Informatīvais ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu

No Barikadopēdija

4. oktobrī notika Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums. Tajā tika izskatīti organizatoriski jautājumi.

Sakarā ar to, ka B. Pugo apstiprināts par PSKP CK Partijas kontroles komitejas priekšsēdētāju, plēnums viņu atbrīvoja no Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmā sekretāra un CK biroja locekļa pienākumiem.

Plēnums izteica B. Pugo pateicību par viņa raženo darbību Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmā sekretāra amatā, par viņa konstruktīvo darbu, kas bijis vērsts uz pārbūves paātrināšanu republikā.

Plēnumā runu teica B. Pugo. Viņš sacīja:

Mūsu plēnums notiek ļoti atbildīgā pārkārtošanās posmā, kad priekšplānā izvirzījies konkrētais darbs un īpašu nozīmi iegūst politiskās, profesionālās un tikumiskās īpašības, kas piemīt ikvienam partijas darbiniekam, sākot ar partijas pirmorganizācijas sekretāru un beidzot ar CK pirmo sekretāru.

Tas ir pilnīgi saprotami. Mums veicamie uzdevumi ir sarežģīti un prasa jaunas pieejas, profesionālu meistarību, politisku tālredzību un lielu atbildību.

Situācija republikā nav vienkārša. Notiek ekonomiskā reforma, tiek ieviesta jaunā pārvaldes ģenerālshēma un sākusies partijas aparāta reorganizācija. Padziļinās demokratizācija, paplašinās atklātums, nemitīgi palielinās darbaļaužu sociālā un politiskā aktivitāte. Sevišķu impulsu šiem labvēlīgajiem procesiem piešķīrusi partijas XIX Vissavienības konference.

 Masas grib visu zināt, par visu atklāti spriest un aktīvi piedalīties visu to jautājumu risināšanā, kas skar viņu intereses. Mēs, komunisti, to apsveicam un visādi atbalstām.

Pilnīgi likumsakarīga ir republikas komunistu un visu darbaļaužu interese par to, kas turpmāk vadīs Latvijas Komunistiskās partijas Centrālo Komiteju. To apliecina vēstules un telegrammas, ko saņem partijas Centrālā Komiteja un masu informācijas līdzekļi, kā arī topošās Latvijas Tautas frontes iniciatīvas grupu priekšlikumi.

Šāda masu politiskā aktivitāte parāda, ka cilvēki saprot, cik liela šobrīd ir Centrālās Komitejas un tās vadības loma. Tas mums jānovērtē un jāņem vērā savā darbā.

Ja apkopojam vēstulēs un telegrammās izteikto galveno domu, tad tā skan šādi: mūsu republikai, mūsu Centrālajai Komitejai vajadzīgs tāds vadītājs, kam tauta tic, kas spēj radikāli mainīt uz labo pusi stāvokli ekonomikā un sociālajā sfērā, kā arī demogrāfisko situāciju un kas varētu aizstāvēt visu Latvijas iedzīvotāju likumīgās intereses.

Šādu pieeju pirmā sekretāra kandidatūras izraudzīšanai atbalsta arī CK birojs. Pēc biroja domām, tam jābūt komunistam, kas ne tikai atbalsta pārkārtošanās idejas, bet arī spēj tās īstenot konkrētos darbos, paātrināt mūsu sabiedrības atjaunotni un saliedēt ap sevi visus republikas veselīgos spēkus.

Tam jābūt cilvēkam, kas ne vien ar prātu, bet arī ar sirdi saprot visu darbaļaužu intereses un ko atbalstītu visdažādākie mūsu sabiedrības slāņi un grupas — strādnieki un kolhoznieki, radošā un zinātniskā inteliģence, jaunatne un veterāni.

Jaunajam pirmajam sekretāram jābauda visu Latvijas daudznacionālo iedzīvotāju vairākuma uzticība. Tas viņam palīdzēs paātrināt darbaļaužu tālākas konsolidācijas procesu un efektīvāk risināt starpnacionālo attiecību problēmas.

Padomju Latvija ir viena no lielās brālīgās savienības suverēnajām republikām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jaunais CK vadītājs būtu pazīstams arī ārpus Latvijas robežām, būtu iemantojis tur autoritāti, kas nepieciešama daudzo sasāpējušo jautājumu risināšanai.

Tam neapšaubāmi jābūt pieredzējušam un iejūtīgam cilvēkam, kas pazīst dzīvi un cilvēkus un labi orientējas tiklab ekonomikas, kā arī ideoloģijas jautājumos.

Tās visas nebūt nav vienkāršas prasības. Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam nācās ļoti rūpīgi apspriest diezgan daudzas kandidatūras CK pirmā sekretāra amatam.

Darba gaitā notika pārrunas ar daudziem Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļiem un locekļu kandidātiem un ar revīzijas komisijas locekļiem. Palikām pie biedra Jāņa Vagra, kas ir labi pazīstams aktīvam un visai republikas partijas organizācijai.

Tālāk runātājs pastāstīja par J. Vagra dzīves ceļu un uzsvēra, ka J. Vagris visos partijas un valsts darbības sektoros parādījis, ka viņš ir ne tikai spējīgs organizators un principiāls vadītājs, bet arī cilvēks, kas ar visu sirdi iestājas par Padomju Latvijas uzplaukumu, tās savdabību un patstāvību.

