PSRS Prezidenta paziņojums

No Barikadopēdija

1990. gada 12. augustā

Igaunijas Augstākā Padome pieņēmusi lēmumu «Par Igaunijas Republikas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības attiecībām», kas skar republikas un visas savienības vitālās intereses. Ignorējot visas Igaunijas tautas gribu, republikas Augstākā Padome atkal mēģinājusi pasludināt par spēkā neesošiem PSRS Konstitūciju, PSRS likumus un Igaunijas PSR Konstitūciju, kā arī atteikusies vest sarunas ar PSRS uz šo fundamentālo tiesisko dokumentu bāzes.

Šāda antikonstitucionāla rīcība un ultimatīvas prasības nav pamatotas, un tām nav perspektīvas. Tās nozīmē vienīgi atgriešanos pie nostājas, kādu Igaunijas PSR Augstākā Padome ieņēma ar savu 1990. gada 30. marta lēmumu «Par Igaunijas valstisko statusu». Ar PSRS prezidenta 1990. gada 14. maija Dekrētu tas tika pasludināts par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža. Šis Dekrēts joprojām ir spēkā.

Saskaņā ar PSRS Konstitūciju PSRS suverenitāte attiecas uz visu tās teritoriju. Ar likumu «Par PSRS un federācijas subjektu pilnvaru norobežošanu» PSRS suverenitātes un teritoriālās integritātes, kā arī visas tās valsts robežas aizsardzība un aizsardzības organizācijas jautājumi ietilpst vienīgi PSRS kompetencē. Tāpēc Igaunijas PSR Augstākās Padomes apgalvojumu, ka PSRS bruņoto spēku uzturēšanās republikas teritorijā pārkāpjot republikas suverenitāti, nevar atzīt par tiesisku.

Igaunijas PSR Augstākās Padomes 7. augusta lēmuma galvenā jēga ir tāda, ka ar šo dokumentu grib padarīt likumīgu Igaunijas izstāšanos no PSRS, apejot republikas tautu un šajā jautājumā pastāvošos likumdošanas aktus. Turklāt tiek pārkāpti ne vien PSRS konstitucionālie pamati, bet arī vispārpieņemtās starptautiskās normas:

ANO statūti, Eiropas Apspriedes nobeiguma akts un citi dokumenti, kas noraida patvarīgu rīcību valstu teritoriālās integritātes un robežu neaizskaramības jautājumu risināšanā.

Kā zināms, patlaban Maskavā notiek intensīvas sarunas starp PSRS Augstākās Padomes un PSRS Ministru Padomes darba grupām un republiku Augstāko Padomju pilnvarotajiem pārstāvjiem, tiek kopīgi izstrādāta savienības līguma koncepcija un meklēta iespēja izveidot principiāli jaunu savienību — suverēnu valstu savienību. Šā procesa ietvaros paveras reālas iespējas uz īsti demokrātiskiem pamatiem atrisināt jautājumu par savas valsts suverenitāti. Tas ir saprātīgs ceļš, kas atbilst visu Igaunijas iedzīvotāju interesēm, un pa šo ceļu jāiet.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Prezidents

M. GORBAČOVS