Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejai, LPSR Ministru Padomei

No Barikadopēdija

Šā gada 4. aprīlī Rīgas pilsētas Arhitektūras plānošanas pārvaldē notika Rīgas pilsētas arhitektu Gunāra Asara un Gunāra Melberga tikšanās ar VDK Robežapsardzes karaspēka pārstāvjiem nolūkā saņemt arhitektu piekrišanu kara slimnīcas celtniecībai Kleistu mežā.

Sarunas par šīs slimnīcas celšanu turpinās kopš 1982. gada. Līdz šim nav izdarīta ekoloģiskā ekspertīze. Nav izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. Nav izdarīti sociāli demogrāfiskie pētījumi. Robežapsardzes karaspēka pārstāvji pastāv uz šīs teritorijas izmantošanu, atsaucoties uz Rīgas pilsētas piedāvājumu. Šā gada 24. februārī savu piekrišanu celtniecībai devis A. Rubiks. Šī teritorija — 4 ha kara slimnīcai un 2 ha pilsētas slimnīcas korpusam — nav reģistrēta kā mežs. Tomēr valsts zemes fonda platības ir apaugušas ar kokiem un 1988. gadā izdarīta kokaudzes taksācija. Novērtējuma akts nodots Rīgas Dārzu un parku pārvaldē.

Uzceļot kara slimnīcu, radīsies nepieciešamība pēc dzīvojamo ēku un komunālo pakalpojumu objektu celtniecības. Jāņem vērā apstāklis, ka Kauņas pilsētas TDP Izpildkomiteja vēlas panākt kara slimnīcas pārvietošanu ārpus pilsētas teritorijas. Tas var radīt nepieciešamību papildu objektu celtniecībai Rīgā.

Jāņem vērā, ka šajā apvidū jau atrodas karaspēka dienesta suņu trenētava, kā arī armijas atkritumu izgāztuve, ko izmanto arī citi resori. Jau pašlaik notiek Rīgas zaļās zonas degradācija, ko pastiprinās slimnīcas apkalpojošā personāla un viņu piederīgo ietekme uz Kleistu mežu un tuvāko apkārtni. Celtniecības rezultātā pasliktināsies Rīgas pilsētas demogrāfiskais, transporta un ekoloģiskais stāvoklis. Palielināsies celtniecības materiālu trūkums un Rīgas ūdens apgādes sistēmas noslogojums, īpaši jāuzsver šiem celtniecības objektiem raksturīgā tendence paplašināties.

LTF Domes valde prasa pārtraukt līdzīgu objektu projektēšanu un celtniecību Rīgas pilsētā.

LTF Domes valdes vārdā Domes valdes priekšsēdētājs

P. LAĶIS