Aicinājums

No Barikadopēdija
Aicinājums veidot izglītības biedrību.

Tautas izglītības jomā ilgu gadu gaitā uzkrājušās daudzas nopietnas problēmas. Svarīgākās no tām — izglītības prestiža krišanās, tās satura un kvalitātes neatbilstība mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Lielā mērā šos trūkumus radījusi administrēšana, laķēšana un formālisms, izglītības darbinieku masu un sabiedrības ieinteresētās daļas atstumšana no reālas līdzdalības izglītības politikas veidošanā un — kā sekas — plaši izplatījusies pasivitāte un neticība iespējai panākt tajā būtiskus uzlabojumus.

Sabiedrības atdzimšanas apstākļos demokrātiskas, humānas un mūsdienu zinātnes sasniegumiem atbilstošas izglītības sistēmas izveidošana ir neatliekams uzdevums. Pārkārtošanās panākumu šodiena izšķiras cīņā par tiesisku valsti un ekonomiskajos pārveidojumos, bet to rītdiena — klasēs un augstskolu auditorijās.

Uzskatām, ka sasāpējušo izglītības problēmu risināšanai lietderīgi izveidot Latvijas Izglītības biedrību, kas apvienotu visu ieinteresēto sabiedrības locekļu pūliņus. Tās galvenie mērķi varētu būt:

  • saliedēt pedagoģijā ieinteresēto sabiedrību tautas izglītības pārkārtošanas darbam;
  • veicināt sabiedrības tikumisko atdzimšanu, humanizējot tautas izglītību;
  • veicināt iegūstamās izglītības kvalitātes būtisku augšanu;
  • veicināt atklātumu un demokrātiju tautas izglītības jomā:
  • veicināt izglītības darbinieku pašiniciatīvu konkrētu problēmu risināšanā, koordinēt, propagandēt un atbalstīt šis ierosmes;
  • atjaunot latviešu nacionālās pedagoģijas demokrātiskās tradīcijas, bagātināt tās ar pasaules pedagoģijas progresīvajām atziņām.

Latvijas Izglītības biedrība varētu darboties kā viena no Latvijas Tautas frontes nodaļām.

Lūdzam visus tautas izglītības pārkārtošanā ieinteresētos sabiedrības locekļus paziņot savu nostāju attiecībā pret šādas biedrības veidošanu, tās mērķiem un konkrētajiem pasākumiem, kas veicami šo mērķu sasniegšanai, kā arī par savu iespējamo līdzdalību biedrības darbā. Vēstules lūdzam adresēt 226100, Rīgā, K. Barona ielā 12, Latvijas Tautas fronte (Izglītība).

 

  AGNIS ANDŽĀNS,

LVU vecākais pasniedzējs

 EGILS BLŪMS,

LVU jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

MIHAILS GORSKIS,

Iecavas vidusskolas skolotājs

ANSIS GRAUDIŅŠ,

45. Jelgavas arodvidusskolas skolotājs

ANDRA MIESNIECE,

Rīgas 126. bērnudārza vadītāja

VILIS SELECKIS,

«Skolotāju Avīzes» nodaļas vadītājs

FELIKSS ZVAIGZNONS,

«Skolotāju Avīzes» redaktors