Organizācijas komitejas paziņojums

No Barikadopēdija
Latvijas PSR Tautu forums

Latvijas PSR Tautu foruma sarīkošanas organizācijas komiteja paziņo, ka saņemti daudzi priekšlikumi par foruma organizēšanu.

Republikas iedzīvotāji savās vēstulēs un mutvārdu iesniegumos aktīvi atbalsta foruma sarīkošanas ideju un izsaka cerību, ka Tautu forums sekmēs visu republikas veselīgo spēku konsolidāciju, Padomju Latvijas tautu draudzības nostiprināšanu, svarīgu republikas sabiedriski politiskās un kultūras dzīves jautājumu konstruktīvu apspriešanu.

Izlemjot jautājumus, kas saistīti ar foruma sarīkošanu, organizācijas komiteja ņem vērā lietišķus pilsoņu priekšlikumus. Tā, pilsoņu V. Kalniņa, P. Bondarenko, V. Parhomenko, A. Maslovska un citu priekšlikumus organizācijas komiteja izmantoja, nosakot Tautu foruma delegātu ievēlēšanas kārtību. Ievērojot J. Kovaļova, D. Elsbergas, A. Slokas, J. Spīsa un daudzu citu ieteikumus, izstrādāta forumā apspriežamo jautājumu tematika. Pilsoņu domas ņemtas vērā, izlemjot arī citus jautājumus, tajā skaitā par preses centra izveidošanu, foruma devīzi un simboliku, organizācijas komitejas darba atspoguļošanu presē un televīzijā.

Mēs lūdzam arī turpmāk pilsoņus un organizācijas iesniegt organizācijas komitejai konstruktīvus priekšlikumus par Tautu foruma sarīkošanu un foruma rezolūcijas projektiem.

LATVIJAS PSR TAUTU FORUMA

SARĪKOŠANAS

ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA