Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts

No Barikadopēdija

VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1. Latvijas Tautas fronte (LTF) ir tautas patriotiskās un politiskās aktivitātes rezultātā izveidojusies masu sabiedriski politiska organizācija, demokrātisko spēku apvienība, kas, aizstāvot tautas intereses, aktīvi cīnās par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku.

2. LTF ir patstāvīga organizācija, kas nepakļaujas nevienai politiskajai partijai.

3. LTF darbojas ar demokrātiskām, nevardarbīgām, konstitucionāli atzītām metodēm, pilnīgi ievērojot atklātuma principu. LTF kategoriski noraida jebkuru diskrimināciju, naida sludināšanu un varmācību.

4. LTF par savas darbības pamatmērķi izvirza Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, radot demokrātisku, parlamentāru republiku, kas ļautu nodrošināt ekonomikas un kultūras uzplaukumu, nacionālo problēmu taisnīgu noregulēšanu.

5. LTF galvenie uzdevumi ir panākt, lai

— tiktu demontēta autoritārās varas struktūra un izveidota tiesiska valsts;

— tiktu garantētas un aizsargātas cilvēka tiesības;

— visu Latvijā dzīvojošo nacionālo grupu kultūra varētu brīvi un līdztiesīgi attīstīties; tiktu nodrošināta pamatnācijas saglabāšanās un attīstība;

— tauta dzīvotu labklājībā, varētu apmierināt savas materiālās un garīgās vajadzības, visās dzīves sfērās iedibinātos sociālais taisnīgums;

— vide tiktu radikāli atveseļota;

— reāli tiktu izbeigta imigrācija no PSRS un normalizētos demogrāfiskais stāvoklis;

— sabiedrība atdzimtu tikumiski.

 

 DARBĪBAS PAMATFORMAS

6. Savus mērķus Latvijas Tautas fronte īsteno daudzveidīgā darbībā, tai skaitā:

— izstrādā likumprojektus, propagandē tos un iesniedz likumdošanas iniciatīvas kārtībā valsts varas orgāniem;

— apspriež valsts varas orgānu izstrādātos likumprojektus, pauž savu viedokli par tiem un vajadzības gadījumā piedāvā alternatīvus risinājumus;

— piedalās visu līmeņu vēlēšanu procesos, izstrādā un apspriež savu deputātu kandidātu programmas, izvirza savus pārstāvjus vēlēšanu komisijās;

— ar deputātu un citu amatpersonu starpniecību, iekļaujoties valsts varas un pārvaldes struktūrās, aktīvi aizstāv tautas intereses, cenšas īstenot LTF mērķus,

— vispusīgi palīdz deputātiem. Informē viņus, nodod viņiem savu ekspertu atzinumus, organizē tikšanās un cita veida sakarus ar vēlētājiem;

— rīko tautas aptaujas un velc sabiedriskās domas pētīšanu;

— organizē demonstrācijas, mītiņus, piketus un citus publiskus pasākumus, atzīmē nacionālās piemiņas dienas un svētkus;

— sniedz materiālus un paziņojumus masu informācijas līdzekļiem par savu darbību, kā arī par atklātiem likumpārkāpumiem, bezsaimnieciskumu, birokrātiju, patvaļu u. c. negācijām;

— sadarbojas ar progresīvām organizācijām kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām;

— veido savus masu informācijas līdzekļus;

— attīsta citas demokrātiskas darbības formas.

 

LTF DALĪBNIEKI

7. Par LTF dalībniekiem var kļūt jebkura persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, neatkarīgi no tautības, pilsonības, sociālā stāvokļa, reliģiskās pārliecības, piederības pie politiskajām partijām un citām sabiedriskajām organizācijām, ja tā atzīst LTF Programmu, apņemas ievērot Statūtus un ar savu darbību veicina LTF mērķu sasniegšanu.

Jaunieši līdz 16 gadu vecumam var līdzdarboties bez lēmēja balsstiesībām, veidot LTF jauniešu organizācijas.