Viņš pārdomāti un konstruktīvi pieiet sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai, stingri un konsekventi cīnās par nosprausto mērķu sasniegšanu, balstās uz demokrātiskām vadības metodēm, ir sirsnīgs un vienkāršs attiecībās ar cilvēkiem.

Jautājums par pirmo sekretāru tika izskatīts Latvijas Komunistiskās partijas pilsētu un rajonu komiteju pirmo sekretāru sanāksmē. Visi biedri atbalstīja J. Vagra kandidatūru Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmā sekretāra amatam.

Vienlaicīgi gribu informēt plēnuma dalībniekus, ka Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmā sekretāra amatam tika izskatītas CK sekretāru un citu biedru kandidatūras. Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs rūpīgi apsvēra izteiktos priekšlikumus un nolēma ieteikt CK sekretāru A. Gorbunovu par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju.

Domāju, ka šos CK biroja priekšlikumus atbalstīs arī citi CK locekļi.

Nobeigumā B. Pugo sacīja:

Gribu no visas sirds pateikties par labajiem vārdiem, kas šodien par mani tika teikti sakarā ar manu pāriešanu citā darbā — par PSKP CK partijas kontroles komitejas priekšsēdētāju.

Izvirzīšanu šajā svarīgajā amatā mūsu partijā es uzskatu par apliecinājumu tam, ka Latvijas republikas partijas organizācija iemantojusi mūsu zemē augstu autoritāti. Tā neapšaubāmi ir ļoti liela uzticība mūsu partijas Centrālajai Komitejai pašreizējā sevišķi atbildīgajā posmā — laikā, kad notiek pārbūve un kad tiek pieņemti un realizēti ļoti svarīgi lēmumi, kas ietekmēs turpmāko likteni.

Teikšu atklāti, man ir tāda sajūta, ka neesmu līdz galam izpildījis savu pienākumu. Ļoti daudziem jautājumiem, kas mums republikā ir jāatrisina, mēs pagaidām esam tikai pieskārušies, tikko esam sākuši uztaustīt pareizās pieejas.

Republikas komunisti un visi iedzīvotāji gaida no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas enerģisku rīcību uzkrājušos sociālo problēmu risināšanā. lauksaimniecības un visas mūsu ekonomikas līmeņa celšanā, kultūras attīstībā, ekoloģijas problēmu un citu jautājumu risināšanā.

Iepriecina tas, ka ļoti aktīvu nostāju ieņem inteliģence, kas aizvien skaidrāk apzinās savu atbildību par republikas likteni. Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa priekšvakarā gribu sacīt, ka es šajā jaunajā sabiedriskajā kustībā redzu spēku, kas var stipri palīdzēt partijai paātrināt pārbūvi Latvijā.

  Domāju, ka patlaban ļoti svarīgi ir nepieļaut šķelšanos starp visiem tiem, kam dārgi ir pārkārtošanās ideāli. Saliedēt veselīgos spēkus, visās lietās atteikties no ierastajiem stereotipiem un pavērt ceļu jaunajam, progresīvajam — tas ir mūsu kopīgais svētais pienākums.

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja ir labi pazīstama kā domubiedru kolektīvs.

Es sirsnīgi pateicos CK locekļiem, CK birojam, visiem biedriem, ar kuriem man laimējās strādāt kopā visus šos gadus, par izpratni, palīdzību un atbalstu.

Novēlu jums visiem un jūsu personā mūsu partijas organizācijai, mūsu republikai sekmīgi un konstruktīvi turpināt pārbūvi.

Apspriežot Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja priekšlikumus kadru jautājumos, plēnumā runāja Latvijas Komunistiskās partijas Liepājas rajona komitejas pirmais sekretārs A. Čepānis, Latvijas Komunistiskās partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs J. Geiba, Latvijas Komunistiskās partijas Dobeles rajona komitejas pirmais sekretārs V. Avots, Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas Maskavas rajona komitejas pirmais sekretārs V. Ozoliņš, Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs J. Peters, Jelgavas rajona kolhoza «Nākotne» priekšsēdētājs A. Čikste, Latvijas Komunistiskās partijas Ludzas rajona komitejas pirmais sekretārs F. Stroganovs, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja vietniece T. Savicka, ražošanas apvienības «Sarkanais kvadrāts» dispečers L. Petrovs, Latvijas PSR Valsts cenu komitejas priekšsēdētājs J. Liepiņš, Latvijas Komunistiskās partijas Cēsu rajona komitejas pirmā sekretāre A. Štauberga, Latvijas PSR Tautas rakstniece R. Ezera, Latvijas Komunistiskās partijas Jēkabpils rajona komitejas pirmais sekretārs A. Vrubļevskis un P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes partijas komitejas sekretārs O. Potreki.

Pēc tam plēnumā runāja Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs A. Gorbunovs un Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs J. Vagris.

Plēnums aizklātā balsošanā par Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmo sekretāru ievēlēja J. Vagri.

Plēnuma darbā piedalījās PSKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas sektora vadītājs J. Trofimovs.

 

LATINFORM