Latvijas Kultūras fonda aicinājums

No Barikadopēdija

Mūsu cilvēku internacionāla un patriotiskā audzināšana ir cieši saistīta ar vēstures, kultūras un dabas pieminekļu saglabāšanu un iedzīvotāju aizvien aktīvāku tiešu līdzdalību darbībā, kuras mērķis ir iemūžināt dzimtās zemes vēsturi, restaurēt arhitektoniska un citādā ziņā vērtīgas celtnes, ainavas un citus objektus, celt amatniecības prestižu, apgūt vecas, nepelnīti aizmirstas un šāsdienas dzīvei nepieciešamas profesijas. Latvijas Kultūras fonds izstrādājis attiecīgus pasākumus šajā jomā. Tā vārdā fonda priekšsēdētājs Latvijas PSR Tautas dzejnieks Imants Ziedonis griežas pie republikas iedzīvotājiem ar šādām programmām:

***

Sakarā ar PSRS Kultūras fonda plāniem, kas paredz ar kultūras celtnēm, muzejiem, pieminekļiem un citam kultūrzīmēm iezīmēt senos kultūrvēsturiskos ceļus, Latvijas Kultūras fonds kopā ar Krievijas Kultūras fondu un Baltkrievijas Kultūras fondu paredz Daugavu (seno ceļu «no varjagiem uz grieķiem» un daudztautu seno kultūras sakaru ceļu) no ietekas jūrā līdz iztekai Valdajā iekļaut Kultūras fonda aprūpes programmā. Lūdzam kolhozu un padomju saimniecību vadītājus, kuru teritoriju dabiskās robežas veido Daugava, Daugavas spēkstaciju, uzņēmumu un iestāžu vadītājus un padomju izpildkomiteju priekšsēdētājus savos kolektīvos apspriest vietējās iespējas, kā Daugavas krastos atzīmēt tās vēsturi (ar piemiņas vietām, muzejiem, izstāžu zālēm un koncertzālēm, pieminekļiem, skatu punktiem un izkoptām ainavām, ar heraldiku, senatnes un šodienas simboliem).

***


Viena no Padomju Kultūras fonda programmām paredz iezīmēt, restaurēt, ļaužu atmiņai un piemiņai atdot senos kultūrvēsturiskos un kultūrekonomiskos ceļus. Lūdzam visus zvejnieku kolhozus darīt zināmu Latvijas Kultūras fondam, kā jūs gribētu iekļauties Baltijas piekrastes Jūrskolu piemiņas programmā. Sevišķi mūs interesē to kolhozu viedoklis, kuru teritorijā vēl saglabājušās veco jūrskolu ēkas, senās kuģu būvniecības vietas un veco jūrasbraucēju dzimtu mājas. Lūdzam apspriest šo jautājumu katra kolhoza valdē, lai vēl šogad tiktu skaidrībā par katra kolhoza pašdarbības iespējām un kopējo programmu, kuras izstrādāšanā piedalīsies mūsu, Igaunijas un Ļeņingradas Kultūras fondi.

***


Latvijas Kultūras fonds aicina visa veida speciālistus, kas jūt sevi prasmi un vēlēšanos strādāt ar jaunatni, pieteikties talku centra dibināšanā. Prakse sen pierādījusi, ka sabiedriskās talkas ir neefektīvas un pat nejēdzīgas, ja tām nav saprotoša vadītāja speciālista. Bet republikas kultūrvietas (ainavas, arhitektūras pieminekļi, muzeji, ceļi uz kultūrvietām, selekcionāru dārzi, avoti un strauti, ezeri, aktīvākās tūrisma vietas, visa Latvijas jūrmala) gaida talcinieku palīdzību. Pēdējā laikā jaunatnē jūtami lieli enerģijas uzplūdi un enerģijas atlikums, kas nerod sev idejisku piepildījumu. Nepārtraukta it kā jaunatnei veltītā svētku rīkošana kļūst aizvien problemātiskāka. Jo tā gribot negribot izdabā patērētāja stihijai. Nav šaubu, ka lielum lielā jaunatnes daļa atsauktos vispārēji patriotiskai un novadnieciskai talku kustībai, ja vien mums būs jaunatnīgi moži un profesionāli saprotoši talku vadītāji. Mēs aicinām pieteikties arhitektus, celtniekus, ainavistus, botāniķus, ihtiologus, vēsturniekus, ģeogrāfus, ornitologus, mežkopjus un citus iedomājamu un neiedomājamu profesiju un ieviržu aktīvistus palīdzēt izveidot šādu centru Latvijas Kultūras fonda aizgādnībā.

***

Latvijas Kultūras fonds aicina pulcēties amatniekus un visu arodu speciālistus, lai apspriestu amatniecības jaudīgākas un vispusīgākas darbības iespējas. Pēdējas desmitgadēs republikā amatnieka prestižs bija stipri krities. Aiziet aizmirstībā daudzi dzīvē vajadzīgi amati, arī ražošanā starpposms starp strādnieku un inženieri bez amata meistara gudrības paliek kvalitatīvi nepiepildīts. Jānodibina amata brālības, amatnieku klubi, lai izlemtu par amatnieku iespējām darboties celtniecībā, restaurācijā. Kultūras fonda darbnīcu un kooperatīvu iedibināšanā. Gaidām vecos, jau pensijā aizgājušos meistarus, jaunos speciālistus no lietišķās mākslas vidusskolām un arodskolām un visa veida prasmīgus aktīvistus.

***


Latvijas Kultūras fonds lūdz darba kolektīvus, sabiedriskās organizācijas un pilsoņus iesniegt savus priekšlikumus šo programmu realizēšanas jautājumos Latvijas Kultūras fondam (Rīgā, PDP, 226900, Smilšu ielā 1. Telefons 228449 un 224259).