Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu

No Barikadopēdija

Noklausījies ziņojumu, ko sniedza Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1988. gada 11. jūlijā izveidotā darba grupa priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas un tautas deputātu padomju darba uzlabošanas jautājumos, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Atbalstīt rajonu un pilsētu tautas deputātu padomju un sabiedrības iniciatīvu, atjaunot vēsturisko Latvijas pilsētu un rajonu simboliku. Šai nolūkā izveidot heraldikas komisiju, kas koordinētu ģerboņu izveidošanas darbus un dotu atzinumus ģerboņu galīgā varianta apstiprināšanai. Latvijas PSR Valsts kultūras komitejai, Latvijas PSR Mākslinieku savienībai, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtam, Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijai un Padomju kultūras fonda Latvijas republikāniskajai nodaļai līdz 1988. gada 1. novembrim iesniegt Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam priekšlikumus par komisijas personālo sastāvu.

2. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izveidotajai darba grupai priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas un tautas deputātu padomju darba uzlabošanas jautājumos, Latvijas PSR Valsts kultūras komitejai un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtam masu informācijas līdzekļos dot Latvijas PSR iedzīvotājiem objektīvu vēsturiski pamatotu latviešu tautas kultūrvēsturiskās simbolikas un tradicionālās ornamentikas skaidrojumu.

3. Vietējo tautas deputātu padomju izpildkomitejām kontrolēt, kā tiek ievērota likumdošana par Latvijas PSR valsts karogu un ģerboni. Izpildkomitejām, sabiedriskajām organizācijām un masu informācijas līdzekļiem veikt pasākumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju cieņas pilnu attieksmi pret valsts simboliku un latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku. Vienlaikus izskaidrot arī Latvijas PSR Valsts karoga un ģerboņa izcelsmi un nozīmi.

4. Uzskatīt par lietderīgu izveidot komisiju, kas dotu atzinumu par esošās Latvijas PSR valsts himnas atbilstību pašreizējam sabiedrības attīstības periodam un nepieciešamības gadījumā radītu jaunu valsts himnu. Šai nolūkā Latvijas PSR Valsts kultūras komitejai, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtam, Latvijas PSR Rakstnieku savienībai, Latvijas PSR Komponistu savienībai, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijai līdz 1988. gada 1. novembrim iesniegt Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam priekšlikumus par komisijas personālo sastāvu

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs J. VAGRIS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre V. KLIBIĶE

Rīgā 1988. gada 29. septembrī