Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā

No Barikadopēdija

17. novembrī Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja A. Gorbunova vadībā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sēde.

Tika apstiprināta Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma desmitās sesijas darba kārtība un darba gaita. Prezidijs nolēma iesniegt Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājam priekšlikumu par šādu jautājumu izskatīšanu Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitajā sesijā: par Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1989. gada valsts budžetu un par Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1989. gada valsts budžetu un par Latvijas PSR 1987. gada valsts budžeta izpildi; Latvijas PSR Valsts rūpniecības komitejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka V. Ņižņika informāciju par darbu, kas veikts, pildot deputātu pieprasījumu par republikas iedzīvotāju nodrošināšanu ar kvalitatīviem apaviem pietiekamā sortimentā; par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu apstiprināšanu; par izmaiņām dažu Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju sastāvā; par likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām.

Prezidijs pieņēma zināšanai, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes plāna un budžeta komisija un citas pastāvīgās komisijas pabeigušas izskatīt Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1989. gada valsts plānu, Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības 1988. gada valsts plāna izpildes gaitu, Latvijas PSR 1989. gada valsts budžetu un Latvijas PSR 1987. gada valsts budžeta izpildes pārskatu un sagatavojušas par tiem atzinumus iesniegšanai Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitajai sesijai. Nolemts piekrist Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju priekšlikumam uzdot plāna un budžeta komisijas priekšsēdētājam deputātam V. Blohinam nolasīt Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes desmitajā sesijā pastāvīgo komisiju koreferātu šajos jautājumos.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sēdē tika izskatīts jautājums par PSRS likuma projekta par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un PSRS likuma projekta par PSRS tautas deputātu vēlēšanām apspriešanas gaitu republikā. Šajā jautājumā pieņemtais lēmums tiek publicēts presē.

Saskaņā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmumu «Par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu» Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolēma izveidot komisiju Latvijas PSR valsts himnas jautājumā. Komisijai būs jāsagatavo atzinums par esošās Latvijas PSR valsts himnas atbilstību pašreizējam sabiedrības attīstības periodam un nepieciešamības gadījumā jārada jauna valsts himna. Par darba gaitu komisija informēs Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidiju 1989. gada martā.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs organizatorisku iemeslu dēļ atlika uz nākamo sēdi jautājumu par Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā 1988. gada 9. oktobrī pieņemto Latvijas Tautas frontes Statūtu reģistrēšanu.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs izskatīja jautājumu par izmaiņām Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas sastāvā. Prezidijs atbrīvoja no Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas locekļa pienākumiem I. Kudrjavcevu.

Par Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas locekli apstiprināts J. Urbanovičs – Latvijas ĻKJS CK sekretārs.

Republikas Augstākās Padomes Prezidija sēdē tika izskatīti arī citi jautājumi.

LATINFORM