Neatkarīgas Latvijas lauku jaunatnes apvienības programma

No Barikadopēdija

Kas mēs esam?

Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (NeLLJA) ir uz lauku jaunatnes sabiedriskās aktivitātes pamata izveidojusies brīvprātīga, patstāvīga, sabiedriska jaunatnes organizācija.

Ko mēs vēlamies?

NeLLJA mērķis ir sekmēt strādīga, izglītota un kulturāla jaunā cilvēka izaugsmi.

NeLLJA iestājas par Latvijas politisko un ekonomisko neatkarību, atzīstot demokrātiju par vienīgo valsts pārvaldes principu.

Kā to sasniegt?

DARBS:

— organizē profesionālo iemaņu apguvi bērniem un jauniešiem (profesionālās meistarības konkursus, saietus, izstādes, salidojumus u.c.);

— palīdz pilsētu jauniešiem organizēt darbu lauksaimniecībā;

— organizē jauno lauksaimnieku pieredzes un informācijas apmaiņu, rada iespēju stažēties ārvalstīs;

— veicina racionalizācijas priekšlikumu izstrādi un popularizēšanu;

— piedalās ekoloģiski tīras lauksaimniecības produkcijas ražošanā un realizēšanā;

— materiāli palīdz jaunsaimniekiem, kuri ir apvienības biedri.

IZGLĪTĪBA:

— veicina lauksaimniecības zināšanu izplatīšanu;

— organizē ekonomikas pamatu, mājamatniecības, mājturības, svešvalodu, ekoloģisko un citu lauku jaunatnei nepieciešamo apmācību.

KULTŪRA:

— popularizē un kopj latviešu tautas kultūrvēsturiskās tradīcijas un svētkus;

— sevišķu vērību veltī lauku jaunās ģimenes nostiprināšanai;

— veicina patriotisma un nacionālās pašapziņas veidošanos;

— rīko saietus, nometnes un citus savstarpējās bagātināšanās sarīkojumus lauku kultūras, izglītības un apkalpojošās sfēras darbiniekiem;

— veicina latviešu tautas garīgā mantojuma apgūšanu;

— piedalās sabiedrisko centru un lauku sētu sakopšanā;

— attīsta starptautiskos sakarus ar citu valstu jaunatnes organizācijām un kustībām;

— organizē un sekmē sporta pasākumus laukos;

— darbojas Latvijas lauksaimniecības vēstures izpētē.

NeLLJA darbojas ciešā sadarbībā ar LLS. Ar pārējām sabiedriskajām un sabiedriski politiskajām organizācijām un partijām sadarbojas uz līdztiesīgas partnerības pamata.

NeLLJA veic saimniecisko darbību.