Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts

No Barikadopēdija

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Latvijas Tautas fronte (LTF) ir tautas politiskās aktivitātes rezultātā izveidojusies republikas masu sabiedriskā organizācija, lai aktīvi atbalstītu un iestātos mūsu sabiedrības radikālā pārbūvē saskaņā ar PSKP XXVII kongresa un XIX konferences rezolūciju nostādnēm.

2. LTF darbojas Latvijas PSR Konstitūcijas un likumu ietvaros atbilstoši LTF Statūtiem un Programmai.

3. LTF darbojas ar demokrātiskām, konstitucionāli atzītām metodēm, pilnīgi ievērojot atklātuma principu. Tā kategoriski noraida jebkuru diskrimināciju, naida sludināšanu un varmācības pielietošanu.

4. LTF par savas darbības mērķi uzskata patiesas tautvaldības un demokrātiskas, tiesiskas valsts izveidošanu, Latvijas ekonomikas un kultūras uzplaukumu, nacionālo problēmu noregulēšanu.

5. LTF galvenie uzdevumi ir panākt:

— valsts un sabiedriskās dzīves dziļu demokratizāciju un atklātuma nostiprināšanu un attīstību,

— patiesu republikas suverenitātes Īstenošanu,

— cilvēka un pilsoņu tiesību attīstību un garantēšanu,

— sabiedrības morāli ētisku atjaunotni,

— Latvijas un visu tajā dzīvojošo tautību kultūras bagātību saglabāšanu un pavairošanu,

— tautas labklājību, tās materiālo un garīgo vajadzību apmierināšanu,

 — Latvijas ekonomisko patstāvību un tās nacionālā ienākuma taisnīgu sadali, kā arī ekonomikas harmonisku attīstību,

— sociālā taisnīguma nostiprināšanu visās dzīves sfērās,

— radikālu vides ekoloģisko atveseļošanu,

— demogrāfiskā stāvokļa stabilizāciju un migrācijas krasu ierobežošanu,

— visu republikas tautību līdztiesīgu un lietišķu sadarbību, vienlaikus nodrošinot pamatnācijas pašsaglabāšanos un attīstību.

DARBĪBAS PAMATFORMAS

Savu darbību, īstenojot nospraustos mērķus un uzdevumus, LTF veic daudzveidīgās formās, tai skaitā:

— piedalās pārvaldes procesos, saimniecisko un kultūras pasākumu un ierosmju organizēšanā un veicināšanā, organizē tiem masu atbalstu,

— apkopo, izstrādā un iesniedz valsts orgāniem priekšlikumus, kuri izriet no LTF Programmas.

— iesniedz vietējām tautas deputātu padomēm lēmumu projektus par dažādu vietējas nozīmes jautājumu izlemšanu,

— apspriež publicēto likumu un citu normatīvo aktu projektus un izsaka par tiem savu viedokli,

— likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedz Latvijas PSR Augstākajai Padomei priekšlikumus par jaunu likumdošanas aktu pieņemšanu, spēkā esošo likumdošanas aktu atcelšanu vai grozīšanu.

— piedalās vēlēšanu kampaņā, izvirza deputātu kandidātus, piedalās to darbības programmu apspriešanā un vērtēšanā, izstrādā norādījumus deputātiem, izvirza savus pārstāvjus vēlēšanu komisijās.

— sniedz tautas deputātiem vispusīgu atbalstu, informējot viņus par LTF viedokli un nododot viņiem ekspertu atzinumus par padomē apspriežamiem jautājumiem, organizē viņu tikšanos un cita veida sakarus ar vēlētājiem.

— piedalās uzņēmumu un iestāžu vadītāju un citu vadošo darbinieku, darba kolektīvu padomju un citu vēlētu orgānu vēlēšanās, izvirza tajās savus kandidātus,

— ierosina atsaukt deputātus un citas vēlētas personas, kas nav attaisnojuši vēlētāju uzticību, un piedalās manifestācijās, rīko mītiņus, demonstrācijas un citas akcijas, lai paustu sabiedrībai LTF viedokli.

