Aicinājums republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»

No Barikadopēdija

Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnums atzīmē, ka PSKP CK 1989. gada 26. augusta paziņojums «Par stāvokli Baltijas padomju republikās» izraisījis mūsu republikā plašu un neviennozīmīgu atbalsi. Partijas organizācijas un darba kolektīvi, apspriežot partijas Centrālās Komitejas paziņojumu, ar atbildības izjūtu analizē sarežģīto un pretrunīgo sabiedriski politisko situāciju un pievienojas PSKP CK bažām un satraukumam par pārbūves procesu attīstību Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Daudzos darba kolektīvos un partijas organizācijās, apspriežot PSKP CK paziņojumu, tiek izteikta neapmierinātība ar vispārinātajiem vērtējumiem, kuros nav ņemtas vērā situācijas attīstības īpatnības katrā republikā, tai skaitā Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā.

Tiešām, Latvijā īsā laikā notikušas kardinālas pārmaiņas sabiedriski politiskajā dzīvē. Tās atjaunināšanas procesā iekļāvušies plaši iedzīvotāju slāņi, izveidojušās masu sabiedriski politiskās organizācijas, strauji vēršas plašumā politiskais plurālisms un atklātums, spēji atdzimst cilvēku nacionālā pašapziņa.

Uz sarežģītā vēsturiskā mantojuma un sociāli ekonomisko un demogrāfisko problēmu saasināšanās fona šie procesi norit pretrunīgi, vērojams politisks radikālisms. Veco sabiedrisko struktūru kardināla laušana un jaunu struktūru radīšana nenovēršami izraisa zināmu ekonomiskās un sociālās situācijas destabilizēšanos. Tomēr nedrīkst neredzēt arī to, ka stāvokli Padomju Latvijā pēdējā laikā sarežģī daži atsevišķu sabiedrisko veidojumu pārstāvji ar savu rīcību un aicinājumiem, kuru pamatā ir viņu pārmērīgās politiskās ambīcijas.

Taču Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja ir pārliecināta, ka to ekstrēmistisko grupējumu aktivitātei, kuri no dažādām pusēm būtībā cenšas aizšķērsot ceļu pārbūvei, nav un nevar būt izšķīrēja ietekme uz atjaunotnes procesu mūsu republikā.

PSKP CK paziņojumu Padomju Latvijā uzņem kā aicinājumu vēlreiz paškritiski atskatīties uz pirmajiem pārbūves gadiem un nospraust neatliekamus pasākumus ekonomisko un politisko reformu īstenošanai, sabiedrības dzīves demokratizācijai un atklātuma nostiprināšanai.

Šajā sakarā komunistiem un bezpartijiskajiem jāveic liels darbs, lai realizētu Latvijas Komunistiskās partijas rīcības programmu, kurā noteikti republikas partijas organizācijas konstruktīvo un konsolidējošo pūliņu galvenie virzieni Latvijas Komunistiskās partijas kārtējā kongresa sagatavošanas posmā.

Latvijas Komunistiskā partija un citi republikas konstruktīvie sabiedriskie spēki aizstāv katras nācijas tiesības uz pašnoteikšanos un tiecas panākt, lai tiktu nodrošināta Latvijas suverenitāte tādas kvalitatīvi atjauninātas padomju republiku federācijas sastāvā, kas būtu balstīta uz stabilām līgumattiecībām. Tāpēc mēs atbalstām neatgriezeniskās progresīvās pārmaiņas visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un mūsu federācijas pilnveidošanu, kuras pamatprincipi noteikti PSKP platformā «Partijas nacionālā politika mūsdienu apstākļos».

Latviešu tautas un visu Latvijas iedzīvotāju liktenis ir tieši un nesaraujami saistīts ar atjaunotnes kursa panākumiem visā Padomju Savienībā. Mēs esam pārliecināti, ka bez pārbūves nav iespējama suverēna Latvija, tāpat kā bez Latvijas suverenitātes nav iespējama pārbūve un sociālisma atjaunotne Latvijā.

Sabiedrībai, kas atjauninās, ir vajadzīga partija, kas atjauninās, un Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnums uzsver: mēs iestājamies par dziļu partijas dzīves demokratizāciju, par tādu jaunu Latvijas Komunistiskās partijas statusu PSKP sastāvā, kas pilnīgi atbilstu Latvijas PSR suverenitātei PSRS sastāvā.

Latvijas Komunistiskā partija ir pārliecināta, ka visu Latvijas iedzīvotāju interesēs jāpanāk republikas ekonomiskā patstāvība. Tās mērķis un jēga ir nodrošināt labāku dzīvi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu politika ir humāna, tā neaizskar nevienas nacionālās grupas intereses, nevienu nediskriminē un neapspiež. Bez stipras, elastīgas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas ekonomikas nav iespējams republikas uz plaukums.

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās liek mums saliedēties, lai realizētu visiem kopīgās vitālās intereses, jebkuras iekšējās ķildas un konfrontācija starp nacionālajām grupām šādos apstākļos ir īpaši bīstamas, pat postošas un aicināšana uz to vai provocējoša rīcība ir vienkārši noziedzīga.

Latvijas Komunistiskā partija uzskata, ka ikvienas nacionalitātes pārstāvjiem ir vajadzīgas sociālas un tiesiskas garantijas, viņiem jājūtas mierīgi un droši. Tāpēc tā iestājas par Latvijas PSR nacionalitāšu likuma izstrādāšanu un citiem konstruktīviem pasākumiem šajā jomā.

Partija tagad ir atteikusies no administratīvā diktāta metodēm un ar izpratni izturas pret dažādu viedokļu un spriedumu izpausmēm.

Kurss uz sabiedrības demokratizāciju un atklātuma politika mums devuši unikālu vēsturisku iespēju, kuras realizēšanā ir ieinteresēti visi.

Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnums aicina republikas komunistus un visus darbaļaudis radošā darbā īstenot ekonomiskos, sociālos un politiskos pārveidojumus, kas paredzēti Latvijas Komunistiskās partijas rīcības programmā.

Apzinoties savu atbildību par Latvijas tautas un katra tās iedzīvotāja liktenī, Latvijas Komunistiskā partija aicina visus būt mierīgiem un vienotiem, lai nodrošinātu republikas uzplaukumu, sociālisma atjaunotni Latvijā.

Latvijas liktenis, tās nākotne ir mūsu rokās.

 

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja