Latvijas PSR Ministru Padomē. Par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēku.

No Barikadopēdija

Republikas Ministru Padomes Prezidijs izskatīja jautājumu par Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku. Tika atzīmēts, ka bibliotēkas materiāli tehniskā bāze neatbilst mūsdienu prasībām. Nepietiek telpu lasītāju apkalpošanai un grāmatu fondu glabāšanai. Bibliotēkas galvenajās ēkās daudzus gadus nav noticis kapitālremonts. Nepieļaujami gausi un nekvalitatīvi tiek veikti darbi, kas saistīti ar bibliotēkai papildus piešķirto telpu nodošanu. Tā kā savlaicīgi nav veikti vajadzīgie pasākumi, daļa grāmatu fondu ir kritiskā stāvoklī. Tas saistīts ar republikas Kultūras ministrijas nepieļaujamo kūtrumu un neapmierinošo organizatorisko darbu bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā.

Republikas valdība pieņēma lēmumu, kurā noteikts, kādos termiņos Rīgā jāuzceļ Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas jaunais komplekss. Pieņemts zināšanai, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas ģenerālplānu kompleksa celtniecībai paredzēts rajons starp Uzvaras bulvāri un Kuģu, Akmeņu un Volguntes ielām.

Republikas Ministru Padomes Prezidijs piekrita Rīgas pilsētas Izpildkomitejas ierosinājumam kopā ar republikas Arhitektu savienību un Valsts celtniecības lietu komiteju sarīkot līdz 1988. gada 1. septembrim bibliotēkas kompleksa projektu risinājumu konkursu. Latvijas PSR Valsts celtniecības lietu komitejai jāgādā par projektu dokumentācijas savlaicīgu izstrādāšanu, bet Kultūras ministrijai un Celtniecības ministrijai jāizlemj jaunā bibliotēkas kompleksa objektu celtniecības secība, paredzot būvdarbus pilnīgi pabeigt 1996. gadā.

Republikas Kultūras ministrijai un Rīgas pilsētas izpildkomitejai uzdots gādāt, lai savlaicīgi un pareizi tiktu atrisināti vairāki jautājumi, kas saistīti ar jaunā bibliotēkas kompleksa projektēšanu un celtniecību, kā ari veikt citus pasākumus grāmatu fondu saglabāšanas nodrošināšanai.

Latvijas PSR Valsts plāna komitejai, Valsts materiāli tehniskās apgādes komitejai un Finanšu ministrijai uzdots iedalīt nepieciešamos finansiālos un materiālos resursus. Republikas Valsts plāna komitejai jāpiešķir arī divas apsildāmas saliekamo konstrukciju ēkas bibliotēkas grāmatu fondu pagaidu glabāšanai.

Lēmuma izpildi uzdots kontrolēt Latvijas PSR Kultūras ministrijai.

Tika izskatīti arī citi jautājumi.