Par pārstāvības normām LTF dibināšanas kongresā

No Barikadopēdija

Līdz š. g. 21. septembrim LTF koordinācijas centrā piereģistrētas vairāk nekā 2300 atbalsta grupas ar apmēram 85 tūkstošiem dalībnieku (pieaugums, salīdzinot ar agrāk publicētajiem skaitļiem, radies, precizējot informāciju). Kopējais plānotais LTF dibināšanas kongresa delegātu skaits — 1000. Lai nodrošinātu iespējami vienmērīgāku visu sociālo slāņu, lauku apvidu un pilsētu pārstāvību kongresā un dotu iespēju arī mazākām atbalsta grupām izvirzīt savus delegātus, tiek noteiktas šādas pārstāvības normas:

Rīgas grupas ar 60 līdz 119 dalībniekiem un pārējās grupas ar 50 līdz 110 dalībniekiem katra izvirza 1 delegātu, grupas ar 120 līdz 239 dalībniekiem izvirza pa 2 delegātiem, grupas ar 240 līdz 479 dalībniekiem — pa 3 delegātiem un grupas ar vairāk nekā 480 dalībniekiem — pa 4 delegātiem.

Mazās grupas saskaņā ar mandātu komisijas ieteikumiem apvienojas tā, lai Rīgas grupās būtu vismaz 80 dalībnieku, bet pārējās grupās — vismaz 50 dalībnieku. Katra šāda apvienota grupa ievēl 1 delegātu.

LTF iniciatīvas grupām (ieskaitot radošo savienību Kultūras padomi), koordinācijas centram un kongresa organizācijas komitejai kopumā tiek izdalītas 100 delegātu vietas.

Lūdzam ievērot, ka dalībnieku skaits atbalsta grupās tiek noteikts, balstoties uz koordinācijas centrā laikā saņemtajiem dalībnieku sarakstiem. Šajos sarakstos nefiksētie jaunie LTF dalībnieki var piedalīties delegātu vēlēšanās, bet, nosakot grupas delegātu kvotu, netiek ņemti vērā.

Delegātu vēlēšanas atsevišķās (vai apvienotās) grupās notiek aizklāti, piedaloties ne mazāk par 2/3 dalībnieku. Apvienoto grupu delegātu vēlēšanas var notikt arī atsevišķi pa grupām pēc grupu pārstāvju saskaņota vienota kandidātu saraksta. Par ievēlētiem uzskatāmi kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, bet ne mazāk kā 2/3 no kopējā balsu skaita.

Delegātam, ierodoties uz kongresu, jāuzrāda pilnvara, ko parakstījuši vēlēšanu sapulces vadītājs un protokolists. Atbalsta grupu pārstāvji var saņemt pilnvaru veidlapas LTF koordinācijas centrā darbdienās no plkst. 10 līdz 19. Tiks atzītas tikai uz šīm veidlapām rakstītas pilnvaras.

Kongresa mandātu sadali vada Aivars Endziņš no LVU Juridiskās fakultātes. Informāciju, izmantojot skaitļošanas tehniku, apstrādā LVU Fizikas un matemātikas fakultātē Ēvalda Ikaunieka vadībā.

Aicinām visus rūpēties, lai par LTF dibināšanas kongresa delegātiem kļūtu cilvēki, kuri ar pilnu atbildību var izteikt savu atbalsta grupu intereses un var pieņemt lēmumus, kas noteiks LTF darbības mērķus un konkrētus veicamos darbus!

LTF KONGRESA

ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA

Organizācijas komiteja vienlaikus informē, ka 29. septembrī plkst. 12 Rakstnieku savienībā notiks preses konference, uz kuru tiek aicināti visi žurnālisti.