Personas, kas atzīst LTF mērķus un uzdevumus, bet dažādu iemeslu dēļ nevar kļūt par LTF dalībniekiem, tās darbā var iesaistīties kā atbalstītāji. Viņi var sadarboties ar LTF struktūrvienībām, kā arī veidot savas atbalsta grupas.

8. Darbība Latvijas Tautas frontē nav savienojama ar autoritāru uzskatu paušanu, administratīvi birokrātisku vadības metožu aizstāvēšanu, ar šovinisma, rasisma, nacionāla vai cita veida naida un neiecietības sludināšanu, varmācības atbalstīšanu.

9. Personas, kas vēlas iekļauties LTF, iestājas vai apvienojas grupās. Uzņemšana notiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Jaunizveidotās grupas jāreģistrē LTF nodaļās (nodaļu apvienībās).

10. LTF dalībniekam LTF kongresa, Domes, viņa nodaļas (nodaļu apvienības) konferences un grupu pilnsapulces lēmumi ir ieteicami (saistoši). (Otrs variants: iztikt bez šī punlta.) Dalībnieks, kas nepiekrīt atsevišķiem lēmumiem, var nepiedalīties to īstenošanā, bet nedrīkst darboties pret tiem.

11. LTF dalībnieki ar savu rīcību pauž, aizstāv un īsteno LTF idejas un mērķus.

Jebkuru mēģinājumu vajāt LTF dalībniekus par viņu darbību LTF Programmas un Statūtu ietvaros LTF konsekventi nosoda, dara zināmu atklātībai un veic pasākumus viņu tiesību aizsardzībai.

LTF grupu un nodaļu (nodaļu apvienību) un visas LTF vārdā dalībnieki var uzstāties, tikai to pilnvaroti.

12. LTF dalībnieki ir tiesīgi

— brīvprātīgi piedalīties LTF pasākumos, organizēt tos, izteikt savus uzskatus, izvirzīt priekšlikumus, apspriest izvirzītos jautājumus;

— iekšējās LTF diskusijās apstrīdēt jebkuru lēmumu; (otrs variants — iztikt bez šī apakšpunkta);

— piedalīties LTF orgānu vēlēšanās. izvirzīt savu vai cita dalībnieka kandidatūru un tikt ievēlētam;

— tieši griezties pie LTF vadības jebkurā līmenī un saņemt atbildi uz interesējošo jautājumu;

— iesniegt materiālus publicēšanai LTF izdevumos.

13. LTF dalībnieki aizpilda tipveida dalībnieku uzskaites lapu un reizi ceturksnī maksā dalībnieka naudu ne mazāk par 1 rubli. Puse minimālās summas tiek nodota LTF Domes valdei. Par līdzekļu sadalījumu starp grupām un nodaļām lemj nodaļas (nodaļu apvienību) konferencē.

14. LTF dalībnieks var būt uzskaitē tikai vienā grupā, taču pēc brīvas izvēles var darboties jebkurā LTF struktūrvienībā.

15. LTF dalībnieks var brīvi izstāties no LTF, par to paziņojot grupai.

16. LTF dalībnieku, kas pārkāpj Statūtus, ar grupas (nodaļas) lēmumu var izslēgt no LTF.

Šādu lēmumu var pārsūdzēt augstākstāvošā LTF instancē.

 

ORGANIZATORISKĀ UZBŪVE

17. LTF dalībnieki apvienojas grupās, kurās jābūt ne mazāk par 3 dalībniekiem Grupas augstākais lēmējs ir tās pilnsapulce. Pilnsapulcē grupa ievēlē pārstāvi un pašpārvaldi pēc saviem ieskatiem, nosaka to kompetenci un pilnvaru termiņu. Grupas pārstāvis un pašpārvalde rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši grupas lēmumiem, regulāri sniedz tai savas darbības pārskatu un var tikt pārvēlēti pirms termiņa.

Grupas iekļaujas kopējo LTF mērķu īstenošanā, savā darbības vietā realizējot LTF un tās reģionālo struktūru programmas. Ja uzskata par vajadzīgu, izstrādā un īsteno savu rīcības programmu.

