Par pasākumiem demogrāfiskās situācijas uzlabošanai republikā

No Barikadopēdija
[[CN19870809|]]
LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS CENTRĀLAJĀ KOMITEJĀ, LATVIJAS PSR MINISTRU PADOMĒ UN LATVIJAS REPUBLIKĀNISKAJĀ ARODBIEDRĪBU PADOMĒ

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja, Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Republikāniskā arodbiedrību padome pieņēmušas lēmumu «Par pasākumiem demogrāfiskās situācijas uzlabošanai republikā».

Lēmumā atzīmēts, ka darbs, ko republikā veic, lai radītu labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju dabiskajam pieaugumam, pozitīvi ietekmē demogrāfiskos procesus. Palielinājusies dzimstība, samazinājusies iedzīvotāju, arī bērnu, mirstība.

Tomēr demogrāfiskā situācija republikā joprojām ir saspringta. Dzimstība nenodrošina iedzīvotāju atražošanu, joprojām augsts ir šķiršanās gadījumu skaita, nelaulātības un bezbērnu ģimeņu skaita līmenis, nesamazinās nepilno ģimeņu skaits.

Partijas rajonu un pilsētu komitejas, ministrijas, valsts komitejas un resori, kā arī vietējo padomju izpildkomitejas nav veikušas visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu partijas un valdības lēmumus, kuru mērķis ir nostiprināt ģimeni un palielināt tās atbildību par bērnu audzināšanu.

Sociālā taisnīguma principi attiecībā uz ģimenēm, kam ir bērni, un jaunajām ģimenēm tiek realizēti gausi. Daudziem vietējiem partijas, padomju un saimnieciskajiem orgāniem, darba kolektīviem un sabiedriskajām organizācijām gādība par maksimālu ģimenes nostiprināšanu un palīdzība ģimenei savu sociālo funkciju pildīšanā vēl nav kļuvusi par sevišķi svarīgu darba daļu.

Ievērojot PSKP XXVII kongresa norādījumus par nepieciešamību tālāk palielināt gādību par ģimeni, partijas rajonu un pilsētu komitejām, ministrijām, valsts komitejām un resoriem, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, partijas, arodbiedrību un komjaunatnes organizācijām, sieviešu padomēm un darba kolektīviem jāuzskata aktīvas demogrāfiskās politikas realizēšana par vienu no visneatliekamākajiem republikas sociāli ekonomiskās attīstības uzdevumiem, jāpiešķir komplekss, sistemātisks raksturs darbam, kas saistīts ar labvēlīgu apstākļu radīšanu stabilam iedzīvotāju dabiskajam pieaugumam un pilnvērtīgai bērnu audzināšanai.

Atzīts par nepieciešamu ar 1988. gada 1. janvāri piešķirt tiesības ārpus kārtas saņemt medicīniskos, komunālos, sadzīves, kultūras un transporta pakalpojumus vecākiem, kam ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, un mātēm, kam ir bērni vecumā līdz trim gadiem, bet vecākiem, kam ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, piešķirt arī tiesības ārpus kārtas iekārtot bērnus pirmsskolas bērnu iestādēs un saņemt telefonu.

Ministrijām un resoriem, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, arodbiedrību republikāniskajām komitejām, apvienībām, uzņēmumiem un organizācijām, kas atrodas republikas teritorijā, uzdots atrisināt jautājumu par tādu speciālu iecirkņu un darba vietu tīkla būtisku paplašināšanu 1987. un 1988. gadā, kur pastāv nepilna darba laika režīms vai slīdošais (elastīgais) darba laika grafiks sievietēm, kam ir bērni, un veikt papildpasākumus speciālu cehu un iecirkņu organizēšanā grūtnieču racionālai iekārtošanai darbā; stimulēt pirmsskolas bērnu iestāžu kolektīvus un atsevišķus darbiniekus, kas guvuši manāmus rezultātus bērnu saslimstības samazināšanā; kopīgi ar veselības aizsardzības orgāniem, izmantojot Ogres vērpšanas un trikotāžas ražošanas apvienības pieredzi, izveidot sanatorijas tipa pirmsskolas bērnu iestādes (veselības uzlabošanas grupas ar sanatorijas režīmu) bērniem ar vāju veselību, kuri bieži un ilgi slimo; īpaši kontrolēt un nodrošināt, lai obligāti tiktu realizēti uzdevumi, kas nosprausti republikāniskajā kompleksajā mērķprogrammā «Latvijas PSR iedzīvotāji» laika posmam no 1986. līdz 2000. gadam un starpnozaru kompleksajā programmā «Veselība» laika posmam no 1987. līdz 1990. gadam.

