Latvijas Tautas frontes Domes rezolūcija

No Barikadopēdija

Pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā un sociāli politiskajā situācija ir svarīgi:

1. Saglabāt mūsu vienotības virsmērķi – nepieļaut demokratizācijas procesa pārtraukšanu, apzinoties, ka šis process joprojām nav kļuvis neatgriezenisks. Jebkādi mēģinājumi radīt šķelšanos mūsu kustībā, izmantojot zināmas atšķirības aktuālo problēmu novērtējumā un darbības taktikā, uzskatāmi par bīstamiem gan Tautas frontei, gan tās sabiedrotajiem. Tomēr mēs nedrīkstam atkāpties no mūsu Programmā deklarētajiem vispārcilvēciskajiem principiem politikā, ekonomikā, kultūrā un jo īpaši – starpnacionālajās attiecībās.

Aicinot konsekventi risināt latviešu tautas un visas Latvijas sabiedrības asās problēmas, Tautas frontei jāapvieno visu Latvijas tautu progresīvo spēku centieni un griba. LTF atbalsta visus konsekventi demokrātiski noskaņotos cilvēkus – gan Komunistiskajā partijā, gan nacionālajās kultūras biedrībās, gan Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā un Vides aizsardzības klubā, gan tajā krievu un citu tautību daļā, kura ir gatava kopā ar mums iet grūto ceļu uz Latvijas ekonomisko un politisko suverenitāti. Latvijas demokrātiskas attīstības un iekšpolitiskā stāvokļa stabilizācijas interesēs viens no svarīgākajiem LTF uzdevumiem ir tās ideju, mērķu un darbības popularizācija strādniecības, un it sevišķi – krieviski runājošās sabiedrības vidū, iesaistot LTF nodaļas, informācijas centru, kā arī masu informācijas līdzekļus.

2. Atbalstīt tos republikas vadītājus, kuri ar savu darbību un nostāju, īpaši pēdējā laikā, parādījuši uzticību suverēnas Latvijas interesēm.

3. Par vienu no pašreizējās LTF darbības smaguma punktiem atzīt alternatīva republikas ekonomiskās patstāvības modeļa izstrādi. Šai izstrādei jāiekļauj LTF politiskās nostādnes Latvijas suverenitātes jautājumā, jo sevišķi ievērojot ekonomiskā modeļa atbilstību veidojamajai republikas kompleksās dabas aizsardzības shēmai. Īpaša vērība LTF ikdienas darbībā jāveltī visu strādājošo un pensionāru ekonomisko interešu un sociālo tiesību aizstāvībai – jo sevišķi apzinoties to sarežģīto posmu, kuru ievadīs republikas pāreja uz saimniecisko aprēķinu, sākot ar 1990. gada 1. janvāri.

Šajā sakarā jāveic sekojošais:

1. LTF Dome uzdod LTF komiteju vadītājiem organizēt un nodrošināt konkrētu detalizētu LTF uzdevumu izstrādi līdz 01.06.89.

2. LTF Dome uzdod LTF valdei līdz 01.06.89. izstrādāt konsekventu LTF politisko nostādņu projektus jautājumos par PSRS tautas deputātu platformu (līdz 20. maijam), par Latvijas jauno Konstitūciju, pilsonību, par gaidāmajām LPSR tautas deputātu vēlēšanām.

3. LTF Dome uzdod LTF vēlēšanu koordinācijas centram izvērst darbību organizatoriskajā un politiskajā jomā. Nākošajā Domes sēdē iepazīstināt Domi ar organizatoriskās taktikas un sagatavošanas perioda pamatuzdevumiem, gatavojoties LPSR tautas deputātu vēlēšanām. Darīt zināmu LTF pozīciju šajos jautājumos visiem LTF atbalstošo organizāciju vadītājiem. Organizēt kopīgas visu progresīvo sabiedrisko organizāciju pilnvaroto pārstāvju regulāras konsultatīvās tikšanās vēlēšanu koordinācijas jautājumos.

4. LTF Dome uzdod LTF valdei organizēt un izsludināt konkursu LTF nodaļās par jauna nolikuma izstrādi LTF organizatoriskās struktūras uzlabošanai. Attiecināt šo konkursu principu arī uz citu aktuālu problēmu risinājumu veidiem.

5. LTF Dome uzdod LTF valdei izstrādāt pieņemto rezolūciju un lēmumu izpildes kontroles sistēmu.

Rezolūcija pieņemta Domes sēdē 1989. gada 22. aprīlī