— izvirza priekšlikumus par tautas aptauju un referendumu sarīkošanu,

— organizē lekcijas, veic pārrunas,

 — sociālistiskā plurālisma ietvaros organizē domu apmaiņas, disputus, kolokvijus, konferences, ekspertu komisijas jautājumos, kas interesē plašus sabiedrības slāņus.

6. LTF cieši sadarbojas ar tautas deputātu padomēm, kā arī ar citām valsts iestādēm, sabiedriskām organizācijām LTF Statūtos un Programmā paredzēto uzdevumu risināšanā.

7. LTF, veicot Statūtos un Programmā paredzētos uzdevumus, cieši sadarbojas ar neformāliem veidojumiem, velc kopējas akcijas un citus pasākumus.

8. LTF visnotaļ sekmē tautas kontroles darbu, veicina tās efektivitāti un nepieciešamības gadījumā piedalās tās pasākumos.

9. LTF sistemātiski sniedz materiālus un paziņojumus presei un citiem masu informācijas līdzekļiem par savu darbību, par uzzinātiem birokrātisma, patvaļas, likumpārkāpumu un bezsaimnieciskuma faktiem, sekmējot to novēršanu.

10. LTF sagatavo un izdod informatīvus materiālus un citus izdevumus par LTF organizācijas un darbības jautājumiem.

11. LTF sadarbojas ar citām pēc saviem mērķiem un uzdevumiem līdzīgām organizācijām un kustībām, kas izveidotas citās PSRS republikās un reģionos, kā arī ārvalstis.

LTF DALĪBNIEKI

12. Par LTF dalībnieku var kļūt ikviens Latvijas PSR pilsonis, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, neatkarīgi no tautības, sociālā stāvokļa, piederības pie citām organizācijām un citiem apstākļiem, ja viņš atzīst LTF Statūtus un Programmu un ar savu aktīvu darbību, savām iniciatīvām un ierosinājumiem atbalsta un veicina LTF mērķus un uzdevumus un to īstenošanu. Visos LTF pasākumos bez tēmēja balsstiesībām var līdzdarboties jaunieši no 14 gadu vecuma.

13. Pilsoņi, kas vēlas kļūt par LTF dalībniekiem, apvienojas vai iestājas LTF grupās. Uzņemšana notiek ar vienkāršu balsu vairākumu.

14. LTF dalībnieki ar savu personisko uzvedību un darbu rāda savu atbilstību LTF mērķiem, uzdevumiem un darbības pamatprincipiem.

15. LTF dalībnieki ir tiesīgi:

— piedalīties visos pasākumos, ko veic LTF, izteikt savus uzskatus, izvirzīt priekšlikumus un apspriest izvirzītos jautājumus. Piedalīšanās pasākumos ir labprātīga,

— organizēt pasākumus, kas atbilst LTF Statūtiem un Programmai,

— piedalīties vēlēšanās un tikt izvēlētam LTF orgānos.

16. LTF dalībnieks aizpilda tipveida dalībnieku uzskaites lapu un labprātīgi maksā dalībnieku naudu apmērā no 20 kap. līdz 1 rublim mēnesī. Puse šīs summas paliek grupu un nodalu rīcībā, otra puse tiek nodota LTF valdei. Līdzekļu sadalījumu starp grupām un nodaļām nosaka nodaļas konference.

17. LTF dalībnieks var brīvi izstāties no LTF, par to paziņojot grupas pārstāvim.

18. LTF dalībnieks var tikt izslēgts no LTF ar grupas lēmumu, ja tas rupji pārkāpj Statūtus vai citādā veidā apkauno LTF dalībnieka vārdu. Šādu lēmumu var pārsūdzēt LTF augstākstāvošajā instancē. Domes locekļus var izslēgt ar Domes lēmumu.

