Alternatīvais (darba) dienests

No Barikadopēdija

Alternatīvais (darba) dienests

Sākušas darboties iesaukšanas un alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas. Pirmā rūpēsies par to, lai PSRS Bruņotos spēkus apgādātu ar vajadzīgo karavīru skaitu, otrā izlems, kādi jaunieši būtu atbrīvojami no dienesta padomju armijā un nosūtāmi izpildīt darba dienestu sakarā ar to, ka viņu pacifistiskā vai reliģiskā pārliecība neļauj dienēt karaspēkā

Nodibināta Republikas Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija, kuras sastāvs publicēts presē. Notika šis komisijas pirmā sēde, kurā pieņēma vairākus svarīgus lēmumus. Nolemts atbalstīt dažu rajonu tautas deputātu padomju lūgumu izveidot vietējās alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas, lai tās operatīvāk un varbūt arī objektivāk izskatītu konkrētus iesniegumus par aktīvā karadienesta aizstāšanu ar darba dienestu. Šai sakarā jāpaskaidro, ka šādas komisijas var izveidot tikai rajona (pilsētas) tautas deputātu padomes pēc republikas komisijas ieteikuma. Tāpēc visām rajonu (pilsētu) tautas deputātu padomēm vajadzētu ātri izlemt, vai ir nepieciešams radīt vietējās alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas, un vērsties republikas komisijā, lai saņemtu attiecīgus ieteikumus.

Tas nenozīmē, ka republikas komisija izveidos un vadīs tikai rajonu (pilsētu) komisijas, bet neizskatīs konkrētas lietas. Tajos rajonos un pilsētās, kur būs lielāks iesniegumu skaits un tādējādi ieinteresētām personām radīsies grūtības ierasties republikas komisijā, it sevišķi no attāliem rajoniem un pilsētām, republikas komisija ieteiks radīt attiecīgas vietējās komisijas ienākušo iesniegumu izskatīšanai. Noraksti pieņemtajiem lēmumiem par darba dienesta piemērošanu nosūtāmi republikas komisijai. Visos pārējos gadījumos konkrētos iesniegumus izskatīs pati republikas komisija.

Rajona (pilsētas) alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijās jāiekļauj miera aizstāvēšanas kustības dalībnieki, reliģisko konfesiju pārstāvji un speciālisti, kas pārzina pacifisma un reliģisko uzskatu jēdzienus. Šajās komisijās var darboties arī deputāti un sabiedrības pārstāvji. Viņiem ir jāizlemj tikai viens jautājums: vai attiecīgais jaunietis viņa pacifiskās un reliģiskās pārliecības dēļ ir atbrīvojams no aktīvā karadienesta un nosūtāms pildīt darba dienestu.

Izskatot konkrētas lietas, jānoskaidro, vai saskaņā ar Latvijas PSR likuma «Par alternatīvo (darba) dienestu» 4. pantu attiecīgo jaunieti vispār var norīkot darba dienestā. Tas nevar tikt piemērots jauniešiem, kas veselības stāvokļa dēļ nav derīgi aktīvajam karadienestam vai kam ir atlikts iesaukšanas laiks, kā arī tiem, kas mācās augstāko mācibu iestāžu klātienes nodaļā vai reliģiskās mācibu iestādēs, ordinētiem garīdzniekiem.

Republikas komisija saņēmusi vairākus iesniegumus, ka rajonu (pilsētu) iesaukšanas komisijas pārkāpj Latvijas PSR likumu «Par alternatīvo (darba) dienestu», neizskatot šos iesniegumus likumā paredzētajā kārtibā. Šādi gadījumi radušies vietējo amatpersonu nelikumīgas rīcības dēl, un Republikas lesaukšanas komisija to neatbalsta. Visām rajonu (pilsētu) iesaukšanas komisijām tā devusi norādījumu iesniegumus laikus nesūtīt alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijām kopā ar materiāliem, kas liecina par attiecīgā jaunieša pacifistisko vai reliģisko pārliecību, kā ari ar citiem dokumentiem, kas, pēc iesaukšanas komisijas domām, būtu jāņem vērā, lemjot jautājumu par darba dienesta piemērošanu.

Jauniešiem, kas šaubās, vai attiecīgā iesaukšanas komisija rīkosies godprātīgi, varētu ieteikt sava iesnieguma norakstu nosūtīt arī alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijai, lai tā no iesaukšanas komisijas pieprasītu visus vajadzīgos materiālus. Iespējami arī citi nodrošinājuma veidi — ierakstītu vēstuļu nosūtīšana, paraksta pieprasīšana par iesnieguma saņemšanu utt. Jo ātrāk un kvalitatīvāk iesaukšanas komisijas sagatavos un visus iesniegumus un materiālus nosūtīs alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijām, jo objektivāk un likumīgāk tiks izlemtas šā pavasara iesaukuma problēmas.

Savukārt jauniešiem jāatceras, ka viņu iesniegumi attiecīgā rajona (pilsētas) iesaukšanas komisijai iesniedzami ne agrāk, kā pēc 18 gadu sasniegšanas, un ne vēlāk, kā dienā, kad saņemta pavēste par iesaukšanu aktīvajā karadienestā.

Sarakste ar alternatīvā (darba) dienesta lietu komisiju kārtojama tikai nolūkā nodrošināt kontroli pār iesaukšanas komisiju darbu ar iesniegumiem par darba dienesta piemērošanu. Iesnieguma nosūtīšana tikai alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijai var būt par iemeslu dažādiem sarežģījumiem jautājuma izlemšanā.

Rajona (pilsētas) iesaukšanas komisijai nodevis iesniegumu par darba dienesta piemērošanu, jaunietis ir tiesigs atteikties no pavēstes par iesaukšanu aktivajā karadienestā. Šis iesniegums aptur pilsoņa iesaukšanu aktīvajā karadienestā līdz iesnieguma izskatīšanai alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā vai tiesā, kur iesnieguma autors atteikuma gadījumā var vērsties kā pēdējā instancē.

Rajonu (pilsētu) iesaukšanas komisijas un alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas, ja šādas ir izveidotas, kā arī jaunieši, kam radušās problēmas, risinot šos jautājumus, var vērsties Republikas Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā pie komisijas sekretāra Latvijas Republikas Ministru Padomes Lietu pārvaldes atbildīgā darbinieka K. Kalniņa (Rigā, Brīvības bulvārī 10, tālrunis 213505), kam jānosūta visi dokumenti, kas adresējami Republikas Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijai.

Šīs komisijas pirmajā sēdē tika izstrādāti un apstiprināti ari melodiskie materiāli rajonu (pilsētu) iesaukšanas komisijām, kas tām ir nosūtīti. Komisija izlēma arī citus jautājumus, kas saistīti ar šis problēmas risināšanu.

Latvijas Republikas Ministru Padomes alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Republikas tieslietu ministra pirmais vietnieks

I. KAUŽĒNS