Par sabiedrības tikumisko atjaunotni

No Barikadopēdija

Starp 1989. gada svarīgākajiem notikumiem mūsu valstī varētu minēt M. Gorbačova tikšanos ar S. Rērihu, kurš bija ieradies Maskavā. Latvijas Rēriha biedrībai pērnais gads bija pirmais tās atjaunotās darbības gads (1988. gada 9. novembrī).

Biedrība par savu mērķi pārbūves apstākļos izvirzījusi veicināt sabiedrības tikumisko atjaunotni, apzināt un īstenot vispārcilvēciskās ētiskas normas, pamatojoties uz N. Rēriha garīgo mantojumu, popularizēt izcilos pasaules kulturas sasniegumus, atbalstīt un piedalīties visas pasaules cīņā par mieru ar devīzi «Miers caur kultūru!», saglabāt un vairot Latvijas un visu te dzīvojošo tautu kultūras bagātības.

Biedrības darbs notiek sekcijās pēc klausītāju interesēm. Rērihu ģimenes literārā mantojuma sekciju vada valdes loceklis A. Makarovs. Tika analizētas un studētas N. Rēriha grāmatas «Morijas ziedi», «Sambala» un «Āzijas sirds».

N. Rērihs ar dzīvesbiedri H. Rērihu vairākkārt ir apmeklējis Rīgu un iepazinies ar tās apkārtni. Te tika radīts vairāk nekā 90 gleznu un etīdes, bet brīvajā laikā vakaros viņi devās uz Pētera baznīcu, kur klausījās Baha ērģeļmūziku.

Šajā sakarībā pērnā gada oktobrī literārā mantojuma sekcijā valdes locekle un Pēterbaznīcas direktore M. Ozoliņa sarīkoja vakaru, kas bija veltīts svētā Pētera baznīcas vēsturei. Saistoša bija arī novembra lekcija «Matērijas evolūcijas likums».

Austrumu filozofijas sekcijā, kuru vada G. Trepše, klausītājiem bija iespēja tuvāk iepazīt Austrumu filozofijas ideju seno pasauli. Viņi noklausījās stāstījumu par Lao Dze, Konfūciju, Pitagoru, Anaksagoru, Apoloniju no Tirānas un Senžermēnas, kā arī par pēdējiem zinātniskiem (pētījumiem un senajām ziņām par nogrimušo teiksmaino Atlantīdu.

Novembrī klausītāji varēja iepazīties ar mūsu tautietes H. Blavatskas dzīvi un jaunradi un viņas radītās Teosofiskās biedrības darbību, kā arī noskatījās N. Rēriha gleznu slaidus no Ņujorkas N. Rēriha muzeja kolekcijas.

Apziņas apvāršņa paplašināšanas sekciju vada V. Baidiņa, kura iepazīstina klausītājus ar Dzīvās ētikas mācības pamatiem, ar tām garīgajām un morālajām prasībām, kas palīdz cilvēkiem mūsu sarežģītajā laikā virzīties pa godpratības ceļu, ienesot pasaulē zināšanas un savstarpēju sapratni.

Aktīvi darbojas pirmsskolas bērnu sekcija, kuru vada republikas Nopelniem bagātās skolotājas O. Freimane un B. Dzelzkalne. Biedrībā izveidota muzikāli mākslinieciskā sekcija, ko vada R. Rudzītis un Z. Gailīte, kura iepazīstināja klausītājus ar savu saistošo darbu «Mūzikas ietekme uz cilvēku».

Latvijas Rēriha biedrība organizējusi vairākus atklātos literāri muzikālos vakarus, kas bija veltīti «Skolotāja dienai», H. Rērihai un citiem.

Kādā no pēdējām pērnā gada oktobra dienām, kad lapu zelts rotāja Rīgas dārzus un parkus, pēc biedrības iniciatīvas Rīgā tikās Rēriha biedrību pārstāvji no valsts sešu republiku 17 pilsētām savā konferencē — vienotības dienās. Tikšanās mērķis bija apmainīties praktiskā darba pieredzē lekciju, izdevniecību, pedagoģiskās un zinātniskās sadarbības jomā. Ne velti apsveikums tikšanās dalībniekiem beidzās ar vārdiem: «Gribētos šo mūsu pirmo tikšanos nosaukt par gara draugu tikšanos, jo mēs visi šeit esam ieradušies, lai apstiprinātu savu ticību gara sadraudzības un suverenitātes spēkam, lai apliecinātu savu uzticību gara gaismai — kultūrai. Cilvēce šobrīd ir briesmās, tā maldās kā pa tumsu, gatava nosmakt haosa viļņos, iegrimt trakojošo kaislību bezdibenī. Notiek liela pasaules pārbūve, kur tiek grauti vecie pasaules pamati, bet jauni pagaidām nav atrasti. Un šajā juceklī, šajā pieaugošajā ekonomiskajā krīzē, šajā cilvēciskajā neizpratnē, kur sajaukušies labā un ļaunā jēdzieni, mums, Rēriha biedrības draugiem, jāizpilda sava misija — jāiededz gara gaisma cilvēku sirdīs!»

Pēc tam bija darbs sekcijās. Viesi no Kijevas pastāstīja par darbu, ko veic bioloģijas zinātņu kandidāte T. Rešetņikova, kura laboratorijas apstākļos pētījusi cilvēka auras iedarbību uz augu pasauli, par ko tiek runāts Agni Jogā.

Matemātikas zinātņu kandidāts S. Tinismagi no Tallinas iepazīstināja ar matemātisko modeli, kāds ir AES izmešu iedarbībai uz dzīvās pasaules ekoloģiju 30 kilometru rādiusā.

PSRS ZA N. Rēriha zinātniskā un kultūras mantojuma apguves Ļeņingradas komisijas zinātniskais sekretārs M. Cirjatjevs pastāstīja par iecerēm PSRS ZA vadībā organizēt institūtu Altajā.

Tikšanas turpinājās Latvijas — Indijas draudzības biedrības majīgajā telpā, kur klātesošos uzrunāja Latvijas Rēriha biedrības locekle, PSRS tautas deputāte, rakstniece Marina Kosteņecka, kura runāja par to, ka visiem gaišajiem spēkiem jāapvienojas, jāvirza savi pūliņi sabiedrības garīgajai atjaunotnei.

Maskavas pedagogs V. Ašikovs ierosināja vienotības dienas turpmāk padarīt par tradicionālo ikgadēju Rēriha biedrību draugu pulcēšanos. Viņš nolasīja konferences dalībnieku apsveikuma tekstu Svjatoslavam Reriham Indijā.

Beidzies pirmais Latvijas Rēriha biedrības darbības gads, un pasaules kņadā skan mierīgā Dzīvās ētikas mācības balss, kas sasniedz pašus apziņas dziļums:

«Pienācis darbības laiks! Tuvākās dienas uzskatiet par ziemas darbības sākumu. Esiet atjautīgi un darbojieties!»

Šī balss nevienam nepārmet, nevienu neaizvaino un nepazemo. Tā stingri un neatlaidīgi aicina visus uz darbu, uz darbu vispārības labā.

 

A. MAKAROVS,

Latvijas Rēriha biedrības valdes priekšsēdētājs