ORGANIZATORISKA UZBŪVE

19. LTF dalībnieki, kas strādā vienā darba vietā, dzīvo vienā apvidū vai kam ir citas kopīgas saites, apvienojas grupas, kurās jābūt ne mazāk kā 3 dalībniekiem. Grupas ievēlē pārstāvi un viņa vietnieku (-us). Grupas pārstāvis organizē grupas darbu, rīkojas ar tās naudas līdzekļiem. Jaunizveidotās grupas reģistrējas LTF valdē, kura pārbauda to atbilstību Statūtiem un Programmai.

20. Rajonos, pilsētās, kā arī lielos uzņēmumos un iestādēs, kur ir vairāk nekā 200 dalībnieku, grupu pārstāvji un citu izvirzīto dalībnieku konference var izveidot rajona, pilsētas (uzņēmuma, iestādes) nodalu. Konference ievēlē nodaļas pārstāvi, valdi un revīzijas komisiju, apstiprina nodaļas budžetu, nepieciešamības gadījumā izveido komisijas galvenajos darbības virzienos, nosaka nodaļas pārstāvja, valdes un komisiju kompetenci.

Nodaļas pārstāvis organizē nodaļas darbu, sasauc valdes sēdes, pārstāv to valsts un sabiedriskās iestādēs, rīkojas budžeta ietvaros ar tās naudas līdzekļiem.

21. Neformālie veidojumi, kuru visi dalībnieki atzīst LTF Statūtus un Programmu, var tikt apvienoti LT frontē ar grupu vai nodalu tiesībām.

22. LTF kongress ir LTF augstākais lēmējorgāns. Tas sanāk vienreiz gadā. Ārkārtējo kongresu var sasaukt, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 Domes locekļu.

23. LTF kongress:

— pieņem lēmumu par LTF izveidošanu un likvidāciju,

— pieņem LTF Programmu un Statūtus, izdara tajos grozījumus,

— apspriež un izlemj LTF darbības svarīgākos jautājumus,

— apstiprina LTF kārtējās darbības galvenos virzienus,

 — ievēlē uz vienu gadu LTF Domi, revīzijas komisiju un LTF priekšsēdētāju,

— noklausās un vērtē LTF priekšsēdētāja, Domes un revīzijas komisijas pārskatus par to darbību,

— apstiprina LTF budžetu.

Kongress savus lēmumus pieņem ar 2/3 balsu vairākumu.

24. LTF Dome darbojas kongresu starplaikā, izskata un izlemj LTF darbības jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai kongresa kompetencē.

LTF Dome:

— sasauc LTF kongresus un nosaka pārstāvības kārtību šajos kongresos, — ievēlē uz vienu gadu valdi, kā arī komitejas LTF galvenajos darbības jautājumos, apstiprina atbildīgo sekretāru,

— iesniedz LTF vārdā likumprojektus LPSR Augstākajai Padomei, ierosinājumus un priekšlikumus citās valsts iestādēs,

— sniedz paziņojumus par aktuāliem sabiedriskās dzīves jautājumiem,

— apstiprina LTF saimnieciskās darbības virzienus un štatus,

 — LTF Dome sanāk pēc savas iniciatīvas, to var sasaukt arī valde un LTF priekšsēdētājs.

LTF Dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās darbībā piedalās ne mazāk kā 2/3 locekļu. Lēmumus pieņem ar klātesošo 2/3 balsu vairākumu.

25. Valde ir LTF pastāvīgais darba orgāns. Tā:

— vajadzības gadījumā sasauc LTF Domes sēdes un gatavo kopīgi ar Domes komitejām jautājumus Domes apspriešanai,

— organizē LTF kongresa un Domes lēmumu izpildi,

— veic LTF darbības pastāvīgo vadību,

— organizē darba grupas, ekspertu komisijas, piesalstot attiecīgus speciālistus:

— rīkojas ar LTF līdzekļiem budžeta ietvaros, apstiprina personas, kam ir tiesības parakstīt naudas dokumentus un līgumus.

Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 2/3 tās locekļu. Lēmumus pieņem ar 2/3 balsu vairākumu no klātesošiem.

Valdei nav pastāvīga priekšsēdētāja, tās sēdes vada valdes locekļi pēc kārtas. Valdes sēdē pieņemtos lēmumus paraksta sēdes priekšsēdētājs. Valdes sēdēs piedalās Domes izveidoto komiteju priekšsēdētāji ar padomdevēju balsstiesībām.

Valdes sēdes laiku nosaka pati valde. Nepieciešamības gadījumos valdes sēdi var sasaukt LTF priekšsēdētājs, kā arī iepriekšējās valdes sēdes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai arī, ja to prasa 1/3 valdes locekļu.

26. LTF priekšsēdētājs pārstāv LTF valsts orgānos, iestādēs, kā arī sabiedriskās organizācijās. Viņš tajos pauž LTF viedokli, balstoties uz kongresa un Domes lēmumiem. Viņam ir tiesības sasaukt Domes un valdes sēdes un piedalīties tajās. LTF priekšsēdētājs paraksta kongresa un Domes pieņemtos lēmumus.

Vienu un to pašu personu par LTF priekšsēdētāju var ievēlēt ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

27. LTF Domes komitejas, kas izveidotas LTF darbības galvenajos virzienos, sastāv no Domes locekļiem, kā arī no citiem LTF dalībniekiem. Komitejas var savā darbībā iesaistīt ar padomdevēja balsstiesībām citus speciālistus un sabiedriskus darbiniekus, kuri piekrīt LTF Programmai un ir ar mieru atbalstīt tās darbību.

Domes komitejas:

— kopīgi ar valdi sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus Domes sēdēm un LTF kongresam,

— izstrādā darba programmas,

— sagatavo likumu un citu normatīvo aktu projektus, kā arī priekšlikumus iesniegšanai valsts un sabiedriskos orgānos,

— apspriež citus aktuālus jautājumus, kas interesē sabiedrību un izstrādā par tiem savus atzinumus,

— izstrādā citas rekomendācijas Domei un valdei.

28. Vēlēšanas visos LTF līmeņos notiek aizklāti.

LTF MANTA, FINANSES UN ŠTATI

29. LTF ir sava manta un finansiālie līdzekli, kuri glabājas bankas kontos. Šos līdzekļus veido:

— dalībnieku naudas maksājumi,

— brīvprātīgi ziedojumi.

— ienākumi no tirdzniecības ar LTF atribūtiku, izdevumiem un cita veida pasākumiem.

30. LTF līdzekļi tiek izlietoti, lai nodrošinātu LTF saimniecisko un organizatorisko darbību (telpu īri, sakaru nodrošināšanu, štata darbinieku atalgošanu u. c).

31. LTF priekšsēdētājs, Domes, valdes un revīzijas komisijas locekļi savus pienākumus veic sabiedriskā kārtā. LTF valde var tiem atlīdzināt faktiskos izdevumus, kas ir saistīti ar viņu pienākumu pildīšanu.

32. LTF ir savi štata darbinieki, kas pieņemti organizatorisku un tehnisku pienākumu veikšanai.

33. LTF revīzijas komisija, tās nodaļu revīzijas komisijas kontrolē LTF budžeta, nodaļu un grupu finansiālo darbību.

LTF TIESISKAIS STĀVOKLIS UN ATRIBŪTIKA

34. LTF un tās nodaļām ir juridiskas personas tiesības.

35. LTF ir sava atribūtika, kuru apstiprina kongress.

36. LTF valdei un tās nodaļu valdēm ir zīmogs ar savu nosaukumu.