Latvijas ĻKJS CK XVI plēnuma lēmums

No Barikadopēdija

PSKP XXVII kongresā tika izvirzīts uzdevums radikāli uzlabot produkcijas kvalitāti. Bez tā nevar atrisināt nevienu lielu ražošanas un sociālo problēmu. Noteiktā pārkārtošanās un paātrinājums paredz virzīt visu darba kolektīvu, katra darbinieka pūliņus uz zinātniski tehniskā progresa sasniegumu visplašāko izmantošanu, dod iespējas plaši attīstīt radošo darbību un iniciatīvu.

Republikas komjaunatnes komitejas ir uzkrājušas zināmu darba pieredzi un mērķtiecīgi realizē pasākumu kompleksu, kas vērsts uz jaunatnes iesaistīšanu ražotās produkcijas tehniskā līmeņa un kvalitātes nodrošināšanā.

Ir organizēta plaša PSKP XXVII kongresa izvirzīto uzdevumu propaganda.

Pildot Latvijas Komunistiskās partijas CK un Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumus «Par produkcijas kvalitātes un darba vadības republikānisko sistēmu Latvijas PSR 1986.-1990. gadam», «Par pasākumiem krasai produkcijas kvalitātes paaugstināšanai», Latvijas ĻKJS CK birojs kopīgi ar Valsts standartu komitejas Latvijas republikānisko pārvaldi, VIRB Latvijas republikāniskās padomes prezidiju izstrādājuši un apstiprinājuši komplekso jaunatnes programmu «Kvalitāte-90», kas nosaka komjaunatnes organizāciju konkrētos līdzdalības veidus tādu ražojumu izstrādē, kuri atbilst mūsu valsts un ārzemju paraugiem vai arī tehniskā līmeņa ziņā tos pārsniedz. Programma paredz nodrošināt iedarbīgu komjaunatnes šefību pār ražošanas rekonstrukciju un tehnisko pārkārtošanu, ražošanas sadzīves attīstību, jauniešu radošo kolektīvu un kvalitātes grupu veidošanu, jauno strādnieku ekonomiskās un profesionālās sagatavotības uzlabošanu. Īpaša uzmanība pievērsta cilvēka faktora aktivizēšanai, jaunatnes sociālo problēmu risināšanai.

Komjaunatnes organizāciju darba praksē stabilu vietu ieņēmušas jauno zinātnieku un speciālistu zinātniski tehniskās konferences, zinātniski tehniskās sadarbības līgumi, jauno racionalizatoru un izgudrotāju darbu skates.

Latvijas ĻKJS CK plēnums arī atzīmē, ka republikas komjaunatnes komiteju darbā vērojami trūkumi un neizmantotas rezerves. Sasniegtie rezultāti vēl neatbilst mūsdienu prasībām. Vēl ne visi jaunie strādnieki ražotās produkcijas kvalitāti, rūpnīcas markas godu uzskata par sava profesionālā un patriotiska lepnuma pamatu. Dažos uzņēmumos gandrīz puse strādnieku nezina, kāda ir brāķa daļa, kā patērētāji novērtē viņu produkciju. Daudzu jauniešu izstrādāto ražojumu tehniskais līmenis neatbilst mūsdienu prasībām.

Dažās komjaunatnes organizācijās netiek dots principiāls novērtējums brāķa izlaides gadījumiem. Trešdaļa jauno strādnieku attieksmi pret brāķdariem uzskata par pārāk iecietīgu. Pārlieku maza vēl ir komjauniešu un jauniešu, radošo kolektīvu loma, ieaudzinot jauniešos nesamierināmiem pret nekvalitatīvas produkcijas izlaidi. Par drošu šķērsli brāķa izlaides ceļā nav kļuvušas komjaunatnes starmeša vienības, štābi un kvalitātes posteņi.

Jūtami jāuzlabo komjaunatnes komiteju darbs, lai ieaudzinātu jauniešos apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem, lai viņi noteiktu savu lomu ražotās produkcijas kvalitātes krasā paaugstināšanā, lai radītu dziļu izpratni, ka kvalitāte ir zinātniski tehniskā progresa, ražošanas organizācijas līmeņa, darba kultūras un disciplīnas vispārināts rādītājs, visu veidu resursu ekonomijas svarīgākais avots.

