PSRS Prokuratūrā

No Barikadopēdija

Sakarā ar PSRS prezidenta šā gada 14. maijā izdoto Dekrētu, kurā paziņots, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijai par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nav juridiska spēka un Igaunijas PSR Augstākās Padomes lēmumi par Igaunijas valstisko statusu atzīti par spēkā neesošiem, PSRS prokuratūra saskaņā ar PSRS Konstitūcijas 164. un 168. pantu devusi norādījumus Latvijas PSR un Igaunijas PSR prokuroriem veltīt īpašu uzmanību stingrai uzraudzībai pār PSRS Konstitūcijas un savienības likumu ievērošanu šo republiku teritorijā un pilsoņu un darba kolektīvu tiesību aizsargāšanai; nekavējoties noprotestēt valsts orgānu un amatpersonu nelikumīgu rīcību un lēmumus, kas pamatojas uz Latvijas un Igaunijas PSR Augstāko Padomju aktiem, kuri ir pretrunā ar PSRS Konstitūciju.

Nelikumīgu aktu pieņemšana destabilizē tiesisko kārtību, rada priekšnoteikumus dažādiem konfliktiem, ari uz nacionāliem pamatiem, izraisa cilvēkos nedrošību par viņu tiesisko un sociālo aizsargātību. PSRS prokuratūra paziņo, ka prokuratūras orgāni atbilstoši savām pilnvarām enerģiski vērsīsies pret jebkādu rīcību, kas aizskar PSRS teritorijas vienotību, nacionālo līdztiesību, pilsoņu politiskās, sociālās un mantiskās tiesības, ko garantē PSRS Konstitūcija ūn padomju likumi.

Koordinējoties ar citiem PSRS tiesību aizsardzības resoriem, tiek veikti pasākumi, lai sniegtu praktisku palīdzību republikāniskajiem orgāniem tiesiskās kārtības nostiprināšanā Latvijas un Igaunijas padomju sociālistiskajās republikās.