18. Grupas, kuru dalībnieki strādā vienā darbavietā, dzīvo vienā apvidū vai kurām ir kādas citas kopīgas saites, apvienojas nodaļās, un tajās ir jābūt ne mazāk par 200 dalībniekiem.

Nodaļas augstākais lēmējs ir nodaļas konference. Konference ievēlē nodaļas pašpārvaldi un revīzijas komisiju, lemj par to kompetenci un pilnvaru laiku.

Nodaļas pašpārvalde pastāvīgi koordinē grupu darbību, organizē LTF Programmas un nodaļas rīcības programmas īstenošanu. Jaunizveidotās nodaļas apstiprina LTF Domes valde.

19. Viena rajona LTF nodaļas var izveidot nodaļu apvienību. īpašos gadījumos Dome atļauj veidot nodaļu apvienību nodaļām, kas atrodas dažādos rajonos, ja to darbībai nepieciešama koordinācija republikas mērogā. Nodaļu apvienības izveido savu pašpārvaldi un ievēlē pilnvaroto pārstāvi LTF Domē. Ja rajonā ir viena LTF nodaļa, tai ir nodaļu apvienības tiesības.

Nodaļu apvienības jāapstiprina LTF Domē.

20. LTF augstākais lēmējs ir LTF kongress. Tas sanāk ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtējo kongresu sasauc pēc Domes lēmuma vai ne mazāk kā V» LTF nodaļu pieprasījuma, kongress sasaucams viena mēneša laikā divu mēnešu laikā).

LTF kongress

— pieņem lēmumu par LTF izveidošanu un likvidāciju;

— pieņem LTF Statūtus un Programmu, izdara tajos izmaiņas;

— apspriež un lemj svarīgākos LTF darbības jautājumus;

— ievēlē LTF Domes pastāvīgos locekļus, LTF Domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku, revīzijas komisiju, (par revīzijas komisijas locekļiem nevar tikt ievēlēti LTF štata darbinieki), LTF laikrakstu un žurnālu redkolēģijas, noklausās un vērtē to pārskatus;

— nosaka pārstāvniecības kvotu LTF Domē LTF nodaļu apvienībām.

21. LTF Dome līdzīgās daļās sastāv no kongresa ievēlētajiem Domes locekļiem un nodaļu apvienību pilnvarotajiem pārstāvjiem, kurus ievēlē nodaļu apvienību rajonu nodaļu konferencēs. Dome kongresu starplaikā ir LTF augstākais lēmējorgāns, kas izskata un izlemj svarīgākos LTF darbības jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai kongresa kompetencē.

LTF Dome

— sasauc LTF kongresu un nosaka pārstāvības kārtību tajos, organizē LTF kongresu lēmumu realizāciju;

— ievēlē LTF Domes valdi, Valdes priekšsēdētāju un vietniekus, apstiprina to pilnvaru laikus, apstiprina LTF komiteju priekšsēdētājus, kā arī noklausās viņu pārskatus un vērtē viņu darbību;

apspriež un

— apstiprina LTF darbinieku štatus, saimnieciskās darbības virzienus un budžetu;

— apstiprina LTF laikrakstu un žurnālu redaktorus un to vietniekus:

— apstiprina personas, kam ir tiesības parakstīt naudas dokumentus un līgumus;

— iesniedz likumprojektus valsts varas orgāniem, kā arī ierosinājumus un priekšlikumus pārvaldes iestādēm, pilnvaro LTF pārstāvjus citās valstis un starptautiskajās organizācijās;

— sniedz paziņojumus par aktuāliem sabiedriskās dzīves jautājumiem.

Domes sēdes sasauc LTF Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, vai arī tā sanāk pēc savas iniciatīvas. Domes darbību reglamentē Nolikums.

22. LTF Dome ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes kopskaita (2/3). Dome pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu no Domes locekļu kopskaita.

