Preses nams ir Latvijas Republikas īpašums

No Barikadopēdija

Preses nams ir Latvijas Republikas īpašums

29. maija vakara sēdē deputāti apsprieda un pieņēma nolikumu par Latvijas tautas deputāta palīgu sekretāru.

Tāpat sesija pieņēma lēmumu par Latvijas Republikas Radio un televīzijas komiteju. Tagad šī komiteja pakļauta Republikas Augstākajai Padomei, nevis Ministru Padomei, kā bija līdz šim. Augstākajai Padomei jāieceļ komitejas priekšsēdētājs.

30. maijā rīta sēdē, 109 balsojot par, 34 — pret un diviem atturoties, tika pieņemts lēmums par nelikumīgi atsavinātās laikrakstu un žurnālu izdevniecības atdošanu Latvijas Republikai.

Tajā par nelikumīgu atzīts 1965. gada lēmums pārņemt Latvijas PSR avīžu un žurnālu izdevniecību savā pārziņā un norādīts, ka tas nedod tiesības ne LKP CK, ne PSKP CK Preses namu uzskatīt par savu īpašumu. LR MP uzdots likumos paredzētajā kārtībā pārņemt izdevniecību (Preses namu) valsts īpašumā un nodrošināt tās vadīšanu, atrisināt jautājumu par PSKP CK budžetā pārskaitāmās pelņas iesaldēšanu.

Vairāk nekā stundu ilga debates. Vairākums deputātu no abām frakcijām piekrita, ka aplūkojamais jautājums ir vairāk politisks nekā juridisks. Deputāti no opozīcijas frakcijas (V. Alksnis, S. Beskrovnovs) ierosināja lēmumu nepieņemt, bet radīt komisiju, kas analizēs situāciju un pēc tam. ja vajadzēs, to risinās tiesas ceļā. S. Dīmanis — frakcijas «Līdztiesība» priekšsēdētājs —, atzīstot LKP CK nelikumigo rīcību, ierosināja uz Preses nama bāzes radīt akciju sabiedrību, jo, pēc viņa uzskatiem, Preses namā tiesām ir diezgan daudz republikas īpašuma. Deputāts A. Plotnleks, kas pārstāv neatkarīgos deputātus, teica, ka valsts īpašumam ir prioritāras tiesības.

Vēl daudzi runātāji (LTF frakcija) teica, ka par normālu ne no kāda viedokļa nevar uzskatīt situāciju, kur pilnigi visa pelņa par Preses namā izdotajām avīzēm un žurnāliem tiek pārskaitīta PSKP CK budžetā Lidz ar to veidojas paradoksāla situācija, ka PSKP iegūst naudu arī uz bērnu rēķina (žurnāli «Zīlīte», «Draugs», avīze «Pionieris») un to avīžu rēķina, kas kritizē PSKP.

Tika minēts, ka kopš 1967. gada, kad izdevniecība pārgāja Kompartijas ricībā, uz Maskavu pārskaitīts vairāk nekā 100 miljonu rubļu. PSRS tautas deputāts A. Cīrulis savā runā teica, ka Latvijas komjaunatnes avīzēm «Latvijas Jaunatne» un «Sovetskaja molodež», kurām nav nekā kopīga ar Kompartiju, ir atņemts tik daudz naudas, ka par to pilnībā varētu nopirkt visu Preses namu, kas šobrīd maksā 20 miljonus rubļu.

Sēdi vadīja LR AP priekšsēdētāja pirmais vietnieks D. Ivāns.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKAS PADOMES PRESES CENTRS

P. S. Pieņemto lēmumu tekstu publicēsim pēc tam, kad tajos tiks izdarīti nepieciešamie redakcionālie labojumi.