Informatīvais ziņojums par LKP 25. kongresu

No Barikadopēdija

7. aprīlī Rīgā, Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās izglītības namā, turpināja darbu Latvijas Komunistiskās partijas 25. kongress.

Delegāti noklausījās un ar balsu vairākumu apstiprināja mandātu komisijas ziņojumu, ko sniedza tās priekšsēdētājs — Latvijas Komunistiskās partijas CK otrais sekretārs V. Soboļevs.

Pēc tam turpinājās referātu un kongresa dokumentu projektu apspriešana. Debatēs piedalījās partijas Rīgas pilsētas Oktobra rajona komitejas pirmais sekretārs I. Prokofjevs, Latvijas PSR Valsts plāna komitejas institūta inženiercentra «Delta» konsultants J. Rubenis, Latvijas Universitātes laboratorijas vadītājs K. Podnieks, Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks F. Kuzmins, Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs A. Briļs, PSKP CK Politbiroja locekļa kandidāts, PSKP CK Partijas kontroles komitejas priekšsēdētājs B. Pugo, Rīgas rajona kolhoza «Ezerciems» priekšsēdētājs F. Dimiņš, partijas Balvu rajona komitejas pirmais sekretārs V. Varnas, partijas Ludzas rajona komitejas pirmais sekretārs F. Stroganovs, Kuldīgas rajona bērnu un jauniešu fiziskās sagatavošanas kluba direktors J. Baukšis, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas elektromontieris A. Ivanovs, Rēzeknes rajona centrālās slimnīcas ārsts M. Boroduļins, Latvijas Universitātes docents S. Dīmans, Latvijas PSR darbaļaužu internacionālās frontes republikāniskas padomes prezidija priekšsēdētājs A. Aļeksejevs, partijas Jelgavas pilsētas komitejas sekretārs G. Matjušonoks, Latvijas PSR ārlietu ministrs E. Počs un Latvijas ĻKJS CK pirmais sekretārs J. Urbanovičs.

Referenti — Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs J. Vagris un Latvijas Komunistiskās partijas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs A. Bergs-Bergmanis, kā arī PSKP CK locekļa kandidāts, PSKP CK partijas kontroles komitejas priekšsēdētājs B. Pugo atbildēja uz viņiem piesūtītajiem jautājumiem.

Kongress pieņēma lēmumu sakarā ar Latvijas Komunistiskās partijas CK politisko referātu, kurā pamatvilcienos akceptēti tā secinājumi un vērtējumi. Komunistiskās partijas CK darbs kongresu starplaikā tika atzīts par neapmierinošu.

Kongress sāka apspriest Latvijas Komunistiskās partijas programmas projektu, ko kongresam iesniedzis LKP CK plēnums. Atbalstot redakcijas komisijas priekšlikumu, delegātu vairākums šo dokumentu nepieņēma.

Latvijas Neatkarīgās Komunistiskās partijas piekritēji atstāja kongresa sēžu zāli. Viņi —261 delegāts — sapulcējās Politiskās izglītības nama mazajā zālē, kur nolēma programmas projektu, ko 25. kongresam iesniedza LKP CK plēnums, ar papildinājumiem, kurus 6. aprīļa sēdē izteica A. Čepānis, pieņemt par pamatu un ierosināt izskatīt neatkarīgās partijas piekritēju kongresā, ko paredzēts sarīkot 14. aprīlī.

Kongresa sēžu zālē palikušie 518 delegāti nolēma turpināt darbu. Par centrālo jautājumu kļuva Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmā sekretāra vēlēšanas. Tika izvirzītas trīs kandidatūras — A. Rubiks, A. Klaucēns un O. Potreki. A. Klaucēns savu kandidatūru atsauca.

Aizklāti balsojot, par Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmo sekretāru tika ievēlēts A. Rubiks.

Tika izveidota samierināšanas komisija, kam uzdots organizēt abu partijas spārnu pārstāvju tikšanos un mēģināt izstrādāt kopīgu lēmumu.

Kongress ievēlēja Latvijas Komunistiskās partijas Centrālo Komiteju. Trešdaļa vietu tās sastāvā ir rezervēta. Kas tās ieņems, būs atkarīgs no samierināšanas komisijas darba rezultātiem.

Jaunievēlētajai Centrālajai Komitejai uzdots izstrādāt Latvijas Komunistiskās partijas programmu krīzes pārvarēšanai republikā un iesniegt to kongresam izskatīšanai. Kongresā pieņēma arī vairākas rezolūcijas, kas tiks publicētas.

LKP 25. kongresa darbā būs pārtraukums līdz PSKP 28. kongresa nobeigumam.

Pirmo CK plēnumu plānots sarīkot trešdien, 11. aprīlī.

LETA