PSRS Finanšu ministrijā

No Barikadopēdija

PSRS Finanšu ministrija ar PSRS Ministru Padomes atjauju izlaiž izplatīšanai uz brīvprātības principu pamatiem valsts, kooperatīvajos un cita veida sabiedriskajos uzņēmumos un organizācijās un kredītiestādēs 1990. gada valsts iekšējo piecprocentu aizņēmumu. Šā aizņēmuma obligācijas apmaksājamas par naudas līdzekļiem, kas paliek uzņēmumu un organizāciju rīcībā. No tām gūtais ienākums ieskaitāms uzņēmumu un organizāciju — obligāciju īpašnieku — peļņas (ienākuma) kopējā summā. Par obligācijām, kas piedalās tirāžā, to īpašniekiem tiek izmaksāta obligāciju nominālā vērtība, kas ieskaitāma tajos līdzekļos, par kuriem tās tika iegādātas.

Pārējie 1990. gada valsts iekšējā piecprocentu aizņēmuma noteikumi sniegti tālāk.

***

1990. GADA VALSTS IEKŠĒJĀ PIECPROCENTU AIZŅĒMUMA NOTEIKUMI

1. 1990. gada valsts iekšējais piecprocentu aizņēmums tiek izlaists uz 16 gadiem — no 1990. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 1. janvārim — obligācijās, kuru vērtība ir 1 000 000, 100 000 50 000,25 000 un 10 000 rubļu.

Aizņēmums tiek izlaists atsevišķās kategorijās pa 5 miljardiem rubļu katrā kategorijā. Katrā kategorija ir 2 tūkstoši obligāciju 1 miljona rubļu vērtībā, 7,5 tūkstoši obligāciju 100 tūkstošu rubļu vērtībā, 15 tūkstoši obligāciju 50 tūkstošu rubļu vērtībā, 30 tūkstoši obligāciju 25 tūkstošu rubļu vērtībā un 75 tūkstoši obligāciju 10 tūkstošu rubļu vērtībā.

2. Ienākumu par aizņēmuma obligācijām izmaksā banku iestādes, norēķinoties bez skaidras naudas uz obligāciju kuponiem vienreiz gadā 5 procentu apmērā no obligācijas nominālās vērtības. Kuponi, kas atdalīti no obligācijas, nedod tiesības uz ieņēmumiem. Kuponu apmaksāšanas termiņi sākas ik gadus 1. janvāri, sākot ar 1991. gada 1. janvāri.

3. Banku iestādes izpērk aizņēmuma obligācijas no 1996. gada 1. janvāra 10 gadus, ik gadus izpērkot vienādu daļu.

4. Aizņēmuma obligācijas, kas banku iestādēm jāizpērk laika no 1996. gada līdz 2005. gadam, nosaka gadskārtējās dzēšanas tirāžas, kas notiek ik gadus decembrī, sākot no 1995. gada. Obligācijas, kas nav piedalījušās dzēšanas tirāžās, izpērkamas, sākot ar 2006. gada 1. janvāri.

5. Izpērkot obligācijas, banku iestādes izmaksā īpašniekiem obligāto nominālo vērtību.

6. Par aizņēmuma obligācijām, kas piedalījušās dzēšanas tirāžā, tiek apmaksāta to nominālā vērtība un kuponi, ieskaitot tā gada kuponu, kurā obligācija izpērkama. Turpmāko gadu kuponi netiek apmaksāti.

7. Obligācijas, kuru apmaksas termiņš pienācis, un to kuponus var iesniegt apmaksāšanai līdz 2007. gada 1. janvārim. Pēc šā termiņa izbeigšanās obligācijas un kuponi, kas nav bijuši iesniegti apmaksāšanai, zaudē spēku un netiek apmaksāti.

8. Aizņēmuma obligācijas realizē banku iestādes. Pārdodot minētās obligācijas, tiek veikta to reģistrācija.

9. Realizējot aizņēmuma obligācijas, tiek ieturēta kursa starpība, kuras apmērs ir atkarīgs no laika, kad iepriekšējā gadā obligācijas iegādātas. To noteic PSRS Finanšu ministrija, saskaņojot ar PSRS valsts banku.

10. Aizņēmuma obligāciju īpašnieki var ar banku iestāžu starpniecību tās pārdot tālāk citiem valsts, kooperatīvajiem vai cita veida sabiedriskajiem uzņēmumiem un organizācijām, kā arī kredītiestādēm.