Latvijas Komunistiskās partijas CK otrā sekretāra V. Soboļeva runa

No Barikadopēdija

Biedri delegāti! Atļaujiet man Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas vārdā jūs sirsnīgi apsveikt sakarā ar ievērojamo notikumu republikas aizsardzības biedrības dzīvē — III republikānisko kongresu — un novēlēt tā delegātiem un vienu miljonu cilvēku lielajam DOSAAF biedru pulkam panākumus republikas aizsardzības biedrībai izvirzīto uzdevumu risināšanā.

Kongress norit divu pārkārtošanās posmu mijā. Pirmajā posmā tika izstrādāta stratēģija, uzdevumi un to risināšanas metodes. Tagad ieceres jārealizē ar konkrētu rīcību. Šā darba pamatvirzieni precīzi noteikti partijas lēmumos. Tā ir ekonomikas kardinālas reformas īstenošana un visas mūsu dzīves demokratizācijas tālāka padziļināšana.

Partijas izstrādātā politiskā līnija visā pilnībā atspoguļo tautas gribu un intereses, to atbalsta republikas darbaļaudis. Visu mūsu dzīves sfēru pārkārtošana un cīņa pret negatīvajām parādībām dod savus pirmos pozitīvos rezultātus. To var uzskatāmi parādīt ar piemēriem mūsu republikā. Pēdējos trijos gados darba ražīguma pieauguma tempi rūpniecībā pārsniedza vienpadsmitās piecgades gada vidējos rādītājus 1,3 reizes, celtniecībā — 1,8 reizes, lauksaimniecībā — par 6,8 procentiem, dzelzceļa transportā — 2,3 reizes. Pagājušajā gadā sociālās sfēras materiālās bāzes radīšanai atvēlēto kapitālieguldījumu pieauguma tempi bija 1,3 reizes augstāki nekā tautas saimniecībā kopumā.

Laika posmā no 1985. līdz 1987. gadam dzīvojamo namu nodošana vidēji gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem trim gadiem palielinājās par 12 procentiem, vispārizglītojošo skolu — par 27 procentiem, profesionāli tehnisko skolu — par 93 procentiem, pirmsskolas iestāžu — par 24 procentiem, slimnīcu — 65 procentiem, poliklīniku — par 59 procentiem, klubu — 6,6 reizes. Šajos gados dzīvokļa apstākļus uzlaboja 280 tūkstoši cilvēku. Laika posmā no 1985. līdz 1987. gadam absolūtais gada vidējais patēriņa pieaugums sasniedza 220 miljonus rubļu salīdzinājumā ar 62 miljoniem rubļu iepriekšējos trijos gados un palielinājās 3,5 reizes. Uzlabojas demogrāfiskā situācija.

Kā redzam, pārkārtošanās jau darbojas sociālisma labā, sabiedrības atjaunināšanas labā. Balstīdamies uz pārkārtošanās kursu un aktīvu iekšpolitiku, mēs esam izvērsuši ierosmēm bagātu ārpolitiku. Panākts vēsturisks lūzums atbruņošanās jomā. Parakstīts vēsturiskais PSRS un ASV līgums par vidēja un mazāka darbības rādiusa raķetēm. Tiek gatavotas jaunas svarīgas bruņojuma samazināšanas akcijas.

Taču arī tagad, kā pareizi uzsvēra runātāji, pastāvīgi jāpatur prātā PSKP XXVII kongresa norādījumi, kuros atzīmēts, ka tikmēr, kamēr pastāvēs imperiālisma izraisīto agresīvo karu un militāro konfliktu briesmas, partija veltīs pastāvīgu uzmanību PSRS aizsardzības potenciāla nostiprināšanai un centīsies panākt, lai armijas un tautas nesaraujamās saites kļūtu vēl ciešākas. Kā zināms, viena no to vienotības izpausmēm ir armijas, aviācijas un flotes veicināšanas brīvprātīgās biedrības patriotiskā darbība. Biedrības rindās republikā vīrišķības un patriotisma skolu iziet daudzi tūkstoši jauniešu.

