Par Spīdolas fondu

No Barikadopēdija

LKF valdes prezidijs apstiprinājis Nolikumu par Spīdolas fondu. Tajā ietilpst Spīdolas padomes galveno funkciju uzskaite, kā arī detalizēts Spīdolas stipendiju, pabalstu un balvas apraksts.

Spīdolas padomes uzdevumi, ņemot vērā sabiedrības ierosmes un arī pašas padomes locekļu ieteikumus, darba gaitā izkristalizēsies un koncentrēsies, taču pamatvirzieni ir šādi:

— latviešu kultūras vērtību apzināšana un propaganda,

— kultūrvēstures pētīšanas un aktualizēšanas atbalsts,

— starpnieka funkcija starp latviešu un citu tautu kultūrām.

Balstoties uz šiem pamatprincipiem, tiks noteikti arī stipendiju un pabalstu kandidāti, kuri tad arī būs Spīdolas padomes izvirzītās kultūrpolitikas realizētāji dzīvē.

Spīdolas fonda līdzekļi tiks izmantoti:

— stipendiju «Atbalsts», «Cerība» un «Sālsmaize» piešķiršanai,

— vienreizēju pabalstu «Ceļamaize» un «Burtnieku nams» piešķiršanai,

— citiem mērķiem, kas saistīsies ar Spīdolas programmas realizēšanu.

«Atbalsta» — stipendija, kura tiks piešķirta kultūras, izglītības un zinātnes darbiniekiem ar pieredzi un atdevi savā darba jomā. Tā veicinās gan kultūras vērtību apzināšanu, nozīmīgu kultūrtekstu tulkošanu latviešu valodā vai no tās, kultūras vērtību iesalsti šodienas apritē ar vārdnīcu un citu izskaidrojošu materiālu palīdzību. Šīs stipendijas mērķis ir arī atbalstīt zinātnes, tehnikas un mākslas mijiedarbību, vienojot no jauna tos kopīgajā vārdā kultūrā.

«Cerība» — stipendija, kas tiks piešķirta jauniešiem. Apgūt latviešu kultūrai vajadzīgas specialitātes, turpināt studiju laikā aizsāktos pētījumus, studēt citās republikās un valstis, mācīties aspirantūrā pēc LKF ieteikuma — tie ir galvenie virzieni, kuru veicināšanai domāta šī stipendija. Tā paredzēta no 21 līdz 30 gadus veciem jauniešiem. Daži priekšnosacījumi: jau apliecinātas spējas radoši strādāt, kā arī labi apgūta latviešu valoda un ir ieskats kultūras vēsturē un šodienas norisēs.

«Sālsmaize» — stipendija, kas tiks piešķirta citzemju un tautu kultūras, zinātnes un mākslas darbiniekiem, lai viņi, ilgāku laiku uzturēdamies Latvijā, varētu vai nu padziļināti apgūt kādu no latviešu kultūras jomām, vai arī lasīt lekcijas un vadīt nodarbības, padziļināti sniedzot ieskatu jautājumos, kas Latvijas kultūrā maz izstrādāti, galvenokārt tajās nozarēs, kurās mums pašiem speciālistu trūkst.

«Ceļamaize» — pabalsts, kura mērķis ir sniegt iespēju kultūras, zinātnes un izglītības darbiniekiem paplašināt savu redzesloku, braucot uz citām republikām vai valstīm.

«Burtnieku nams» — šā pabalsta pamatā ir kādas saimniecības ziedojums nevis naudas izteiksmē, bet sniedzot iespēju dzīvot apgādātā pansijā un atbrīvojot no saimnieciskām rūpēm. Šajā laikā dažādu nozaru inteliģences pārstāvji varēs izmantot laiku, pilnvērtīgi radoši strādājot. (Minētais pirmām kārtām attiecas uz tām nozarēm, kurām nav savu radošo savienību.)

«Spīdolas balva» tiks piešķirta par veikumu, kurš būs guvis sabiedrībā ārkārtēju rezonansi, būs izcils ieguldījums Latvijas kultūras attīstībā. Lai nepieļautu šis balvas devalvāciju, tika nolemts to nepiešķirt biežāk kā reizi trijos gados.

Spīdolas stipendiju un pabalstu kandidātus izvirza gan dažādu iestāžu vai organizāciju kolektīvi, gan atsevišķi cilvēki, gan Spīdolas padomes locekļi. Pabalsta pretendentam ir tiesības savu kandidatūru izvirzīt pašam.

Galvenais priekšnosacījums, lai Spīdolas padome varētu vispusīgi izvērtēt kandidāta darbu un tā perspektīvas, ir šā veikuma izvērsts raksturojums un sabiedriskās nozīmības pamatojums Latvijas kultūras kontekstā. Nepieciešamības gadījumā Spīdolas padomes locekļi veidos darba grupas, kurās, pieaicinot ekspertus konkrētajā jomā, izvērtēs kandidatūras perspektīvas. Turklāt padomei ir tiesības variēt stipendiju un pabalstu apjomu, izmaksu laiku, kā arī atsevišķus veidus nepiešķirt.

Lai Spīdolas stipendija kļūtu ne tikai par materiālu, bet arī par morālu atbalstu, par zināmu LKF garantiju veikuma nozīmībai, kandidāti turpmāk tiks izvirzīti atklāti, un ikviens varēs izteikt savas domas. Tā tas bija jau šopavasar, kad, veidojot Nolikumu par Spīdolas fondu, saņēmām vairākus nopietnus raksturojumus, kas tālāk tiks nodoti Spīdolas padomes apspriešanai. Paldies visiem par sadarbību un līdzdalību! Pirmie Spīdolas stipendiātu vārdi tiks apstiprināti Latvijas Kultūras fonda valdes sēdē un paziņoti 28. aprīli — LKF nodibināšanas pirmajā gadadienā.