Kas jāzina vēlētājiem?

No Barikadopēdija

Tuvojoties PSRS tautas deputātu vēlēšanām, saņemam daudz vēstuļu ar lūgumu izskaidrot deputātu ievēlēšanas kārtību un citas procedūras, kas saistītas ar šīm vēlēšanām. Tā kā LTF valde ir konsultējusies ar juristiem, varam piedāvāt jums šādus viņu izstrādātus ieteikumus.

DIVI BIĻETENI KATRAM

1989. gada 26. martā notiks PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Tajās katrs vēlētājs balsos par diviem kandidātiem, no kuriem viens tiek izvirzīts teritoriālajā vēlēšanu apgabalā (Latvijā ir 8 apgabali), otrs – nacionāli teritoriālajā apgabalā (Latvijā ir 32 apgabali). Šo apgabalu saraksts ir publicēts laikrakstos.

Darba saskaņošanai ir ieteicams katrā LTF nodaļā izveidot savu vēlēšanu koordinācijas grupu. Ja vienā vēlēšanu apgabalā izveidojas vairākas grupas, tām jānodrošina sakari savā starpā. Lai novērstu kandidatūru dublēšanu, izvirzītās kandidatūras vēlams saskaņot ar LTF republikānisko vēlēšanu koordinācijas centru Rīgā, TELEFONS 226838.

APGABALU VĒLĒŠANU KOMISIJAS

Koordinācijas grupām jānodrošina cieši sakari ar apgabalu vēlēšanu komisijām; tām jābūt informētām par apgabalu vēlēšanu komisiju sēdēm un tajās izlemjamiem jautājumiem. Saskaņā ar Vēlēšanu likuma 7. pantu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un kandidātu uzticības personām ir tiesības piedalīties vēlēšanu komisiju sēdēs. Šīs tiesības jāizmanto, lai varētu operatīvi reaģēt uz visiem pieņemtajiem lēmumiem.

IECIRKŅU VĒLĒŠANU KOMISIJAS

Ir vēlams rekomendēt LTF pārstāvjus iecirkņu vēlēšanu komisiju sastāvā. Tiesības izvirzīt komisijas locekļus ir darba kolektīviem un dzīves vietās sarīkotām vēlētāju sapulcēm. Pārstāvi vēlēšanu iecirkņa komisijai var izvirzīt arī LTF nodaļa kā sabiedriska organizācija.

KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANA

No 26. decembra līdz 1989. gada 25. janvārim notiks deputātu kandidātu izvirzīšana. Izvirzīt deputātu kandidātus var darba kolektīva sapulces vai konferences. LTF pārstāvji var piedalīties šajās sapulcēs, izsakot savu viedokli un priekšlikumus un atbalstot tādu kandidātu izvirzīšanu, kuri ir sabiedriski aktīvi, zinīgi, populāri un spējīgi principiāli aizstāvēt savu vēlētāju intereses, kuri patiesi cīnās par pārbūvi, par partijas XIX Vissavienības konferences lēmumu realizāciju.

Kandidātus var izvirzīt sabiedriskās organizācijas ar šo organizāciju rajonu, pilsētu un pilsētu rajonu komiteju starpniecību.

Kandidātus var izvirzīt arī vēlētāju sapulces dzīves vietās. Šīs sapulces sasauc attiecīgā tautas deputātu padome kopā ar apgabala vēlēšanu komisiju. Šādās sapulcēs jāpiedalās vismaz 500 vēlētājiem. (Dažos preses izdevumos ir kļūdaini apgalvots, ka tiesības izvirzīt kandidātus ir darba kolektīviem, kuros ir vismaz 500 strādājošo. Īstenībā likums dod šīs tiesības visiem darba kolektīviem. Protams, lielākas izredzes gūt ievērību vēlēšanu gaitā ir tiem kandidātiem, kas izvirzīti lielākos un pazīstamos darba kolektīvos.)

Lēmumu par kandidātu izvirzīšanu pieņem atklātā vai aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Par izvirzīšanu jāuzraksta īpašas formas protokols. Ar šo formu var iepazīties apgabala vēlēšanu komisijā vai rajona izpildkomitejā; forma jāievēro ļoti precīzi. Protokols jānosūta apgabala vēlēšanu komisijai, tam jāpievieno deputāta kandidāta paziņojums par piekrišanu balotēties šajā vēlēšanu apgabalā.

PRIEKŠVĒLĒŠANU SAPULCE

Ja vēlēšanu apgabalā ir izvirzīti vairāk nekā divi kandidāti, tad apgabala vēlēšanu komisija ir tiesīga sasaukt apgabala priekšvēlēšanu sapulci, nosakot arī, kādas organizācijas un kādā skaitā deleģē pārstāvjus uz šo sapulci. LTF pārstāvim, kas piedalās apgabalu vēlēšanu komisijas sēdē, jāpaziņo par sēdes rezultātiem LTF koordinācijas grupai, tai savukārt jāinformē sabiedriskās organizācijas un darba kolektīvi, lai nodrošinātu delegātu demokrātisku izvirzīšanu uz apgabala priekšvēlēšanu sapulci. Šim apstāklim ir ļoti svarīga nozīme, jo apgabala priekšvēlēšanu sapulcei ir piešķirtas tiesības nerekomendēt kandidātus, turklāt likums neprasa šādu lēmumu pamatot. Sapulces lēmumus par kāda kandidāta nereģistrēšanu var triju dienu laikā pārsūdzēt apgabala vēlēšanu komisijā vai Centrālajā vēlēšanu komisijā.

LTF pārstāvim, kas piedalās apgabala priekšvēlēšanu sapulcēs, jāraugās, lai tās notiktu likumā paredzētajā kārtībā, lai tiktu konsekventi realizēta iespēja reģistrēt jebkuru kandidātu skaitu, kuri atbilst izteiktajām prasībām.

VĒLĒŠANU DIENA

Vēlēšanu dienā gan LTF pārstāvjiem, gan darba kolektīvu vēlētāju sapulču pārstāvjiem vajadzētu piedalīties vēlēšanu komisiju sēdēs, balsu skaitīšanā vēlēšanu iecirknī un vēlēšanu rezultātu apkopošanā. Informāciju par atklātajiem pārkāpumiem vajadzētu darīt zināmu sabiedrībai, izmantojot masu komunikācijas līdzekļus, kā arī ziņot vēlēšanu LTF koordinācijas centram Rīgā.

Nepieciešams rūpīgi studēt un plaši propagandēt vēlētāju vidū PSRS Konstitūcijas labojumus un jauno likumu par vēlēšanām.

LTF republikāniskais vēlēšanu koordinācijas centrs