Neatkarīgas Latvijas lauku jaunatnes apvienības statūti. Projekts

No Barikadopēdija

Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (NeLLJA) ir patstāvīga, sabiedriska jaunatnes organizācija, kas uz brīvprātības pamata apvieno Latvijas lauku jaunatni.

NeLLJA pauž, aizstāv un realizē savu biedru intereses.

NeLLJA darbības pamatmērķis ir Latvijas lauku atdzimšana, izmantojot jauniešu garīgo un fizisko enerģiju.

NeLLJA darbojas LPSR Konstitūcijas un likumu ietvaros atbilstoši saviem Statūtiem un Programmai.

NeLLJA neiejaucas citu organizāciju iekšējās lietās un to pašu uzskata par kritēriju citu attieksmē pret sevi.

NeLLJA galvenais uzdevums ir nepieciešamo apstākļu radīšana jaunieša personības vispusīgai attīstībai laukos.

NeLLJA sekmē bērnu un jauniešu lauksaimnieciska rakstura darbību.

I. Kas un kā var kļūt par NELLJA biedru?

1. Par NeLLJA biedru var kļūt ikviens jauns cilvēks vecumā līdz 35 gadiem, ja viņš atzīst NeLLJA Statūtus un Programmu, piedalās to īstenošanā un maksā dalības maksu.

2. Vēlēšanos iestāties NeLLJA persona apliecina ar savu parakstu, apņemoties pildīt Statūtus un Programmu.

3. Uzņemšana notiek kopas sapulcē vai nodaļas padomē ar vienkāršu balsu vairākumu.

4. NeLLJA biedrs var brīvi sev izvēlēties kopu vai nepiedalīties nevienā kopā, bet reģistrēties nodaļas padomē.

5. NeLLJA biedriem ir biedra karte un nozīmīte, ko apstiprina kongress un izsniedz nodaļas padome.

6. NeLLJA biedrs var izstāties no apvienības, rakstveidā informējot par to kopu vai nodaļas padomi.

7. Par izslēgšanu no NeLLJA lemj kopa vai nodaļas padome. Lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt nodaļas vai apvienības padomē.

8. NeLLJA atbalstītāji ir personas un kolektīvi, kas ar savu darbību vai materiāli sekmē Programmas realizāciju. Atbalstītājiem nav vecuma ierobežojuma.

II. Kā NeLLJA biedri organizējas?

1. NeLLJA struktūras pamatvienība ir kopa. Kopa uzskatāma par nodibinātu, ja tajā apvienojas trīs biedri.

2. Kopas pēc savas iniciatīvas var apvienoties nodaļās ar pašu izraudzītu pašpārvaldi.

3. Kopas augstākais lēmējs ir pilnsapulce. Nodaļas augstākais lēmējs ir konference.

4. NeLLJA augstākais lēmējs ir apvienības kongress.

5. NeLLJA kongress:

5.1. pieņem lēmumu par NeLLJA izveidošanu un likvidēšanu;

5.2. apstiprina NeLLJA Statūtus un Programmu, izdara tajos grozījumus;

5.3. apstiprina «Nolikumu par NeLLJA»;

5.4. apstiprina NeLLJA simboliku;

5.5. ievēlē apvienības republikānisko padomi, priekšsēdētāju, revīzijas komisiju.

6. NeLLJA darbu kongresu starplaikā vada republikāniskā padome.

7. Revīzijas komisija savā darbā rīkojas pēc «Nolikuma par NeLLJA».

III. Kādi ir NeLLJA līdzekļi?

1. NeLLJA līdzekļus veido apvienības biedru dalības maksa, organizāciju un privātpersonu iemaksas un ziedojumi, kā arī ienākumi no NeLLJA un tās apakšvienību saimnieciskās darbības.

2. NeLLJA biedrs reizi ceturksnī maksā dalības maksu — 3 rbļ. Trešdaļa summas tiek nodota republikāniskajai padomei.

3. NeLLJA ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, rēķins bankā, īpašums un sava atribūtika.

4. No saimnieciskās darbības iegūtos līdzekļus glabā PSRS Valsts bankas iestādēs, valūtas līdzekļus — PSRS Ārējo ekonomisko sakaru bankā.

5. NeLLJA ir savs preses izdevums, tā veic izdevējdarbību likumā noteiktā kārtībā.

6. NeLLJA simbols ir zaļš četrlapu āboliņš. NeLLJA karogs ir balti zaļš.

 

***


Aicinām katru, kas atbalsta mūsu ideju, pieteikties savu rajonu komjaunatnes komitejās vai arī koordinācijas centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31. Mūsu tālruņi: Rīgā — 225581 un 222508; Ādažos — 996289.

NeLLJA iniciatīvas grupa: U. Bārbalis, L. Bergmane, A. Bērziņš, V. Biļinskis, V. Buls, P. Grigalis, N. Kalniņš, A. Kindzulis, J. Lauris, E. Liepiņš, J. Margēvičs, A. Mednis, A. Meijers, S. Mikulova, R. Neimanis, E. Olšteins, I Plaude, D. Roze, O. Rudovskis, A. Staužs, G. Šterns, A. Valainis, V. Zakrevskis.