Latvijas PSR radošo savienību plēnuma rezolūcija

No Barikadopēdija

1988. gadu mūsu republikā raksturo visas tautas sabiedriski politikās aktivitātes būtiska izaugsme, kā pamatnācijas, tā arī citu republikas tautību nacionālās pašapziņas nostiprināšanās. Ir notikušas personālas pārmaiņas republikas vadībā, nodibinājusies Tautas fronte, kura saņēmusi Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas analītisku novērtējumu un atbalstu turpmākā darbā. Intensīvi tiek veidots republikas suverenitātes un saimnieciskās patstāvības modelis. Kvalitatīvi jaunu posmu nacionālo attiecību uzlabošanā ievada gatavošanās Latvijas tautu forumam.

Tomēr revolucionārais sabiedrības atjaunošanās process saduras ar grūtībām un pretrunām, kas nevar neradīt bažas arī visu tautību Latvijas radošajā inteliģencē. Turpinās konservatīvo un administratīvi birokrātisko spēku manevri, kas objektīvi vērsti uz dažādu tautību un sociālo grupu atsvešināšanu, partijas un republikas vadības autoritātes graušanu un pat republikas vadītāju kompromitēšanu, Latvijas vēstures dogmatizēšanu. Šāda rīcība nereti atgādina mēģinājumus atdzīvināt Latvijas Kompartijas 1959. gada jūlija plēnuma rezultātus, kurus jau nosodījusi tauta un daudzi komunisti. Nepieciešams atzīmēt, ka nepieļaujami lēni tiek veikts LKP CK komisijas darbs LKP CK 1959. gada jūlija plēnuma oficiālā izvērtēšanā.

Latvijas PSR radošo savienību valžu apvienotais plēnums NOLEMJ:

1. Visiem spēkiem atbalstīt republikas vadības kursu uz Latvijas kā suverēnas padomju valsts atjaunotni, tās ekonomiskās patstāvības nodrošināšanu. Jebkādas administratīvi inspirētas kampaņas un grupu vēršanos pret tikko ievēlētajiem republikas augstākajiem vadītājiem pašreizējā politiski saspringtajā situācija uzskatīt par uzstāšanos pret tautu konsolidāciju un partijas iekšēju vienotību.

2. Uzskatīt Latvijas Tautas frontes Programmu un rezolūcijas par rīcības dokumentiem, kam jānodrošina sabiedrības enerģijas atmoda PSKP XIX Vissavienības konferences lēmumu realizēšanai. Vispusīgi sekmēt Tautas frontes izvirzīto uzdevumu izpildi, nepieļaut nekādus spekulatīvus konfrontācijas mēģinājumus.

3. Uzskatīt par neatliekami svarīgiem jautājumus, kuru risināšana būtiski noteiks pārbūves gaitu Latvijā, republikas saimnieciskā aprēķina modeļa izstrādi un praktisku realizēšanu, kā arī Latvijas PSR pilsoņa statusa noteikšanu. Rosināt republikas Ministru Padomi un Augstāko Padomi pievērst šiem jautājumiem pirmkārtēju uzmanību, uzklausīt un apkopot speciālistu un plašas sabiedrības viedokļus.

4. Aicināt republikas darbaļaužu kolektīvus izvirzīt par PSRS Augstākās Padomes deputāta kandidātu Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju Anatoliju Gorbunovu.

5. Lai novērstu tendenciozas informācijas izplatīšanos par Latvijā notiekošajiem procesiem, nosūtīt PSKP CK Politbirojam un Sekretariātam šā plēnuma dokumentus, kuri izsaka Latvijas PSR radošās inteliģences nostāju un pilnīgu atbalstu republikas pašreizējiem augstākajiem politiskajiem vadītājiem.