Pilnīgi pretēji republikas dzīves realitātēm

No Barikadopēdija

izskanēja PSKP CK paziņojums 26.08.89. par stāvokli Baltijas republikās. Paziņojuma formulējumi skaidri liecina, ka konservatīvais vairākums, kura darbību mēs vērojām PSRS Tautas deputātu kongresā, uzsāk savu uzbrukumu PSKP CK aparāta līmenī.

Ar aparāta valdniecisko gribu visu aptvert un saturēt savās rokās mēģināts klaji apvainot trīs Baltijas republikas un to vadību neesošos «grēkos».

Baltijas republiku centieni pēc politiskās un ekonomiskās suverenitātes, kuri darbības programmu veidā tika izklāstīti no Tautas deputātu kongresa tribīnes, guva atzinību un atsaucību demokrātiskās sabiedrības acīs. Pēc kongresa mūsu republikā LPSR Augstākās Padomes XII sesija pieņēma «Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti» un likumus, kuri nodrošina pamatus topošajam republikāniskajam parlamentārismam. LKP CK plēnums apspriež sabiedriski politiskos procesus republikā un mēģina izstrādāt LKP rīcības programmu. Tas liecina, ka republikas vadība un demokrātiskie spēki nestāv sabiedriskās dzīves nomalē, bet, aizstāvot latviešu tautas eksistences pamatus, veic konstruktīvu sabiedrību konsolidējošu darbību.

Ir jāatzīst, ka vairākums republikas iedzīvotāju atbalsta LKP CK pirmā sekretāra J. Vagra, LPSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja A. Gorbunova un LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V. E. Breša darbību, izstrādājot, aizstāvot un izskaidrojot republikas centienus un vajadzības Vissavienības kontekstā.

Republikā rit normāls sabiedriskās dzīves process. Sociālā arēnā darbojas dažādi spēki, to vidū — visai radikāli. Bet tas nav pamats, lai apvainotu tautu kopumā ekstrēmismā.

Neviena aparāta, arī PSKP CK aparāta, nostādne nav spējīga mainīt reālās dzīves un tautu radošās sociālās darbības norisi.

Mēs nosodām aparāta mēģinājumu, neizprotot un neizpētot dzīves realitātes un tautu centienus, varmācīgi uzspiest savus vērtējumus un gribu.

Mēs nosodām aparāta mēģinājumu nepamatoti definēt latviešu tautas nacionālās atmodas darbību par nacionālismu. Nevajag aizmirst, ka izšķirīgā brīdi, kad tiek apdraudēta tautas esamība, tāds «nacionālisms» ir daudz labāks nekā impēriskais internacionālisms.

Mēs nosodām aparāta mēģinājumu uzsākt «raganu medības» pret republikas vadību. Impērisko aparātniecisko ambīciju laikam ir jādara gals. Tautu un republiku likteni var izlemt tikai pašas tautas un republikas.

Mēs nepiekrītam LKP CK biroja lēmumam par PSKP CK paziņojumu. Biroja lēmumam trūkst principialitātes, tiek pieņemti visi klajie apvainojumi un nav atspēkoti apmelojumi.

Uzskatām, ka pašreizējais biroja sastāvs nav spējīgs un tiesīgs runāt CK un LKP vārdā un patiesi aizstāvēt LKP un Latvijas suverenitāti.

Aicinām LKP CK plēnuma dalībniekus aizstāvēt LKP tiesības un rīcības brīvību un atbildību, aizstāvēt LKP patiesos līderus.

Aicinām aizstāvēt Latvijas tiesības brīvi lemt savu likteni.

Šinī brīdī ir jācenšas saglabāt sabiedrībā demokrātiju, ir jāmēģina izprast un saskaņot dažādu sabiedrības slāņu intereses un vajadzības. Jābūt vienotiem ne tikai deklarētās, bet arī patiesās Latvijas valsts suverenitātes īstenošanā.

 

Latvijas kultūras darbinieku vārdā

LPSR Valsts kultūras komiteja