PSKP CK ģenerālsekretāra M. Gorbačova Jaungada apsveikums padomju tautai

No Barikadopēdija

Dārgie biedri!

Rit vēsturē aizejošā 1987. gada pēdējās minūtes. Katrs gads cilvēka un tautas dzīvē savā ziņā ir neatkārtojams.

Mums, padomju cilvēkiem, 1987. gads paliks atmiņā vispirms kā Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienas gads.

Visa pasaule pienācīgi novērtē mūsu revolūcijas nozīmi, tās ietekmi uz pasaules civilizācijas likteni.

Jubilejas dienās mēs it kā salīdzinājām savas tagadējās ieceres un darbus ar mūsu vēstures rītausmas stundām, ar Ļeņina idejām un pirmo pieredzi to īstenošanā.

Mēs vēl un vēlreiz pārliecinājāmies — Ļeņina idejas triumfē, revolūcija turpinās.

Tā turpinās mūsu sabiedrības neatgriezeniskajā gaitā uz priekšu pa progresa ceļu, pa sociālisma ceļu.

Tā turpinās mūsu cīņā par mieru un atbruņošanos, par cilvēces pastāvēšanu un attīstību.

Aizejošais 1987. gads bija dziļu pārmaiņu, vērienīgu lēmumu, spraiga darba gads.

Partijas Centrālās Komitejas janvāra un jūnija plēnumu lēmumos, visas tautas apspriestajā un pieņemtajā Likumā par valsts uzņēmumu noteikti mūsu sabiedrības revolucionārās pārkārtošanas pamatvirzieni.

Šis gads it kā pabeidz tās pirmo posmu. Milzīgs šā posma iekarojums ir jauna politiskā un tikumiskā atmosfēra, kas izveidojusies mūsu zemē.

Sabiedrība pārvar stagnācijas stāvokli, pieaug padomju cilvēku sabiedriskā aktivitāte un atbildība par mūsu zemes uzdevumiem.

Atdzimst godīga un apzinīga darba autoritāte.

Sabiedriskajā dzīvē aizvien vairāk nostiprinās augsts prasīgums, kritika un paškritika, plašs demokrātisms un atklātums.

Protams, pārkārtošanās nenorit viegli un bez sāpēm. Ne viss un ne vienmēr tūlīt iznāk tā, kā iecerēts. Vecais ar cīņu dod ceļu jaunajam.

Bet tas nedrīkst mūs mulsināt. Jo vairāk mēs nedrīkstam atkāpties grūtību priekšā. Mēs esam sākuši milzīgu darbu, kas pārveidos gan mūs pašus, gan visu mūsu zemi. Ir skaidrs, ka tas nenotiks pats no sevis. Ir vajadzīgi kopīgi mūsu pūliņi.

Un mēs sajūtam, ka pieaug atbalsts partijas kursam uz pārkārtošanos. Ar katru dienu mūsu tautā nostiprinās jauno uzdevumu neatliekamības izpratne.

Un tas galu galā ir pats svarīgākais un pats galvenais.

Pārkārtošanās arvien vairāk ietekmē mūsu ekonomiku.

Aizejošais gads nebija vienkāršs saimnieciskajās lietās, bet mēs to beidzam ar labiem rezultātiem rūpniecībā, kapitālajā celtniecībā, lauksaimniecībā un transportā.

Tiek realizētas vērienīgas sociālās programmas veselības aizsardzības, zinātnes, kultūras un pakalpojumu sfēras attīstīšanā. Visu mūsu zemes reģionu pilsētās un ciemos uzbūvēts vairāk dzīvokļu, nekā bija paredzēts.

Protams, biedri, runājot par to visu, mēs labi saprotam, ka pagaidām mūsu ekonomika neapmierina daudzas cilvēku vitālās vajadzības. Mūs te gaida mūžīgs un grūts darbs.

Ar Jauno gadu sāksies jauns pārkārtošanās posms. Tas būs atbildīgs posms visu sabiedrības tiklab materiālās, kā arī garīgās dzīves sfēru dziļas atjaunināšanas ceļā.

Mums izvirzījušies divi savstarpēji saistīti galvenie uzdevumi — tālāka sabiedrības demokratizācija un radikāla ekonomiska reforma.

