Latvijas Tautas frontes Domes lēmums

No Barikadopēdija
Latvijas Tautas frontes Domes lēmums par tiesiskas valsts izveidi

Latvijas Tautas frontes Dome, ņemot vērā LTF nodaļu, grupu un dalībnieku viedokļus, uzskata, ka pārbūves procesa realizēšanai, tiesiskās valsts izveidei, sabiedrības dzīves demokratizācijai, ikvienas nācijas un tautības interešu aizstāvībai ir nepieciešams izdarīt būtiskus grozījumus PSRS, savienoto republiku konstitūcijās un pieņemt jaunus, demokrātiskus vēlēšanu likumus. Likumprojekti, kas pašlaik nodoti visas tautas apspriešanai, nenodrošina šo mērķu sasniegšanu. Projekti ir sasteigti, izstrādāti šaurā lokā, tie nepilnīgi atspoguļo partijas XIX Vissavienības konferences lēmumus, bet dažviet deformē to idejas.

Projektos nav nostiprināts partijas XIX Vissavienības konferences kurss uz tautas sociālistiskās pašpārvaldes izvēršanu, varas pilnīgu nodošanu padomēm, PSRS augstākās valsts varas struktūra un kompetence tiek veidota izteikti centralizēti. Šī centralizācija ir pat lielāka nekā spēkā esošajā Konstitūcijā.

Būtiski tiek ierobežota nelielo savienoto republiku līdzdalība PSRS orgānu darbībā un to suverēnās tiesības demokrātiskiem principiem – vispārējām, vienlīdzīgām un tiešām vēlēšanām. Par demokrātisku nevar atzīt 1/3 deputātu vietu piešķiršanu Vissavienības mēroga sabiedrisko organizāciju centrālo orgānu pārstāvjiem.

Neraugoties uz to, ka PSRS ir savienota valsts, svarīgi PSRS Konstitūcijas grozījumi ir izstrādāti un nodoti visas tautas apspriešanai bez visu suverēno padomju republiku līdzdalības un to viedokļu noskaidrošanas.

Ņemot vērā minētos apstākļus, LTF nolemj:

1. Atzīt, ka visas tautas apspriešanai nodotie likumprojekti par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozīšanu un papildināšanu un PSRS tautas deputātu vēlēšanām pašreizējā redakcijā ir nepieņemami. To pieņemšana šādā veidā var nopietni kavēt pārbūves procesu un tiesiskas valsts veidošanu, graut PSRS starptautisko autoritāti. Laika posms, kas atlicis līdz PSRS Augstākās Padomes sesijai, ir pilnīgi nepietiekošs šo projektu būtiskai pārstrādei.

Dziļai padomju sabiedrības politiskās sistēmas reformai un padomju federācijas pārveidei uz konsekventi ļeņiniskiem principiem ir nepieciešama spēkā esošās PSRS Konstitūcijas kompleksa pārstrādāšana, veidojot pilnīgi jaunu tās redakciju. Tas jādara, balstoties uz pietiekami plašu visu savienoto republiku līdzdalību pēc tam, kad šīs republikas būs pārstrādājušas savas konstitūcijas. Tāpēc nepieciešams izveidot autoritatīvu PSRS Konstitūcijas komisiju kā republiku kopdarbības formu federatīvai konstitucionālo normu jaunradei.

2. Lai nodrošinātu PSRS Augstākās Padomes demokrātisku vēlēšanu sarīkošanu 1989. gada sākumā, ierosināt pieņemt pagaidu nolikumu par šīm vēlēšanām. Šī nolikuma izstrādāšanai par pamatu varētu ņemt publicēto likumprojektu par PSRS tautas deputātu vēlēšanām, izdarot tajā šādus grozījumus:

- atteikties no tautas deputātu ievēlēšanas no sabiedriskajām organizācijām;

- konsekventi realizēt principu: PSRS Augstākajai Padomei tieši pakļauto valsts pārvaldes orgānu vadītāji nevar vienlaikus būt PSRS Augstākās Padomes deputāti, un attiecināt šo principu arī uz PSRS ministriem, valsts komiteju priekšsēdētājiem un resoru vadītāju vietniekiem;

- noteikt, ka uz katra deputāta vietu jāizvirza ne mazāk kā divi kandidāti;

- noteikt, ka ir reģistrējami visi likumā noteiktā kārtībā izvirzītie kandidāti. Apgabalu vēlēšanu sapulces sasaucamas tikai tādēļ, lai darītu zināmas un apspriestu kandidātu priekšvēlēšanu programmas;

- nodrošināt visiem oficiāli reģistrētajiem deputātu kandidātiem vienādu pieeju masu informācijas līdzekļiem;

- nodrošināt centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā visu savienoto republiku pārstāvju līdzdalību. Apgabalu vēlēšanu komisijas veidot no sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem;

- izslēgt no apgabalu vēlēšanu komisiju pilnvaru loka deputātu kandidātu izvirzīšanas organizēšanu;

- noteikt, ka vēlētāji var piedalīties vēlēšanās tikai savās pastāvīgajās dzīves vietās. Personas, kas uz laiku izbraukušas no savas dzīves vietas, var piedalīties vēlēšanās pa pastu vai citādās formās;

- ņemot vērā, ka karaspēka daļas tiek formētas no dažādu republiku pārstāvjiem un atrodas atsevišķu republiku teritorijā pagaidām, noteikt, ka karaspēka daļās dienējošie karavīri piedalās tikai Savienības Padomes vēlēšanās īpaši izveidotos vēlēšanu apgabalos.

3. Aicināt visas LTF nodaļas un grupas

- organizēt darba kolektīvos publicēto projektu vispusīgu apspriešanu, atklājot šo projektu trūkumus un dodot tiem attiecīgu novērtējumu un nosūtot tos Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam;

- organizēt tikšanās ar PSRS un Latvijas PSR Augstāko Padomju deputātiem, izklāstīt tiem vēlētāju viedokli par apspriežamajiem likumprojektiem un dot tiem norādījumus atbilstoši vēlētāju gribai.

4. Aicināt visus Latvijas iedzīvotājus vērsties pret mēģinājumiem ierobežot demokrātiskās brīvības un republikas tiesības un nosūtīt attiecīgas telegrammas un vēstules Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam.

5. Aicināt Latvijas PSR Augstāko Padomi kā republikas augstāko varas orgānu izteikt savu attieksmi pret mēģinājumiem ierobežot suverēnas republikas statusu Latvijas PSR.

6. Uzdot LTF valdei kopīgi ar Igaunijas Tautas fronti un Lietuvas Pārbūves kustību izstrādāt kopīgu platformu attiecībā uz ierosinātajiem Konstitūcijas grozījumiem un paziņot to citām savienotajām republikām.

7. Aicināt Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija, Latvijas PSR Ministru Padomes, LĻKJS CK un Latvijas Arodbiedrību republikāniskās padomes vadību veikt analoģiskus pasākumus.

8. Aicināt visus PSRS Augstākās Padomes deputātus, kas pārstāv Latvijas PSR, pirms izbraukšanas uz PSRS Augstākās Padomes sesiju tikties ar LTF Domes pārstāvjiem, lai izstrādātu republikas pārstāvju vienotu pozīciju sesijā apspriežamajos jautājumos.

Latvijas Tautas frontes Domes lēmums