Apvienībām, uzņēmumiem un organizācijām kopīgi ar arodbiedrību komitejām ieteikts vienam no vecākiem bērna piedzimšanas gadījumā izmaksāt vienreizēju naudas pabalstu līdz 100 rubļiem bērna pūriņa iegādei neatkarīgi no likumdošanā paredzēta valsts vienreizējā pabalsta; vienam no vecākiem pirms mācību gada sākuma izmaksāt pabalstu līdz 50 rubļiem pirmās klases skolēnam paredzēta formas tērpa un sporta tērpa, inventāra un rakstāmlietu iegādei; rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomiteju īpašā kontā pārskaitīt līdzekļus, lai piešķirtu bezmaksas pusdienas tiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru vecākiem ir trīs un vairāk pirmsskolas un skolas vecuma bērni; sievietēm, kurām ir divi bērni vecumā līdz 12 gadiem, pēc viņu vēlēšanās piešķirt vienu papildu brīvdienu mēnesī, bet, ja ir trīs un vairāk šāda vecuma bērni, — divas papildu brīvdienas mēnesī un pēc darba kolektīvu lēmuma apmaksāt šīs dienas par materiālās stimulēšanas fondu līdzekļiem.

Finanšu ministrijai uzdots mēneša laikā kopīgi ar Veselības aizsardzības ministriju atrisināt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu, lai jaundzimušos, ko izraksta no dzemdību iestādēm, nodrošinātu ar bezmaksas aptieciņu, kurā ietilptu bērnu kopšanas priekšmeti; kopīgi ar Autotransporta un šoseju ministriju un Komunālās saimniecības ministriju izskatīt iespēju piešķirt tiesības uz bezmaksas braukšanu pilsētas pasažieru transportā (izņemot taksometrus) vecākiem, kam ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, bērniem vecumā līdz 7 gadiem neatkarīgi no to skaita, ja tie brauc kopā ar vecākiem, kā arī piešķirt pilsoņiem tiesības uz bērnu ratiņu pārvadāšanu bez maksas.

Rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, ministrijām un resoriem, apvienībām, uzņēmumiem un organizācijām, arodbiedrību un republikāniskajām komitejām uzdots, sākot ar 1988. gadu, nodrošināt, lai ar dzīvokļu celtniecības kooperatīvu starpniecību tiktu piešķirti dzīvokļi laulātajiem vecumā līdz 30 gadiem, kam ir divi un vairāk bērni un nepieciešams uzlabot dzīvokļa apstākļus, divu gadu laikā pēc uzņemšanas uzskaitē; sniegt aktīvu atbalstu tām jaunajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kas vēlas uzlabot savus dzīvokļa apstākļus individuālās dzīvokļu celtniecības ceļā, stimulēt to iestāšanos dārzkopības sabiedrībās un nodarbošanos ar kolektīvo dārzkopību, palīdzēt tām iegādāties būvmateriālus; vispusīgi atbalstīt jaunatnes dzīvojamo kompleksu izveidošanu.

Rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, Tirdzniecības ministrijai un Latvijas PSR Patērētāju biedrību savienībai, sākot ar 1987. gada otro pusi, uzdots organizēt abonementapkalpošanu mātēm, kam ir bērni vecumā līdz trim gadiem, lai tās nodrošinātu ar speciālajiem bērnu pārtikas produktiem pēc iepriekšējiem pasūtījumiem, un pārtikas preču pārdošanu pasūtījumu veikalos (nodaļās) tām ģimenēm, kam ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; praktizēt bērniem un pusaudžiem domātu paaugstināta pieprasījuma nepārtikas preču pārdošanu ģimenēm, kam ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem, kā arī atsevišķu šīm ģimenēm pašu nepieciešamāko saimniecības preču un citu preču pārdošanu; organizēt jaunajām mātēm, kam ir sieviešu konsultāciju izsniegtas uzziņas, bērniem domātu paaugstināta pieprasījuma nepārtikas preču pārdošanu; izmantojot Igaunijas PSR Tartu pilsētas izpildkomitejas pieredzi, rīkot lietošanā bijušu bērnu un pusaudžu sortimenta preču sezonas tirgus; līdz 1988. gada beigām vismaz pusotras reizes paplašināt bērnu un pusaudžu preču pārdošanu komisijas veikalos.

Uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm atļauts pēc darba kolektīvu vai dzīvesvietu sabiedrisko organizāciju lūguma pārdot ar komisijas veikalu starpniecību ģimenēm, kam ir pieci un vairāk nepilngadīgi bērni, kuri dzīvo kopā ar vecākiem, no ekspluatācijas izslēgtus vieglos automobiļus GAZ-2402, UAZ-4698 un GAZ-69A, bet ģimenēm, kam ir septiņi un vairāk nepilngadīgi bērni, kuri dzīvo kopā ar vecākiem, — no ekspluatācijas izslēgtus mikroautobusus.

Sadzīves pakalpojumu ministrijai, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām uzdots būtiski paplašināt bērnu kopšanai, jauno ģimeņu mājsaimniecības un saturīga brīvā laika pavadīšanas organizēšanai paredzētu iedzīves priekšmetu, sadzīves tehnikas un sporta inventāra iznomāšanu; nodrošināt, lai tiktu organizētas tādas darba formas kā pirmsskolas vecuma bērnu un bērnu invalīdu kopšana mājās, arī uz līguma vai kooperatīva pamata; kopīgi ar citām ieinteresētajām ministrijām un resoriem, sākot ar 1987. gadu, organizēt uz līguma pamata lielās kultūras iestādēs, tirdzniecības centros, sadzīves pakalpojumu namos un dzīvojamo namu mikrorajonos bērnu istabas, kur īslaicīgi varētu uzturēties pirmsskolas vecuma bērni. Valsts celtniecības lietu komitejai, projektējot jaunus mikrorajonus, jāparedz telpas šādām istabām.

Valsts plāna komitejai, Veselības aizsardzības, Celtniecības un Komunālās saimniecības ministrijām, Valsts celtniecības lietu komitejai, Valsts materiāli tehniskās apgādes komitejai, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām izvirzīts uzdevums garantēt, lai prioritārā kārtā piešķirtu limitus dzemdībpalīdzības un bērnu iestāžu projektēšanai, celtniecībai, remontam, rekonstrukcijai un materiāli tehniskajai nodrošināšanai.

Uzsvērta nepieciešamība veikt papildpasākumus, lai arodbiedrību dziedinātavās organizētu medicīnisko rehabilitāciju tām sievietēm, vispirms bērnu dzemdēšanas vecumā, kurām tā vajadzīga un kuras sirgst ar hroniskām ginekoloģiskām slimībām; praktizēt pionieru nometņu, pansionātu, atpūtas namu un sanatoriju bezmaksas uzturzīmju piešķiršanu galvenokārt ģimenēm, kam ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni; divpadsmitajā piecgadē apgādāt visas republikas dzemdībpalīdzības iestādes ar modernu aparatūru un iekārtām, arī ar aparatūru intrauterīno slimību diagnostikai ar ultraskaņu un matēs un bērna dzīvības saglabāšanai; paātrināt veselības aizsardzības iestāžu nodrošināšanu ar akušieru ginekologu un pediatru kadriem; paaugstināt Rīgā strādājošās laulības un ģimenes- konsultācijas darba efektivitāti un 1988. gadā to reorganizēt par republikānisku iestādi; līdz 1990. gadam paplašināt bērnu piena virtuvju un sadales punktu tīklu rajonos un pilsētās, izmantojot esošās telpas vai būvējot jaunas ēkas par vietējo finansēšanas avotu līdzekļiem, ievērojami uzlabot to tehnisko apgādātību un sanitāro stāvokli; mēneša laikā aprēķināt republikas iedzīvotāju vajadzības pēc speciāliem bērnu pārtikas produktiem nepieciešamajā sortimentā laika posmam līdz 2000. gadam.

Paredzēts, ka valsts agrorūpnieciskā komiteja kopīgi ar Valsts plāna komiteju, Tirdzniecības ministriju un Latvijas PSR Patērētāju biedrību savienību triju mēnešu laikā izstrādās attiecīgu programmu, lai pilnīgi apmierinātu iedzīvotāju vajadzības pēc šiem produktiem, vispirms pēc augļu un ogu maisījumiem uz dažādas bāzes, dārzeņu maisījumiem ar piedevām, adaptētiem skābpiena produktu maisījumiem, arī acidofiliem maisījumiem.

Zinātņu akadēmijai, Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijai, Izglītības ministrijai un Veselības aizsardzības ministrijai kopīgi ar Centrālo statistikas pārvaldi un Valsts plāna komiteju ieteikts paplašināt zinātniskos pētījumus attiecībā uz demogrāfijas problēmām. Šajā sakarā īpaša uzmanība jāpievērš nepieciešamībai izstrādāt zinātniski pamatotus pasākumus demogrāfiskās politikas pilnveidošanai, cīņai pret alkoholisko dzērienu, narkotisko un toksisko vielu lietošanu un smēķēšanu, it īpaši sieviešu un pusaudžu vidū, jaunās paaudzes sagatavošanai ģimenes dzīvei un skolēnu ātrākai iesaistīšanai tiem piemērotā sabiedriski derīgā darbā.

Attiecīgi uzdevumi doti citām ieinteresētajām republikas ministrijām un resoriem, organizācijām un iestādēm.

Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejai, Valsts kinematogrāfijas komitejai, laikrakstu un žurnālu redakcijām, Zinību biedrībai, Kultūras ministrijai un radošajām savienībām uzdots plašāk propagandēt laulības un ģimenes attiecību kultūru, ģimenes brīvā laika pavadīšanu un sadzīvi, kā arī ģimenes dzīves priekšrocības. Aktīvāk jāveido tāda sabiedriskā doma, kas veicinātu mātes un tēva sociālā prestiža celšanos, iedzīvotāji plašāk jāinformē par pasākumiem demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.

Koordinēt republikas ministriju, valsts komiteju, resoru, Tautas deputātu padomju izpildkomiteju, apvienību, uzņēmumu un organizāciju darbu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā uzdots Valsts darba komitejai.

Partijas rajonu un pilsētu komitejām, rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomiteju priekšsēdētājiem, ministriju, valsts komiteju un resoru vadītājiem, arodbiedrību republikānisko komiteju priekšsēdētājiem stingri jākontrolē šā lēmuma izpilde, ik gadu jāanalizē tā realizēšanas gaita un operatīvi jāveic nepieciešamie pasākumi, lai viss paredzētais tiktu īstenots pilnā apjomā un norādītajā laikā.