Runādams komjaunatnes XX kongresā, PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs uzsvēra, ka tagad izvirzīts uzdevums aktīvi veidot jauniešu pilsonisko pozīciju un viņus sagatavot Dzimtenes aizsardzībai. Tas nosaka īpašas prasības DOSAAF CK darbiniekiem, komitejām un vietējām pirmorganizācijām. Vai visi to apzinās? Vai atbildīgi un prasmīgi vada pārkārtošanos un cenšas to paātrināt? Šāsdienas kongresam tad arī jādod atbilde uz šiem un citiem jautājumiem.

Visumā kongresā noritēja saturīga un lietderīga saruna. Referents un runātāji lietišķi atklāja trūkumus. Tika izteikti daudzi priekšlikumi, ieplānots paveikt daudz ko interesantu. Rezultatīvāks kļuvis militāri patriotiskais un aizsardzības masu darbs, mācību un sporta darbs. Aktivizējušies gan DOSAAF vadītāji, gan ierindas biedri. Ir manāma viņu ieinteresētība aizsardzības biedrības darbā. Uzlabojas cilvēku attieksme pret saviem pienākumiem, pilnveidojas vadošo orgānu darba stils.

Tas ir labi. Pārkārtošanās nozīmē reālas pārmaiņas un galarezultātus, nevis vienkārši runāšanu. Tomēr republikas aizsardzības biedrības darbībā vēl ir daudz trūkumu un stagnācijas parādību, kas traucē sekmīgi risināt galveno uzdevumu — aktīvi veicināt mūsu zemes aizsardzības spēju nostiprināšanu un jauniešu sagatavošanu sociālistiskās Dzimtenes aizstāvēšanai.

Pagājušajā gadā notikušajās Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja, Latvijas PSR Ministru Padomes un republikas aizsardzības aktīva sēdēs tika pieņemti lēmumi, kuru mērķis ir tālāk uzlabot jauniešu sagatavošanu karadienestam. Tie uzliek par pienākumu DOSAAF organizācijām šo darba virzienu turēt uzmanības centrā.

Darbs šajā virzienā tiek veikts. Tomēr šo dokumentu prasības nav pilnā mērā izpildītas. Daudzi DOSAAF organizāciju vadītāji nejūt atbildību par pieņemto lēmumu izpildi, vāji izvirza augstākas prasības attiecībā uz uzdotā darba veikšanu, necenšas panākt, lai katrā sektorā būtu pienācīga kārtība un disciplīna un tātad arī rezultāti. Piemēram, DOSAAF mācību organizācijās, elementārās militārās apmācības punktos, vispārizglītojošajās un profesionāli tehniskajās skolās, kā arī vidējās speciālajās mācību iestādēs kursantu un audzēkņu apmācībai nav pietiekama militārā ievirze. Jauniesaucamie neiegūst nepieciešamās praktiskās iemaņas tehnikas apkalpošanā.

Šodien kongresā tika daudz runāts par to, ka vāji tiek pilnveidota mācību materiālā bāze. Te daudz kas ir atkarīgs no partijas, padomju un saimnieciskajiem orgāniem. DOSAAF objektu celtniecība jāuzskata par daļu no republikas sociālās programmas. Arī attieksmei pret to jābūt citādai nekā līdz šim. Bet DOSAAF CK, rajonu un pilsētu komiteju vadītājiem jāparāda lielāka aktivitāte un neatlaidība nosprausto materiālās bāzes attīstības plānu realizēšanā. Nevar neatzīmēt, ka dažas DOSAAF rajonu un pilsētu komitejas nespēj atrast kopīgu valodu ar rajonu un pilsētu izpildkomitejām. Diemžēl vēl nesen tā bija arī Rīgā. Varbūt tāpēc mēs kongresā, kā saka, neredzam, DOSAAF Rīgas pilsētas komitejas darbiniekus. CK administratīvo orgānu nodaļai un partijas pilsētas komitejai stingrāk jāprasa, lai atsevišķas ministrijas un resori izpildītu partijas un valdības prasības attiecībā uz DOSAAF organizāciju materiālās bāzes pilnveidošanu.

