Par izdevniecības darbību

No Barikadopēdija
LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS CENTRĀLAJĀ KOMITEJĀ

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs šā gada pirmajā sēdē izskatīja dažus Latvijas Komunistiskās partijas CK izdevniecības darbības pārkārtošanas jautājumus.

Apspriešanas laikā tika uzsvērts. ka masu informācijas līdzekļi ieņem svarīgu lomu sabiedrības dzīves pārkārtošanas procesos, visās sfērās nostiprinot atklātuma, publiskuma un patiesīguma garu. Tajā pašā laikā reālās politiskās cīņas apstākļos partijas prese izjūt arvien lielāku konkurenci no citu sabiedriski politisko organizāciju izdevumu puses, bieži vien atrodoties nelabvēlīgākos apstākļos nekā daži šo organizāciju vadošie izdevumi.

Lai paplašinātu redakciju patstāvību to finansiāli saimnieciskajā darbībā un palielinātu preses darbinieku ieinteresētību darba rezultātos, ar 1990. gadu visu republikas laikrakstu un žurnālu redakcijām tiek piešķirtas tiesības patstāvīgi noteikt struktūru un štatus vienotā darba samaksas fonda ietvaros. To veido redakciju darbinieku darba algas fonds un redakciju fonda līdzekļi, kā arī nepieciešamības gadījumā tā honorāru fonda daļa, kas paredzēta izmaksāšanai štata darbiniekiem.

Atļauts noteikt piemaksas augsti kvalificētiem speciālistiem un laikrakstu un žurnālu darbiniekiem, kas prot svešvalodas un izmanto tās savā ikdienas praktiskajā darbā, kā arī piemaksas par profesiju (amatu) savienošanu un veikto darbu apjoma palielināšanu, ieviest gabaldarba algu vai citas samaksas formas.

Atļauta arī darba līgumos paredzēta samaksa par redakciju konsultantu pakalpojumiem.

Sakarā ar to, ka pieaug vajadzības pēc reklāmas, atļauts laikrakstos un žurnālos izmantot līgumcenas par reklāmas un informācijas materiālu (izņemot pilsoņu sludinājumus) publicēšanu, taču ne zemākas par noteiktajiem izcenojumiem.

Latvijas Komunistiskās partijas CK izdevniecībai un izdevniecībai «Avīze» atļauts nodibināt tiešos sakarus ar ārzemju firmām un saņemt valūtu par laikrakstu un žurnālu eksportu, daļu summas piešķirot šo izdevumu redakcijām.

Saskaņā ar PSRS Likumu par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību pieņemts lēmums līdz šā gada 1. martam izstrādāt Latvijas Komunistiskās partijas CK izdevniecības darbības koncepciju un izdevniecības un redakciju attiecību ekonomisko modeli, paredzot iespēju noslēgt divpusējus līgumus, kas regulētu to ražošanas un finansiālo darbību.

Pieņemts lēmums līdz šā gada 1. aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai jaunu republikānisko un vietējo laikrakstu un žurnālu nominālu, kā arī to abonēšanas jauno cenu projektu.

Pieņemts Latvijas Komunistiskās partijas CK izdevniecības un CK ideoloģijas daļas priekšlikums, sākot ar 1990. gada martu, pārtraukt republikānisko partijas laikrakstu izdošanu svētdienās, tos laižot klajā divkāršā apjomā sestdienās.