Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums. Projekts. Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību

No Barikadopēdija

Sakarā ar Latvijas PSR Valodu likuma pieņemšanu Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas PSR Valodu likums stājas spēkā ar 1990. gada 1. janvāri.

2. Valsts varas un valsts pārvaldes orgāniem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, padomju saimniecībām, kolhoziem un citām kooperatīvajām un sabiedriskajām organizācijām, kur latviešu valoda vēl nav lietvedības valoda, radīt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un pakāpeniski pārkārtot lietvedību latviešu valodā trīs gadu laikā pēc Valodu likuma stāšanās spēkā.

Latvijas PSR ministrijām un resoriem nodrošināt resoru, ieskaitot Vissavienības, vispārējas nozīmes normatīvo aktu (instrukciju, nolikumu, norādījumu) tulkojumu latviešu valodā.

3. Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajonā Valodas likums ieviešams pakāpeniski līdz 1995. gada 1. janvārim šo rajonu un pilsētas tautas deputātu padomju noteiktajā kārtībā.

4. Latvijas PSR Ministru Padomei veikt pasākumus, lai radītu materiālo bāzi un citus priekšnoteikumus latviešu valodas mācīšanai un lietošanai pirmsskolas bērnu iestādēs, skolās, vidējās speciālajās un augstākajās mācību iestādēs, iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

 

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre