Tautas frontes Tukuma rajona organizācijas programmas projekts

No Barikadopēdija

Nesen publicējām LTF Programmas projektu, kas adresēts visiem republikas iedzīvotājiem. Tomēr ciematos, pilsētās, rajonos ļaudis vēl vaicā: «Bet ko mums konkrēti var dot Tautas fronte?» Šodien kopā sanāk Tukuma rajona TF organizatori, lai lemtu, kas aktuāls šai pārbūves laikā tukumniekiem. Tukuma rajona TF iniciatīvas grupa izstrādājusi sava rajona organizācijas programmas projektu, ar kuru varat iepazīties; jo uzmanīgi izlasiet tā nobeigumu! Tā, no republikas uz rajonu, no rajona uz ciematu, no ciemata uz sētu…

 

 

*  *  *

Tautas frontes Tukuma rajona organizācijas programmas projekts

 

Revolūcija turpinās, un šis process arvien spilgtāk atklāj gan spēkus, kas patiesi aizstāv M. Gorbačova iedibināto pārbūves kursu, gan strāvojumus, kas nav spējīgi atteikties no stagnācijas gadu, kā arī staļinisma koncepcijām. Atklātums, patiesums, demokrātiskas idejas saduras ne tikai ar aukstu vienaldzību, slēptu naidīgumu, bet arī ar staļinisma garā izteiktiem draudiem. Laikmeta vēsmas skar arī nogaidītājus, šaubu māktos, arvien neatvairāmāk izvirzot jautājumu par attieksmi pret pārbūvi. Tādos apstākļos Tautas frontes idejai nenovēršami jāpārtop par īstenību, par reālu spēku. Tikai pa revolucionāru ceļu ejot, ir iespējams pārvarēt stagnāciju materiālajā un garīgajā dzīvē, nesaudzīgi iznīdēt mūsu sabiedrības kauna traipu — staļinisma paliekas gan vienkāršu darba darītāju vidū, gan tajās sfērās, kas organizē un vada mūsu sabiedriskās norises.

Tukuma rajona Tautas frontes organizācija atzīst, ka M. Gorbačova pārbūves kursa izpratne Latvijas apstākļos ir saistāma ar Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnuma Rezolūciju, par savu galveno uzdevumu izvirzot visu to Tukuma rajona pamatiedzīvotāju apvienošanu, saliedēšanu un aktivizēšanu, kuri gatavi nelokāmi iet pa revolucionārās pārbūves ceļu, kuri apzinās, ka atpakaļceļš var novest pie jauna 1941., 1949. vai 1959. gada, pie melnām lappusēm Padomju Latvijas vēsturē.

Tukuma rajona Tautas frontes organizācija uzskata par svētu pienākumu atbalstīt un aizsargāt personas, uz kurām progresīvu ideju dēļ tiek izdarīts morāls, administratīvs vai cita veida spiediens. Organizācija patur sev tiesības atmaskot visus, neatkarīgi no ieņemamā amata, kas, apspriežot sociālistisko plurālismu, bremzē pārbūves procesu, cenšas to ievirzīt stagnācijas gultnē. Savu nostāju organizācija pauž ar rajona laikraksta, republikāniskās preses, mītiņu, lekciju starpniecību, vēstulēs ar priekšlikumiem, ierosinājumiem un kritiku konkrētiem rajona vai republikas institūtiem, kā arī citās cilvēku savstarpējās saskarsmes formās.

Tukuma rajona Tautas frontes organizācija par noteicošo savas darbības pamatvirzienu uzskata darba tikuma nostiprināšanu, akcentējot, ka augstas prasības pret savu darbu nav atraujamas no prasīguma pret citiem darba kolektīva locekļiem, personiskās intereses darba procesā ir saistāmas ar visa rajona vajadzībām: pārbūves process nav iedomājams bez darba tikuma nostiprināšanas ģimenē un skolā, bez rajona darba un sadzīves tradīciju apzināšanas: rajona ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās augšupejas droša ķīla ir saimnieciskā aprēķina un pašfinansēšanas ieviešana gan atsevišķos darba kolektīvos, gan rajonā kopumā: visnotaļ atbalstāms ir individuālais un kooperatīvais darbs rūpniecībā, lauksaimniecībā un zvejniecībā; būtisks darba tikuma pilnveidošanas stimuls ir birokrātiskā aparāta skaitliskā sastāva un funkciju kardināla samazināšana; sekmīgs darbs sabiedrības labā nav atraujams no taisnīguma sadales sfērā. Tukuma rajona pamatiedzīvotājiem ir jānodrošina iespēja arī pašiem patērēt saražotos darba produktus, saņemt dzīvokļus, izmantot rajonā esošās atpūtas bāzes, mežu un ūdeņu bagātības.

Tukuma rajona Tautas frontes organizācija par darbības pamatvirzienu uzskata cīņu par atklātumu visdažādākajās dzīves sfērās, izvirzot nepieciešamību iedziļināties rajona vēsturē un apzinot arī represijās cietušās personas un ģimenes. Vienlaikus vēsturiskais patiesums un šodienas pārbūve prasa atklāt un dot morālu novērtējumu represiju iniciatoriem, izpildītājiem un cīnītājiem par stagnāciju un tās padziļinātājiem rajonā. Tautas frontes rajona organizācija uzsver, ka šodienas situācijā atklātumu nodrošina «klusēšanas zonu» sašaurināšana līdz valsts noslēpumu ietvariem, ka rajona partijas komitejas biroja, izpildkomitejas, arodbiedrību, komjaunatnes komitejas sēžu gaita detalizēti jāatspoguļo gan rajona presē, gan arī citos izdevumos, paverot iespējas plašāk tautas masām spriest par rajona vitālākajām problēmām, par atsevišķu vadošo darbinieku spēju veikt viņiem uzticētās funkcijas, ka atklātumam jāvalda arī rajona tiesas, prokuratūras un milicijas darbā.

Kardināls Tukuma rajona Tautas frontes organizācijas darbības pamatvirziens ir vērsts uz demokrātijas padziļināšanu. Pārstāvot plašu tautas masu intereses, organizācija uzskata par savu pienākumu aktīvi piedalīties vēlēšanu procesā, gan izvirzot savus kandidātus, gan dodot vērtējumu izvirzīto kandidātu morālajām un funkcionālajām īpašībām, gan piedaloties vēlēšanu komisiju darbā, gan aicinot kandidātus publicēt savu politisko un praktiskās darbības platformu.

Tautas frontes rajona organizācija ir pārliecināta, ka demokrātisma principam jāvalda arī attiecībā uz dažādām formālām un neformālām sabiedriskajām organizācijām, ieskaitot arī reliģiskās, tāpat arī rajona laikraksta un citu informācijas līdzekļu darbā. Tautas frontes rajona organizācija ir republikāniskās Tautas frontes sastāvdaļa, un tās darbības galamērķi nav atraujami no visas republikas interesēm. Šobrīd ir neiespējami noteikt Tautas frontes darbības ilgumu. Tas atkarīgs no tā, kā mūsu republikā nostiprināsies un attīstīsies pārbūves process. Taču jau šodien ar sevišķu spēku sevi piesaka nepieciešamība saliedēties vienotā Tautas frontē. Pievienošanās Tautas frontei ir arī cīņa par mūsu bērnu nākotni. Nākamo paaudžu laime ir mūsu rokās!

 

 

Tukuma rajona TF iniciatīvas grupa