Latvijas ĻKJS plēnuma nolemj:

1. Komjaunatnes rajonu un pilsētu komitejām, komjaunatnes pirmorganizācijām jāmobilizē komjaunieši un jaunieši ražotās produkcijas tehniskā līmeņa, konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanā atbilstoši PSKP XXVII kongresa un PSKP CK 1986. gada jūnija Plēnuma lēmumiem.

2. Jāapstiprina republikas jauniešu kompleksā programma «Kvalitāte-90». Komjaunatnes rajonu un pilsētu komitejām jāapstiprina pilsētu un rajonu jauniešu kompleksās programmas «Kvalitāte-90». Jāpanāk, lai cīņa par augstu kvalitāti kļūtu masveidīga. Vērtējot komjaunatnes veikumu darbaudzināšanā par svarīgāko kritēriju jāuzskata produkcijas un darba kvalitātes paaugstināšana.

Realizējot programmu «Kvalitāte-90», jāaktivizē jauniešu sociālistiskā sacensība «Augstu kvalitāti katrā darba vietā!», jāpaaugstina tās efektivitāte, jāpilnveido jauno strādnieku profesionālās meistarības konkursu organizācija, jāsekmē pozitīvās pieredzes izplatība un jāpropagandē labākās darba metodes.

Jāpanāk, lai komjaunatnes organizācijās valdītu augsts prasīgums, neiecietība pret brāķdariem, jāatbalsta, godprātīgi un krietni darba darītāji, jāizvērš sacensība par kvalitatīvas produkcijas izgatavošanu, par tiesībām strādāt ar personiskajiem kvalitātes zīmogiem, par goda nosaukumu «Labākais jaunais strādnieks» un «Kvalitātes teicamnieks» iegūšanu. Jāpilnveido jauniešu morālās un materiālās stimulēšanas sistēma. Jāveicina jaunu komjauniešu un jauniešu kolektīvu izveide. Jāpanāk, lai tie strādātu pēc brigādiskās darba metodes un saimnieciskā aprēķina principiem, sociālistiskās sacensības vērtēšanā jāpalielina kvalitatīvo rādītāju nozīme.

Komjauniešu un jauniešu kolektīvos jāizveido kvalitātes iniciatoru grupas, jāražo izstrādājumi, kuru kvalitāti garantē komjaunieši.

Komjaunatnes starmeša štābiem un posteņiem jārūpējas par produkcijas tehniskā līmeņa paaugstināšanu.

Jāattīsta studentu vienību ierosme piešķirt to celtajiem objektiem «Studentu kvalitātes zīmi», jāveido zinātniskas ražošanas vienības.

3. Latvijas LKJS CK nodaļām, komjaunatnes rajonu un pilsētu komitejām jāattīsta to uzņēmumu komjaunatnes organizāciju radoša sadraudzība, kas saistīti ar tehnoloģiskajiem procesiem un kooperāciju, jāpaplašina līgumu slēgšanas prakse, vairāk jārīko kopīgas sanāksmes par piegāžu jautājumiem.

Jāīsteno pasākumu komplekss jaunatnes sortimenta izstrādājumu ražošanas paplašināšanai un kvalitātes paaugstināšanai, pieprasījuma izpētei un veidošanai,  jaunatnes simbolikas attīstīšanai. Kopīgi ar ieinteresētajām organizācijām 1987. gadā jāizveido republikas starpnozaru centrs «Jaunatnes mode».

4. Komjaunatnes komitejām jāsekmē jauniešos pārkārtošanās, pašreizējo valsts attīstības problēmu izpratne, jāieaudzina profesionālais un patriotiskais lepnums par produkcijas augstu kvalitāti, par rūpnīcas marku, visnotaļ jāaktivizē cilvēka faktora loma. Jaunajos strādniekos jāieaudzina apzināta vajadzība vairot ekonomiskās un profesionālās zināšanas, maksimāli izmantojot dažādas mācību formas.