Republikā labāk un raitāk jārisina tehnisko un militāri lietišķo sporta veidu attīstības jautājumi. Turklāt meistaru un izcilu sportistu audzināšanu nedrīkst pretstatīt šā sporta masveidībai. Svarīgs ir gan viens, gan otrs. Tagad katrai organizācijai, kurā ir 100 un vairāk DOSAAF biedru, radīta iespēja izveidot pulciņus un sekcijas. Bet praksē, kā tika atzīmēts, tie izveidoti tikai vienā trešdaļā (35 procentos) organizāciju. Būtu labi te parādīt tādu ieinteresētību un entuziasmu, kāds valda Liepājas rajona kolhozā «Zelta zvaigzne», par ko stāstīja DOSAAF organizācijas priekšsēdētājs A. Bumbulis.

PSRS Jūras flotes ministrijas Rīgas kuģu remonta rūpnīcas arodkomitejas priekšsēdētājs V. Šemeļevs šeit ļoti pareizi teica, ka DOSAAF organizācijas vāji strādā ar pusaudžiem viņu dzīves vietās. Ir jārada tādi jauniešu un arī pieaugušo nodarbībām nepieciešamie apstākļi, kādi izveidoti šajā rūpnīcā ar administrācijas, sabiedrisko organizāciju un entuziastu palīdzību. Nepieciešams pēc iespējas drīzāk skolās, klubos un kultūras namos atvērt jauniešu klubus «Jaunais aviators», «Jaunais radists», «Jaunais jūrnieks» un citus. Tālāk jāpilnveido speciālistu sagatavošana Bruņotajiem Spēkiem. Šai ziņā lielāka atbildība jāprasa no tām DOSAAF CK nodaļām, kuru tiešā pārziņā ir apvienotās tehniskās skolas. DOSAAF CK biroja un prezidija, kā arī vietējo organizāciju priekšsēdētāju darba stila un metožu pilnveidošanas jautājumiem pievērsās daudzi.

Priekšlikumi un piezīmes lielākoties tika izteikti pareizi un pamatoti. Patiešām, kad gan lai rajonu un pilsētu organizācijas kaut ko izdara, ja DOSAAF CK tās slīcina papīru jūrā. Pagājušajā gadā no CK kabinetiem saņemts vairāk nekā 200 lēmumu un apkārtrakstu. Ar to arī izskaidrojama gan vājā kontrole, gan sliktā izpilde, gan neprasme saskatīt galveno posmu. Pienācis laiks spriest par darbu nevis pēc papīriem, bet gan pēc rezultātiem. Jādara gals papīru plūdiem, jāatsakās no «kabineta stila», jācenšas biežāk būt starp cilvēkiem. Vajag ne tikai inspicēt kolektīvus un organizācijas, bet arī tiem sniegt palīdzību un labāk mācīt tos.

DOSAAF CK birojam kopā ar partijas rajonu un pilsētu komitejām labāk jārisina kadru jautājumi. Ventspils rajonā un Rīgas pilsētas Proletāriešu rajonā ilgu laiku nav DOSAAF rajonu biedrību priekšsēdētāju. Arī Rēzeknes rajonā šis jautājums nav atrisināts līdz galam. Balvos piecgadē nomainījušies pieci priekšsēdētāji. Tāpat starp ražošanas apmācības meistariem vērojama liela kadru mainība. Par to jāprasa stingra atbildība gan no DOSAAF Centrālās komitejas, gan no partijas rajonu komitejām.

