Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību

No Barikadopēdija

Ņemot vērā vairāku vietējo tautas deputātu padomju lēmumus un Latvijas PSR pilsoņu iesniegumus, kā arī dažu sabiedrisko kustību (organizāciju) paziņojumus par nepieciešamību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību un ievērojot

PSRS Tautas deputātu otrā kongresa 1989. gada 24. decembra lēmumu, ar kuru nosodīti un atzīti par juridiski nepamatotiem un spēkā neesošiem (kopš parakstīšanas brīža) slepenie protokoli, ko PSRS un Vācija parakstīja 1939. gada 23. augustā, un tajos izdarītā «interešu sfēru» nošķiršana, jo tā ir pretrunā ar vairāku trešo valstu, to skaitā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, suverenitāti, kā arī starp Baltijas valstīm un PSRS noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kas garantē to neatkarību;

Latvijas PSR  Augstākās Padomes komisijas atzinumu, ar kuru Deklarācija par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā atzīta par nelikumīgu kopš tās pieņemšanas Saeimā 1940. gada 21. jūlijā.

Latvijas PSR Augstākā Padome:

1. Nosoda 1940. gada 21. jūlijā Latvijas Saeimas pieņemto «Deklarāciju par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā», jo tā pieņemta bez visas Latvijas tautas gribas noskaidrošanas un rezultātā novedusi pie Latvijas Republikas neatkarības  zaudēšanas.

2. Pamatojoties uz  Latvijas PSR Augstākās Padomes 1989. gada 28. jūlija Deklarāciju «Par Latvijas valsts suverenitāti», iestājas par to, ka jāveic pasākumi, lai Latvijas PSR pārveidotu par brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti tādu valstu savienībā, kas iet humānu  demokrātiska sociālisma ceļu un savas attiecības ar citām valstīm veido uz līguma pamatiem.

3. Uzdod Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam izveidot komisiju, kurā būtu plaši pārstāvētas dažādas sociālās grupas un sabiedriskās organizācijas, lai kvalificēti un operatīvi sagatavotu pasākumus (ieskaitot referenduma sarīkošanu) Latvijas ekonomiskās un politiskās neatkarības atjaunošanai un līgumu projektu izstrādāšanai.

Visu komisijas darbu veikt demokrātiski, atklāti, plaši informējot republikas sabiedrību un iedzīvotājus un apspriežoties ar viņiem. Komisijas priekšlikumus iesniegt jaunā sasaukuma Augstākajai Padomei.

LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀ PADOME