Par patstāvīgas Latvijas Komunistiskās partijas statusu

No Barikadopēdija

Latvijas tautas interešu vārdā Latvijas Komunistiskajai partijai jākļūst par patstāvīgu partiju, kas darbojas republikas sabiedriski politiskās sistēmas sastāvā uz līdztiesīgas partnerības principiem.

Tās statusam jāatbilst reālajai politiskajai situācijai un šodienas konkrētajām vajadzībām, sevī ietverot arī tautas centienus realizēt nāciju pašnoteikšanās tiesības un suverēnas, demokrātiskas, sociālistiskas Latvijas valsts izveidošanu.

Pamatojoties uz LPSR Augstākās Padomes pieņemto Latvijas valsts suverenitātes deklarāciju, LKP nevar būt politiski un organizatoriski pakļauta nevienai citai partijai, bet tai jānodrošina tikai Latvijas iedzīvotāju tiesību, brīvību un interešu aizstāvība.

Patstāvīga Latvijas Komunistiskā partija ir 1904. gada izveidotās LSDSP vēsturisko tradīciju mantiniece.

1940. gada rudenī Latvijas Komunistisko partiju, kas bija pilnīgi patstāvīga no 1920. gada, ar VK(b)P CK Politbiroja lēmumu iekļāva VK(b)P sastāvā bez attiecīga lēmuma pieņemšanas LKP augstākajos orgānos, ignorējot partijas demokrātiskās normas un Statūtu prasības.

Balstoties uz vēsturiski izveidojušos LKP daudznacionālo sastāvu, tā spēj nodrošināt dažādu tautību cilvēku sadarbību partijā un sabiedrībā uz vispārcilvēcisku principu, līdztiesības un sociālā taisnīguma principu pamata. Latvijas Komunistiskajai partijai jārada drošības sajūta visu Latvijas iedzīvotāju vidū par nākotnes perspektīvām un jāveicina cilvēka vispusīga materiāla, intelektuāla un tikumiska attīstība.

Tās galvenais mērķis nostiprināt tautvaldību, likuma augstāko varu, demokrātiju, nodrošināt katram cilvēkam plašu politisko un sociālo tiesību spektru.

LKP iestājas par to, ka ikviena cilvēka vispusīgai attīstībai jākļūst par priekšnoteikumu visu Latvijas iedzīvotāju brīvai attīstībai.

Šādus demokrātiskā sociālisma principus Latvijas Komunistiskā partija īstenos savā darbībā.

Latvijas Komunistiskā partija ir brīvprātīga sabiedriski politiska organizācija, kas uz demokrātiskā sociālisma principu pamata apvieno dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus un darbojas visā tās teritorijā.

Tai ir savi Statūti un Programma, un tās darbība nevar būt pretrunā ar LPSR Konstitūciju.

Latvijas Komunistiskās partijas patstāvības deklarācija ir vienreizējs akts, bet tās realizācija ir process, kas būs atkarīgs no republikas komunistu vienotības un saliedētības, no visu iedzīvotāju atbalsta.

Latvijas Komunistiskās partijas patstāvībai jānodrošina kardinālu attiecību pārveide ar PSKP, kam no centrālisma, norādījumu saņemšanas «no augšas», lēmumu saskaņošanas, administratīvi birokrātiskās vadības un pakļautības attiecībām jākļūst par līdztiesīgas sadarbības, partnerības, savstarpējas cieņas un solidaritātes attiecībām. Šīm attiecībām, jābalstās uz pārbūves stratēģisko mērķu un izvirzīto uzdevumu kopību, to sasniegšanai nepieciešamās darbības koordināciju. Šo mērķu realizēšanai LKP var piedalīties PSKP vēlēto politisko orgānu darbā uz paritātes principiem.

LKP pārveidošana no apgabala organizācijas par patstāvīgu Latvijas Komunistisko partiju veicinās tālāku PSKP demokratizāciju, organizatorisko struktūru radikālu maiņu, dogmatizēto partijas celtniecības principu pārskatīšanu un varas monopola radīto kadru politikas deformāciju likvidēšanu.

Pasludinot Latvijas Komunistiskās partijas patstāvību, par tās biedru, var kļūt katrs PSKP biedrs, kas līdz šim darbojies Latvijas partijas organizācijā un atzīst LKP Statūtus un Programmu.

Mēs ceram, ka Latvijas komunisti būs saliedēti un apvienosies patstāvīgā Latvijas Komunistiskajā partijā, kuras galvenais mērķis ir kalpot cilvēkam, savai tautai.

 

Aicinājuma

Latvijas komunistiem

programmatisko dokumentu

 izstrādāšanas darba grupa