Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)

No Barikadopēdija

Pagājušo pirmdien it kā pieklusa politiskā un sabiedriskā dzīve. Visus satrieca zi­ņa par avāriju Jonavas r/a «Azots» — uzsprāga rezervuārs, izlija 7000 tonnu šķidrā amonjaka. Tas aizplūda līdz nitrofosa noliktavai un uzliesmoja. Vējš mākoni dzi­na no Jonavas uz Ukmerģes pusi. Glābšanas dienesti evakuējuši apmēram 30 000 iedzīvotāju, daudzi aizbrauca savās automašīnās. Republikas radio regulāri ziņoja par stāvokli un par to, kādi aizsar­dzības pasākumi jāveic. Seku likvidēšanai tika izveidota valdības komisija. Jonavā ieradās Lietuvas KP CK pirmais sekretārs A. Brazausks, Lietuvas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs A. Sakalausks. Avārija likvidēta, cilvēki atgriezušies savās iepriekšējās dzīves vietās. 7 cilvēki gājuši bojā, apmēram 50 ievainoti. Pagaidām avārijas cēloņi nav noskaidroti, notiek izmeklēšana. Bet skaidrs ir viens — nelaimes cēlonis ir nolaidība.

***

20. martā republikas Ministru Padomē republikas partijas un valdības vadītāji А. Brazausks,  V. Sakalausks, V. Astrausks ar Lietuvas katoļu baznīcas augstākajiem garīdzniecības     pārstāvjiem, Lietuvas. ev. luterāņu baznīcas un Lietuvas pareizticīgo baznīcas pārstāvjiem. Sarunās tika izteikts apmierinājums par savstarpējo sapratni un toleranci. Tikšanās laikā apsprieda arī dažādus saimnieciskus jautājumus, tika runāts par klosteru garīgā semināra telpām, izdevniecības lietām. Tikšanos pārraidīja te­levīzija.

***

Lietuvas PSR Augstākās Padomes Prezidijs publicējis dekrētu par valsts un sabiedrisko organizāciju palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā. Šo republikas valdības soli iedzīvotāji novērtējuši pozitīvi. Nosaukšu tikai dažas priekšrocības. Strādājošajām māmi­ņām tiks piešķirts daļēji apmaksāts atvaļinājums, līdz bērns sasniegs pusotra gada vecumu, papildu atvaļinā­jums bez darba algas saglabāšanas, kamēr bērnam paliks trīs gadi. Mātēm, kas audzina bērnus  līdz gada   vecumam, pienākas ikmēneša pabalsts 50 rubļu apmērā, līdz pusot­ram gadam — 35 rubļu apmērā. Paredzēti dažādi atvieglojumi mātēm, kuru bēr­ni ir invalīdi. Jaunums ir arī tas, ka no to bērnu vecākiem, kuri savus bērnus nodevuši valsts atbildībā vai  ģimeņu bērnu namos, likumā noteiktajā apmērā tiks piedzīti alimenti un pārskaitīti bērna personīgajā kontā. Dekrēts stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā.

***

Vorkutu un Laptevu jūras piekrasti mēs saucam par lietuviešu tautas brūcēm.  Vēl tagad tur piemin izsūtītos. Uz Laptevu jūras piekrasti devušies desmit mūsu slēpotāji,  kuri veiks piektās grūtību pakāpes pārgājienu. Gru­pu finansē komjaunatnes Kauņas pilsētas komiteja un Kauņas mākslīgās šķiedras rūpnīca. Pārgājienam gatava ir arī 30 cilvēku liela ekspedīcija, kas 29. martā dosies ceļā uz Vorkutu. To atbalsta Lietuvas ĻKJS CK.

***

Svarīgs notikums, protams, bija PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Pagājušajā nedēļā republikas presē bija publicēta LKP CK pirmā sekretā­ra A. Brazauska atklāta vēs­tule visiem Lietuvas iedzīvotājiem.  Sirsnīgi un gudri vār­di. Tajā bija  teikts: «Mēs gribam izdzīvot Lietuvā un šeit dzīvot. Ilgus laikus mūs pat iebiedēja, lai tikai mēs nepieminētu mums svētos vārdus «Lietuva, Dzimtene mūsu».» Spraiga bija  deputātu kandidātu pirmsvēlēšanu cīņa. Jāteic, ka, atšķirībā no jums, republikā nebija neviena vēlēšanu apgabala, kurā būtu ba­lotējies tikai viens deputāta kandidāts. Līdz pēdējai die­nai gāja visādi. Bija jāpierā­da: mēs spēsim, izdarīsim, ja kļūsim par deputātiem. Vēlē­šanu platformu vadmotīvs bi­ja: «Lietuva bez suverenitātes ir Lietuva bez nākotnes.» Vēlēšanu rezultāti vēl nav zinā­mi. Tie tiks paziņoti šodien. Bet jau tagad var teikt, ka lielāko daļu deputātu ir izvir­zījis «Sajūdis». Par to sīkāk — nākamajā nedēļā.

***

Varam runāt par vēl vienu nacionālās atdzimšanas iezīmi — svētdien visi Lietuvas ticīgie brīnišķīgi atzīmēja Lieldienu svētkus. Televīzijā visus sveica kardināls V. Sladkjavičs.

Informāciju sagatavojusi

RIMMA RAZMITLAVIČŪTE,

vēstuļu nodaļas vadītāja

«Komjaunimo Tiesa», laikraksts (Lietuva)