Ar 1. janvāri stājas spēkā Likums par valsts uzņēmumu.

Tas nozīmē, ka lielākā daļa darba kolektīvu sāks strādāt un dzīvot pilnīga saimnieciskā aprēķina, pašfinansēšanas un pašpārvaldes apstākļos.

Tas nozīmē, ka visiem jāmācās būt pilntiesīgiem ražošanas saimniekiem.

Tas nozīmē, ka jārīkojas tā, lai katrā kolektīvā godā tiktu celts radošs darbs, iniciatīva un atbildība, organizētība un disciplīna.

Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja ir pārliecināta, ka strādnieku šķira, zemniecība, inteliģence, visi padomju cilvēki — kā tas jau ir bijis ne vienu reizi vien krasos mūsu vēstures pagriezienos — parādīs viņiem raksturīgās cildenās tikumiskās īpašības, patriotismu, izturību, darba mīlestību un ticību nākotnei, lai spertu jaunu lielu soli uz priekšu pa pārkārtošanās ceļu.

Un tad katra cilvēka dzīve neapšaubāmi kļūs materiāli labāka un garīgi bagātāka.

Dārgie biedri! Mūsu attīstības perspektīvas mēs saistām ar cilvēces mierīgu nākotni.

Vēl daudz kas jādara, lai radītu pasauli bez ieročiem un bailēm, pasauli, kurā tautu attiecībās valdīs cieņa, savstarpēja saprašanās un sadarbība.

Svarīgi soļi ceļā uz šo mērķi jau ir sperti. 1987. gads zināmā mērā kļuva par robežposmu, aizsākdams vēsturisko kodolieroču likvidācijas procesu.

PSRS un ASV tikšanās laikā Vašingtonā parakstītais līgums par vidēja un mazāka darbības rādiusa raķešu pilnīgu likvidēšanu ir liels notikums pasaules politikā. Jaunā politiskas domāšanas veida uzvara.

Tie ir visas pasaules asociācijas panākumi.

Ir sperts pirmais solis — grūts, taču ļoti svarīgs solis. Tas ir darīts cilvēces interesēs.

Lieli un nenovērtējami ir padomju tautas nopelni. Ar varonīgām pūlēm tā radījusi ekonomisko, zinātniski tehnisko un aizsardzības potenciālu, kas ļauj mums runāt ar partneriem kā līdzīgam ar līdzīgu.

Mūsu tautas neatlaidīgā, pašaizliedzīgā cīņa par mieru un savstarpēju saprašanos ietilpst visas cilvēces vienotajā varenajā kustībā par pasaules civilizācijas saglabāšanu, par miera nostiprināšanu uz planētas.

Jauno, 1988. gadu mēs sākam ar pārliecību, ka šī cīņa vērsīsies plašumā, ka tiks sperti jauni praktiski soļi ceļā uz vispārēju atbruņošanos, uzticības nostiprināšanu un mierīgas sadarbības paplašināšanu starp valstīm.

Mēs gribam nevis vienkārši saglabāt pasauli, bet gan panākt, lai tā kļūtu labāka, lai tajā būtu vairāk taisnīguma un brīvības. Mēs esam par pasauli, kas darbos apliecinātu humānismu un cildinātu darba cilvēku.

Realizēdami mūsu sociālos mērķus un attīstīdami sociālismu, mēs redzam, cik cieši tas ir saistīts ar vispārcilvēcisko problēmu risināšanu.

Šajā ziņā arī mūsu pārkārtošanās procesam ir vispārcilvēciska nozīme, un tas uzliek mums milzīgu vēsturisku atbildību.

Biedri! Lai Jaunais, 1988. gads ir laimīgs katram no mums, mūsu Dzimtenei, godīgajiem cilvēkiem visā pasaulē. Partijas Centrālās Komitejas, PSRS Augstākās Padomes Prezidija un PSRS Ministru Padomes vārdā apsveicu jūs Jaunajā gadā.

Jaungada apsveikumus mēs sūtām brālīgo sociālistisko valstu tautām, mūsu draugiem visā pasaulē.

Lai jaunais gads kļūst par jaunu darba, saprāta, humānisma un tātad arī miera un labestības uzvaru gadu.

Laimīgu Jauno gadu, dārgie biedri!