Astoņdesmit astotā gada karstā vasara

No Barikadopēdija

Redakcijas pastā krājas vēstules ar lasītāju ieteikumiem par Tautas fronti. Mēdz teikt — vasara esot pats karstākais darba laiks. Mums — arī karstākais diskusiju laiks.

* * * 

Biedru uzņemšanai Tautas frontē jābūt individuālai, nepieļaujot pašreizējo sabiedrisko organizāciju mehānisku apvienošanu.

Tautas frontes radīšana, tātad arī biedru sākotnējā iesaistīšana tajā, jāuzņemas vienotam organizēšanās centram, kas izveidojams uz pastāvošo iniciatīvo grupu vienošanās pamata.

Ikvienam potenciālajam TF biedram jāapliecina savs atbalsts Tautas frontes darbības pamatprincipiem, kuri varētu būt šādi:

1) Uzskatīt pārbūvi līdz ar tās svarīgākajiem komponentiem — demokratizāciju un atklātumu — par vienīgo iespējamo ceļu, kas garantē sociālistiskās sabiedrības pilnvērtīgu pastāvēšanu.

2) Apzinoties personības kulta laikā un stagnācijas periodā pieļautos rupjos pārkāpumus ļeņiniskās nacionālās politikas īstenošanā, gādāt par tādu sociāli ekonomisko apstākļu radīšanu Latvijas PSR, kas nodrošinātu ne vien pamatnācijas pašsaglabāšanos, bet arī tās vispusīgu uzplaukumu: garantētu latviešu kultūras pārmantojamību un pēctecību.

3. Veicināt visu Latvijas PSR teritorijā dzīvojošo tautu kultūru brīvu attīstību, nacionālās identitātes respektēšanu.

4) Uzskatīt latviešu valodu — vienu no vecākajām indoeiropiešu valodām — par neatņemamu PSRS un pasaules kultūras sastāvdaļu un jebkuru šīs valodas diskriminēšanas mēģinājumu — par vēršanos pret valsts daudznacionālo kultūru kopumā.

5) Savstarpējās sazināšanās praksē nelokāmi īstenot divvalodības principu, respektējot nelatviešu un nekrievu iedzīvotāju tiesības lietot ikdienā savas tautas valodu.

6) Vērsties pret parādībām, kas rada iedzīvotāju mehānisko pieaugumu Latvijas PSR un tādējādi destabilizē demogrāfisko stāvokli republikā, kā arī saasina starpnacionālās attiecības.

7) Prasīt, lai partijas vadība un LPSR valdība veiktu enerģiskus pasākumus ekoloģiskās krīzes mazināšanā un likvidēšanā.

8) Sekot, lai republikā tiktu ievērotas cilvēktiesības atbilstoši valsts un starptautiskajām tiesību normām.

9) Pieprasīt, lai valsts varas orgāni, iestādes un organizācijas pirms pieņemšanas plaši apspriestu tādus lēmumus, kuri skar visas republikas iedzīvotāju vai lielas daļas intereses. LPSR iedzīvotāju interešu neievērošanas gadījumā prasīt attiecīgo lēnumu pārskatīšanu vai atcelšanu.

10) Publiski paust sabiedrībai savu viedokli par nozīmīgajiem notikumiem republikā politikas, ekonomikas un kultūras jomās.

Lai īstenotu izvirzītos principus, Tautas frontei jāiegūst juridiskas personas statuss.

Tautas frontes darbības koordinēšana un vadīšana jāuzņemas vēlētam koleģiālam orgānam.

U. ŠMITS

* * *

Domāju, ka Tautas fronte vispirms vajadzīga ar devīzi: «Tautas fronte — uz laukiem!» Kamēr neatrisināsies lauksaimniecības problēmas un veikalos daudz kā trūks, dosimies uz laukiem! Siena vālā, biešu vai kartupeļu vagā. Akmeņus un zirņus lasīt. Aplokus un staļļus taisīt.

Jūs, tie aktīvākie runātāji, arī uz laukiem! Vismaz divas dienas gadā — vienu par «tautas», otru — par «fronti». Lai tā piepelna autoritāti.

Bet tai Tautas frontei, kuru jūs vēlaties dibināt un aptvert simt un vienu jautājumu, jārodas pašai dabiskā ceļā. Kad tā radīsies, tad tikai pieliksim nosaukumu — Tautas fronte.

Bet pašlaik steidzīgi un neatliekami — uz laukiem!

V. VADZIŅŠ

Talsos

* * * 

Tautas frontes nosaukums varētu būt «Tautas kustība par progresu un demokrātiju».

Īsi par tās darbību.

1. «Tautas kustībai» jāaptver Latvijas PSR teritorija un tai jābūt daudznacionālai.

2. «Tautas kustībai» jābūt neatkarīgai un tā nedrīkst darboties kādas citas organizācijas ietvaros un kontrolē. Tai jāsadarbojas ar valdību, dodot ieteikumus, kā arī sniedzot pārskatu par savu darbu.

4. «Tautas kustībai» jābūt sekcijām republikas pilsētās un rajonu centros.

5. Kustības sastāvā var iekļauties dažādu kolektīvu grupas un atsevišķas personas. Ņemot vērā tās plašo darba lauku, nepieciešams tajā iesaistīt visdažādāko profesiju pārstāvjus.

I. NORVAIŠS,

strādnieks