Uz rajonu kvalitātes kabinetu bāzes jārīko komjaunatnes darbinieku un aktīvistu semināri par problēmām, kas saistītas ar pāreju uz jaunām saimniekošanas metodēm, preču un pakalpojumu kvalitātes vērtēšanu, jaunu progresīvu darba organizācijas un stimulēšanas formu ieviešanu. Aktīvi jāietekmē jaunatnes apmācības un kvalifikācijas celšanas sistēmas pārkārtošana, lai nodrošinātu tās atbilstību pieaugošajam tehnikas un tehnoloģijas līmenim. Uz labāko komjauniešu un jauniešu kolektīvu bāzes jāveido darba paraugmetožu un paņēmienu apguve skolās. 1987. gadā Rīgā jāsarīko seminārapspriede jaunatnes darbaudzināšanas jautājumos, lai ieaudzinātu tajā atbildīgu attieksmi pret darbu, iesaistītu to cīņā par augstu produkcijas kvalitāti. Lai padziļināti pētītu jaunatnes problēmas un komjaunatnes nozīmi tās darba aktivitātes palielināšanā, ar PSRS sociālekonomisko problēmu institūtu jānoslēdz radošas sadraudzības līgums par socioloģisku pētījumu ieviešanu.

Aktīvi jāpiedalās strādnieku un inženiertehnisko darbinieku vispārēju apmācību rīkošanā ražojamās produkcijas kvalitātes jautājumos 1986 —1987. gadā.

Rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu komjaunatnes organizācijām šefības ietvaros jākontrolē PTV darbavietu apgādātība ar mūsdienīgām iekārtām, PTV audzēkņu ražošanas prakses norise uzņēmumos. Jānostiprina pieredzējušu darbaudzinātāju kadri.

5. Komjaunatnes komitejām plašāk jāiesaista jaunieši zinātniski tehniskajā jaunradē, jārosina jaunie novatori, jauniešu jaunrades kolektīvi pievērsties ražojamās produkcijas tehniskā līmeņa, ekspluatācijas izturības un kvalitātes paaugstināšanai, pilnīgi jaunu aparātu, mašīnu un iekārtu izstrādēm, kas atbilstu pasaules augstākajiem standartiem. Par jauno speciālistu un zinātnieku padomju vissvarīgāko uzdevumu jāuzskata aktīva piedalīšanās perspektīvu konstruktorizstrādņu un progresīvu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jāveic nepieciešamais darbs, lai radītu jaunus jauniešu kompleksos jaunrades kolektīvus (JKJK) un jauniešu pagaidu radošos kolektīvus (JPRK) uzņēmumos, kur īsteno republikas, nozaru un rūpnīcu svarīgākās produkcijas tehniskā līmeņa un kvalitātes paaugstināšanas mērķprogrammas.

Kopā ar ieinteresētajām organizācijām jāpiedalās jaunatnes zinātniski tehniskās jaunrades sistēmas radīšanā republikā.

Jauno novatoru jaunrades izstrādņu Vissavienības konkursa gaitā jāveic pasākumi, kas sekmētu augsti efektīvu izstrādņu drīzāku ieviešanu ražošanā. Jauno novatoru, radošo jauniešu kolektīvu labākie izgudrojumi jāparāda republikas izstādē — JZTJ gadatirgū, kas būs veltīts Latvijas IKJS XXIII kongresam, izstādē jāiekārto nodaļa «Kvalitāte — komjaunatnes rūpes». Jānoorganizē rajonu un pilsētu izstādes — JZTJ gadatirgi.

6. Jaunatnes laikrakstu un žurnālu redakcijām, Latvijas radio un televīzijas redakcijām plaši jāpropagandē komjaunatnes organizāciju pozitīvā pieredze šefībā pār produkcijas kvalitāti, asi jākritizē brāķdari, disciplīnas pārkāpēji. Jāievieš sabiedriskās kvalitātes dienas.

Komjaunatnes rajonu un pilsētu komitejām šajā darbā aktīvi jāizmanto rajonu un vietējās preses iespējas.

***


Latvijas ĻKJS CK plēnums izsaka pārliecību, ka republikas komjaunatnes organizācijas neatlaidīgi pilnveidos tā darba saturu un formas, kas orientēts uz jaunatnes mobilizēšanu ražotās produkcijas tehniskā līmeņa, konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanai, uzskatot to par svarīgu jaunatnes komunistiskās audzināšanas sastāvdaļu.