23. LTF priekšsēdētājs, viņa vietnieks vajadzības gadījumā pauž LTF viedokli, balstoties uz LTF kongresa un Domes lēmumiem. LTF (Domes) priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir tiesības piedalīties visās Domes valdes sēdēs. LTF priekšsēdētājs un viņa vietnieks

 — sasauc LTF Domes sēdes un organizē to darbību;

— aptur Valdes lēmumu izpildi, ja tie neatbilst LTF Programmai, Statūtiem vai Domes lēmumiem, un sasauc ārkārtēju Domes sēdi;

— pastāvīgi kontrolē LTF kongresa un Domes lēmumu izpildes gaitu,

— kopā ar Valdi un komisijām sagatavo jautājumus apspriešanai Domē;

LTF (Domes) priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir balsstiesības Domē.

Vienu un to pašu LTF dalībnieku par LTF priekšsēdētāju nevar ievēlēt vairāk kā uz 2 termiņiem pēc kārtas.

24. Domes valde ir pastāvīgs Domes darba izpildorgāns, kas

— organizē LTF kongresu un Domes lēmumu izpildi;

— nepieciešamības gadījumā sniedz paziņojumus un pieņem lēmumus par neatliekamiem jautājumiem;

— izveido komisijas aktuālu uzdevumu risināšanai;

— izveido darba grupas, ekspertu komisijas u. c.;

— izveido komitejas LTF darbības galvenajos virzienos, ievēlē to priekšsēdētājus un izvirza apspriešanai Domē;

— budžeta ietvaros rīkojas ar LTF līdzekļiem atbilstoši Domes lēmumiem;

— regulāri sniedz pārskatus Domei par savu darbību.

Domes valde pieņem lēmumus ar balsu vairākumu no balsstiesīgo Valdes locekļu kopskaita.

25. No LTF dalībniekiem Valde veido LTF komitejas. Komitejas savā darbībā ar padomdevēja balsstiesībām var iesaistīt citus speciālistus. LTF komitejas — Valdes vadībā pastāvīgi koordinē LTF struktūrvienību darbību atbilstošā virzienā;

— izstrādā darbības programmas un projektus LTF Domes apspriešanai;

— sagatavo likumu un normatīvo aktu projektus tālākai iesniegšanai valsts iestādēs;

— apspriež aktuālus jautājumus savā darba jomā un izstrādā par tiem rekomendācijas un atzinumus.

26. LTF revīzijas komisija kontrolē LTF Domes un Domes valdes, laikrakstu un žurnālu redakciju finansiālo darbību. Tās pārstāvji tiesīgi piedalīties visās Domes un Domes valdes sēdēs. LTF nodalu (nodalu apvienību) finansiālo darbību kontrolē to revīzijas komisijas, grupu finansiālās darbības kontroli nosaka grupas pilnsapulcē.

27. Vēlēšanas visos LTF līmeņos notiek aizklāti. Ievēlēšanai nepieciešams vienkāršs balsu vairākums.

 

LTF MANTA, FINANSES UN ŠTATI

28. Latvijas Tautas frontei ir sava manta un finansiālie līdzekli. Šos līdzekļus veido:

— dalībnieku naudas maksājumi;

— personu un organizāciju brīvprātīgie ziedojumi ar vai bez norādes par to konkrēto izlietojumu;

— ienākumi no tirdzniecības ar LTF atribūtiku, no iespieddarbiem, ražotnēm un cita veida darbības.

29. LTF līdzekli saskaņā ar budžetu tiek izlietoti, lai nodrošinātu LTF saimniecisko, organizatorisko un citu darbību.

30. LTF priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Valdes locekļiem Dome var noteikt atalgojumu, bet, ja viņi savus pienākumus velc sabiedriskā kārtā, LTF atlīdzina faktiskos izdevumus, kas saistīti ar viņu pienākumu pildīšanu.

31. Latvijas Tautas frontei ir savi štata darbinieki, kas pieņemti organizatorisku un tehnisku pienākumu veikšanai.

 

LTF FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS UN ATRIBŪTIKA

32. Latvijas Tautas frontei, tās nodalām un nodaļu apvienībām ir juridiskas personas tiesības.

33. LTF ir sava atribūtika, kuru apstiprina kongress. LTF atribūtiku var izgatavot ar Valdes piekrišanu.

34. LTF Domes valdei, LTF nodaļām un nodaļu apvienībām ir zīmogs ar savu nosaukumu.