Latvijas Juristu biedrība

No Barikadopēdija

LJB prezidijā izskatīts jautājums par Latvijas PSR Tautas deputātu kongresa izveidošanas lietderību. Kā zināms, Latvijas PSR Augstākās Padomes jūlija sesijā pagaidām šā jautājuma izlemšana tika atlikta.

LJB prezidijs, izanalizējis daudzos viedokļus, kas jau izteikti šajā jautājumā, atzīst, ka vairākpakāpju vēlēšanu sistēma nenoliedzami ir mazāk demokrātiska nekā Augstākās Padomes tiešas vēlēšanas. Taču, iepazīstoties dziļāk ar jau uzkrāto pieredzi, novērtējot objektīvi pašreizējo politisko situāciju un pārejas perioda īpatnības, prezidija locekļi atzina, ka nevar neredzēt arī Tautas deputātu kongresa priekšrocības. To vidū jāmin plašāka vēlētāju pārstāvniecība augstākajos valsts varas orgānos, strādātspējīgāka sastāva nodrošināšana Augstākajā Padomē, lielākas iespējas pastāvīgo komiteju un komisiju darbu izvēršanai u. c. Kongress var sekmēt arī politiski viendabīgākas Augstākās Padomes izveidošanu republikā, kas ir īpaši svarīgi pārejas periodā, kad vēl nereti demokrātiskie institūti tiek izmantoti politiskām spekulācijām. Ņemot vērā šo situāciju, LJB prezidijs uzskata, ka pārejas periodā uz patiesu tautvaldību Latvijas PSR Tautas deputātu kongresa izveidošana būtu lietderīga un nebūtu pretrunā ar Latvijas politiskās sistēmas demokratizācijas mērķiem.

LJB prezidijs nolēma sestdien, 9. septembrī, rīkot Latvijas juristu konferenci, kurā apspriedīs jautājumu par pilsonību. Tiek aicināti visu tautību un visās nozarēs strādājošie juristi. Konference notiks LVU Mazajā aulā pulksten 11. Uzziņas pa tālruni 273034 vai 224721.

Prezidija sēdē izskatīja arī LTF aicinājumu LJB sākt darbu pie principiāli jaunas Latvijas Konstitūcijas izstrādāšanas. Tika nolemts šo jautājumu iekļaut Latvijas Juristu 2. kongresā, kas notiks šogad decembrī.

LJB prezidijs uzsācis sagatavošanas darbus Vispasaules latviešu Juristu kongresam, kuru iecerēts sasaukt Rīgā 1990. gada rudeni.

 

I. LASTOVSKIS