Republikas DOSAAF organizācijā pozitīvie procesi lielā mērā aizkavējas sakarā ar to, ka pārkārtošanās vēl nav skārusi ikvienu pirmorganizāciju un nav skārusi arī visus republikas DOSAAF organizāciju vadītājus. Kā gan citādi var izskaidrot to, ka DOSAAF CK kopā ar Latvijas ĻKJS Centrālo Komiteju gandrīz divus gadus nevar izstrādāt kopīgu pasākumu plānu, kas paredzētu aktīvāk ieaudzināt jaunatnē augstu idejiskumu, tikumību un gribasspēku un sekmēt jauniešu fizisko attīstību. Kā saka, te komentāri ir lieki.

Vairākos jaunatnes izdevumos, kā arī jaunatnei adresētajos televīzijas un radio raidījumos vāji atspoguļo DOSAAF organizāciju darbību, maz pievēršas jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu sagatavošanu dienestam Padomju Armijā un Jūras Kara Flotē, slikti propagandē brīvprātīgās aizsardzības biedrības aktīvistu darbu un labāko pieredzi. Tai pašā laikā palielinātu uzmanību pievērš visāda «roka» un «metāla» propagandēšanai. Turpretim materiāliem, kas interesanti un pārliecinoši atspoguļotu jaunatnes militāri patriotiskās audzināšanas darbu, bieži vien neatrodas vieta.

Komjaunatnes Centrālā Komiteja un tās nodaļas nedrīkst izlaist no redzesloka savus preses orgānus. Tie jāorientē tā, lai savās slejās vispusīgāk parādītu, kā DOSAAF komitejās un organizācijās norit pārkārtošanās process, kā tiek pilnveidota pirmsiesaukuma vecuma jauniešu apmācīšana, kā jaunieši pulciņos un klubos nodarbojas ar militāri tehniskajiem sporta veidiem, kā strādā karavīru internacionālistu apvienības un ar kādām grūtībām tās saduras.

Laiks uzliek mums visiem pienākumu vislielāko uzmanību veltīt iedzīvotāju un it sevišķi jauniešu internacionālajai un patriotiskajai audzināšanai. Izdarījis visnopietnākos secinājumus no pagājušā gada notikumiem, Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs izstrādāja un tagad realizē plašu politisko pasākumu kompleksu, lai aktivizētu partijas darbu darbaļaužu internacionālās audzināšanas vadīšanā. Viss militāri patriotiskās audzināšanas darbs jāuzskata par kompleksā republikas iedzīvotāju internacionālās audzināšanas plāna neatņemamu sastāvdaļu. Jāatrod aizvien jaunas darbības formas, šajā darbā aktīvāk jāiesaista klubs «Salanga» un efektīvāk jāizmanto gatavošanās Padomju Armijas 70. gadadienai.

Lai pārkārtošanās noritētu sekmīgi, ir par maz tikai kritizēt trūkumus. Rūpīgi jāapkopo labākā pieredze. Ikvienā DOSAAF pilsētas un rajona organizācijā, ikvienā mācību un sporta organizācijā ir krietni darbinieki, kas gūst labus panākumus darbā. Viņu pieredze vairāk jāliek lietā, mācoties no viņiem lietpratību un atbildīgumu. Jaunā skatījumā jāparaugās arī uz atpaliekošajiem kolektīviem. Daudziem jau radusies pārliecība, ka viņus gadu no gada tikai kritizē. Rūpīgāk jāiedziļinās atpalikšanas cēloņos. Jāizstrādā precīza programma to darba pārkārtošanai un jārūpējas par tās obligātu izpildi, aktīvi jāpalīdz.

Mums būs jāveic ārkārtīgi liels darbs jaunajā, ļoti sarežģītajā mūsu sabiedrības attīstības posmā. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka DOSAAF Centrālajai komitejai visa sava ikdienas darba centrs jāpārnes uz pirmorganizācijām, uz darba kolektīviem. Republikas DOSAAF organizācijai, tās Centrālajai komitejai un rajonu un pilsētu komitejām jāstrādā tā, lai tās tiešām ietu pārkārtošanās procesa priekšgalā un būtu pirmajās rindās Vissavienības sociālistiskajā sacensībā.

LATINFORM