstos un izkārtnēs lietojama valsts valoda. Nepieciešamības gadījumā dodams tulkojums citā valodā.

26. pants. Preču marķējumi, etiķetes, lietošanas instrukcijas tiek rakstītas valsts valodā, vajadzības gadījumā pievienojot tulkojumu citā valodā.

Latvijas PSR ražoto preču nosaukumi un apzīmējumi standartos un nomenklatūras sarakstos dodami valsts valodā.

27. pants. Par šī likuma izpildi ministrijās, tautas deputātu padomēs un to izpildkomitejās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās atbild to vadītāji.

28. pants. Par šī likuma pārkāpšanu vainīgie saucami pie administratīvās vai kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.